Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev

Avtorji

  • Sabina Ograjšek Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
  • Nuša Balažic Center Gustava Šiliha Maribor
  • Monika Mithans Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10419

Ključne besede:

učitelj, nadarjeni učenci, poučevanje nadarjenih, usposobljenost učiteljev

Povzetek

Učitelj velja za kompetentnega strokovnjaka na svojem predmetnem področju, zato je pomembno, da svoje znanje vseskozi nadgrajuje in posodablja. S tem v zvezi smo želeli ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka pridobivajo znanja o nadarjenih učencih, ali čutijo potrebo po (dodatnih) izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih ter kakšna je vloga šole pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2020/21. Sodelovalo je 107 učiteljev razrednega pouka. Rezultati kažejo, da učitelji največ znanja o nadarjenih učencih pridobijo s poklicnim udejstvovanjem in branjem strokovne literature. Najmanj znanja o nadarjenih so učitelji pridobili v času študija. Odgovori učiteljev nakazujejo, da so največ znanja o nadarjenih učencih z različnimi načini poklicnega razvoja pridobili starejši učitelji in učitelji z višjimi strokovnimi nazivi. Ugotavljamo še, da večina učiteljev razrednega pouka čuti potrebo po dodatnih izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih učencev, sploh ker po njihovem mnenju šole v celoti ne izkoriščajo vseh možnosti, ki se jim ponujajo pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Acedo, C. (2008). Inclusive education: Pushing the boundaries. Prospects, 38(1), 5–13. https://doi.org/10.1007/S11125-008-9064-Z DOI: https://doi.org/10.1007/s11125-008-9064-z

Bezić, T. (2012). Uresničevanje Koncepta odkrivanja nadarjenih učencev oz. dijakov in vzgojno-izobraževalno delo z njimi. Matematika v šoli, 18(3–4), 5–19.

Blanuša Trošelj, D., Franlović, K. in Valenčič Zuljan, M. (2020). Preschool teachers' involvement in informal learning as an important factor of their professional development. Andragoška spoznanja/Studies in adult education and learning, 26(3), 69–85. https://doi.org/10.4312/as.26.3.69-85 DOI: https://doi.org/10.4312/as.26.3.69-85

Blažič, M. (2003). Spodbujanje razvoja nadarjenih. V M. Blažič (ur.), Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial: Zbornik prispevkov: Mednarodni znanstveni simpozij (str. 28–34). Slovensko združenje za nadarjene.

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M. in Strmčnik, F. (2003). Didaktika: Visokošolski učbenik. Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.

Breceljnik, M. (2003). Nadarjeni učenci – izziv šoli in učitelju. V M. Blažič (ur.), Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial: zbornik prispevkov: mednarodni znanstveni simpozij (str. 83–91). Slovensko združenje za nadarjene.

Broemmel, A. D., Evans, K. R., Lester, J. N., Rigell, A. in Lochmiller, C. R. (2019). Teacher reading as professional development: Insights from a national survey. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 58(1), 1­–21.

Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D. in Stephenson, J. (ur.). (2001). Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi: Kakovostno izobraževanje učiteljev za kakovost v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju: Tematsko omrežje o izobraževanju učiteljev v Evropi. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Čepić, R. in Kalin, J. (2019a). Sklepni razmislek. V R. Čepić in J. Kalin (ur.), Poklicni razvoj učiteljev: Ugledi in transverzalne kompetence (str. 107–116). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Pedagoška fakulteta Univerze na Reki.

Čepić, R. in Kalin, J. (2019b). Uvod. V R. Čepić in J. Kalin (ur.), Poklicni razvoj učiteljev: Ugledi in transverzalne kompetence (str. 11–19). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Pedagoška fakulteta Univerze na Reki.

Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. Falmer Press.

Erčulj, J. (2002). Kakovost – Mreže učečih se šol – učiteljev profesionalizem. V A. Ježovnik, D. Veselič in L. Zornada (ur.), Management, kakovost, razvoj (str. 87–96). Visoka šola za management.

Florian, L. (2012). Preparing teachers to work in inclusive classrooms: Key lessons for the professional development of teacher educators from Scotland's Inclusive Practice Project. Journal of Teacher Education, 63(4), 275–285. https://doi.org/10.1177/0022487112447112 DOI: https://doi.org/10.1177/0022487112447112

Javornik Krečič, M. (2006). Učiteljev profesionalni razvoj in njegov pomen za pouk v osnovni šoli in gimnaziji [Doktorska disertacija]. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

Javornik Krečič, M. (2008). Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk. i2.

Javrh, P. (2011). Razvoj učiteljeve poklicne poti: Učno gradivo 1: Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere. Andragoški center Slovenije.

Juriševič, M. (2011). Vzgoja in izobraževanje nadarjenih. V J. Krek in M. Metljak (ur.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (str. 329–367). Zavod RS za šolstvo.

Kočar, T. (2003). Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev v okviru dodatnega pouka na razredni stopnji. V M. Blažič (ur.), Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial: Zbornik prispevkov: Mednarodni znanstveni simpozij (str. 268–278). Slovensko združenje za nadarjene.

Kukanja Gabrijelčič, M. (2006). Delo z nadarjenimi učenci na osnovnih šolah Mestne občine Koper. Šolsko svetovalno delo: revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 11(3–4), 50–60.

Kukanja Gabrijelčič, M. (2011). Delo z učno uspešnimi učenci pri pouku zgodovine [Doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Kukanja Gabrijelčič, M. (2014). Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: Med poslanstvom in odgovornostjo. Revija za elementarno izobraževanje, 7(1), 83–97.

Kukanja Gabrijelčič, M. (2015). Profesionalni razvoj učiteljev in težave pri delu z nadarjenimi učenci. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 30(1), 112–127.

Lindstone, J. (2006). Theory and practice of teacher education. V K. Donert, J. Kalin, C. Peklaj, T. Resnik Planinc in M. Šifrar Kalan (ur.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev (str. 11–18). Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Mezgec, M. (2020). Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja. Andragoška spoznanja/Studies in adult education and learning, 26(2), 75­–85. https://doi.org/10.4312/as.26.2.75-85 DOI: https://doi.org/10.4312/as.26.2.75-85

Obran, M. in Ivanuš Grmek, M. (2010). Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Revija za elementarno izobraževanje, 3(1), 19–32.

Peček, M., Macura-Milovanović, S. in Čuk, I. (2015). Regular versus special streams within teacher education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17(2), 99–115. https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1509 DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1509

Penca, M. (2003). Spodbujanje nadarjenosti v osnovni šoli. V M. Blažič (ur.), Nadarjeni -izkoriščen ali prezrt potencial: Zbornik prispevkov: Mednarodni znanstveni simpozij (str. 398–406). Slovensko združenje za nadarjene.

Pevec, M. (2012). Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja. Revija za elementarno izobraževanje, 5(2–3), 167–182.

Praprotnik, N. (2017). Delo z nadarjenimi učenci naj bo učitelju v izziv. Vzgoja in izobraževanje, 48(1–2), 45–51.

Rupnik Vec, T. (2006). Kritična samorefleksija – temelj profesionalnega razvoja in rasti. Socialna pedagogika, 10(4), 429–465.

Strmčnik, F. (1995). Skrb za razvoj nadarjenih učencev. Vzgoja in izobraževanje, 33(2), 13–17.

Šteh, B. in Kalin, J. (2006). Pogledi diplomantov in študentov Filozofske fakultete na načine dela pri predmetih pedagoškega usposabljanja. V K. Donert, J. Kalin, C. Peklaj, T. Resnik Planinc in M. Šifrar Kalan (ur.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev (str. 79–90). Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf

Valenčič Zuljan, M. (2001a). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja. Sodobna pedagogika, 52(2), 122–141.

Valenčič Zuljan, M. (2001b). Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih: Ponotranjenje pojmovanja znanja usmerja učenje. Andragoška spoznanja/Studies in adult education and learning, 7(2), 16–23. https://doi.org/10.4312/as.7.2.16-23 DOI: https://doi.org/10.4312/as.7.2.16-23

Valenčič Zuljan, M. (2012). Profesionalne poti pedagoških delavcev. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Palov«.

Žagar, D., Artač, J., Bezić, T., Nagy, M. in Purgaj, S. (1999). Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/koncept-dela-z-nadarjenimi-ucenci.pdf

Prenosi

Objavljeno

16.02.2022 — posodobljeno 14.04.2022

Kako citirati

Ograjšek, S., Balažic, N., & Mithans, M. (2022). Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev. Andragoška Spoznanja, 28(1), 117–132. https://doi.org/10.4312/as/10419

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)