Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Smernice za avtorje

Splošne usmeritve

Znanstveni prispevki naj ne presegajo 8000 besed, vključno z referencami in opombami ter povzetkoma. Strokovni članki naj ne presegajo 5000 besed. Prispevki, ki so namenjeni objavi v drugem delu revije (poročila o dogodkih, zgodbe o učenju, napovedi novosti, recenzije knjig), naj ne presegajo 1500 besed.

Vsaki morebitni identifikaciji avtorja se je potrebo v prispevku izogniti. Na mestih, kjer se avtor sklicuje na svoje že objavljeno delo, naj avtor zamenja ta sklic z izjavo »izbrisano zaradi anonimnosti«. Na primer: namesto (ime avtorja, leto) navedite (»izbrisano zaradi anonimnost«) in izpustite navedbo imena iz seznama literature. Če bo članek sprejet v objavo, bo avtor dodal sklic v tekstu in seznamu literature.

Da bi zagotovili kontinuiteto našim bralcem, avtorje spodbujamo, da se pri obravnavi svoje tematike sklicujejo na prispevke, ki so bili že objavljeni v reviji.

V ločeni datoteki pošljite: naslov prispevka, ime in priimek avtorja(ev), akademski ali strokovni naziv, ime ustanove, v kateri ste zaposleni ter elektronski naslov.

Oblikovanje prispevkov

 • Za pisanje prispevkov avtor uporabi program Microsoft Word, uporabi le en slog (Normal) in tip pisave Times New Roman, velikost 12. Izvirne termine, če je to potrebno, zapiše v oklepaju za slovenskim prevodom v poševni pisavi.
 • Prva stran osnovnega besedila se začne z naslovom prispevka. Naslov naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Sledi povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter ključne besede (4–5).
 • Povzetek obsega 100 do 150 besed in ne vključuje navedb virov. V povzetku naj bo opredeljen namen prispevka, teoretični in metodološki okvir ter glavne ugotovitve in zaključki raziskave oz. razprave.
 • Slike in preglednice naj bodo ustrezno oštevilčene in naslovljene ter umeščene na ustrezno mesto v besedilu.
 • Opombe naj bodo v besedilu naveden kot sprotne opombe (na dnu strani).
 • Naslovi naj vsebujejo najevč tri ravni podnaslovov in naj ne bodo oštevilčeni.
 • Prispevek mora biti sestavljen v naslednjem vrstnem redu: naslov, povzetek, ključne besede, glavno besedilo, reference, priloge (če, potrebno).

Navajanje virov

 • Reference naj bodo navedene skladno s slogom navajanja APA (7. izdaja). V branje v zvezi z APA slogom priporočamo ta navodila.
 • Pri citiranju teksta v besedilu uporabljamo dvojni narekovanj (»…«). Znotraj citata (tj. dvojnega narekovaja) pa uporabljamo enojni narekovaj »ʻ…ʼ« za označitev tistega, kar je bilo v izvirniku označeno z dvojnim narekovajem.
 • Pri navajanju virov v tekstu in seznamu literature pri imenih dveh (ali več) avtorjev vedno uporabimo »in« in ne »&«. Na primer: (Kump in Jelenc Krašovec, 2010) ali Kump in Jelenc Krašovec (2010).
 • Če je avtor organizacija ali institucija in je zanjo sprejet akronim, potem prvikrat v besedilu navedite celo ime in v oglatem oklepaju dodajte akronim, v nadaljevanju pa uporabljate samo akronim. Na primer: prvič uporabite »(Evropska unija [EU], 2016)«, v nadaljevanju pa samo »(EU, 2016)«.

Oddaja prispevka

Revija uporablja odprti spletni sistem (OJS) za upravljanje recenzijskega postopka. Če še niste poslali prispevka na revijo, se morate najprej registrirati in ustvariti uporabniški račun (povezava). Nato boste lahko oddali svoj prispevek na revijo.

Pogoji za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

 • Članek še ni bil obljavljen. Članek prav tako v danem trenutku ni v procesu recenziranja pri drugi reviji.
 • Članek je shranjen v formatu programov Microsoft Word ali OpenOffice.
 • Kjerkoli je to mogoče, so v članku navedeni spletni naslovi do vseh navedenih referenc.
 • Če oddajate članek v postopek recenziranja, vas prosimo, da upoštevajte navodila za slepo recenziranje.
 • Besedilo je napisano v pisavi velikost 12. V besedilu se izogibajte podčrtavanju in krepki pisavi (razen za naslove in podnaslove), za poudarke raje uporabite poševno pisavo. Vse slikovno gradivo in drugi grafični elementi (tabele, sheme) so ustrezno umeščeni tekom besedila.
 • Članek upošteva Smernice za avtorje, ki so objavljene na spletni strani revije.

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti