Virtualna priprava na porod in starševstvo

Pilotna študija

Avtorji

  • Metka Skubic Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek in Katedra za babištvo
  • Tita Stanek Zidarič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek in Katedra za babištvo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10534

Ključne besede:

rojstvo, starševstvo, prirpava na porod in starševstvo, izobraževanje, študenti babištva, evalvacija virtualnega učnega okolja

Povzetek

Epidemiološke razmere v Sloveniji so vplivale tudi na izobraževalni proces, saj je bilo treba del izobraževalnega in svetovalnega procesa prenesti iz predavalnice in simulacijskega kabineta v spletno – virtualno okolje. V študijskem letu 2020/2021 je bil tako na Oddelku za babištvo izveden pilotni projekt z naslovom Virtualna priprava na porod in starševstvo. Gre za prvi poskus načrtovanja, oblikovanja, izvedbe in evalvacije virtualnega izobraževalnega programa na področju babištva, ki so ga izvedli študenti pod mentorstvom s prisotnostjo udeležencev – bodočih staršev. Poseben izziv je bilo dejstvo, da so bili študenti babištva postavljeni v dve vlogi, in sicer v vlogo študenta in vlogo zdravstvenega strokovnjaka, ki prvič samostojno (pod mentorstvom) izvaja virtualni izobraževalni program za bodoče starše za pridobitev lastnih strokovnih kompetenc. Velik poudarek je bil namenjen evalvaciji projekta in izvedbe nastopa na način kvalitativnega raziskovanja z uporabo fokusnih skupin. Rezultati kažejo, da se študenti zavedajo pomena in zahtevnosti oblikovanja virtualnega učnega okolja. Želijo si več časa za pripravo izobraževalnega progama, več usmeritev in več možnosti za izvedbo generalke pred nastopom. Posebej izpostavljeno je bilo stresno svetovalno delo pri odgovarjanju na vprašanja bodočih staršev, ki je potekalo po končani izvedbi v živo on-line.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ažman, M. (ur.). (2021). Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/06/KOMPETENCE-in-poklicne-aktivnosti-izvajalcev-v-dejavnosti-babi%C5%A1tva.pdf

Barbour, R. S. in Schostak, J. (2005). Interviewing and focus groups. V B. Somekh in C. Lewin (ur.), Research Methods in the Social Sciences (str. 41–48). Sage Publications.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4. izd.). Oxford University Press.

Fraenkel, J. R. in Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.

Hennink, M. M. (2014). Focus Group Discussions. Oxford University Press.

International Confederation of Midwives. (2017). International Definition of the Midwife. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf

Jaddoe, V. W. V. (2009). Antenatal education programmes: Do they work? Lancet, 374(9693), 863–864. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61610-X DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61610-X

Kobal Tomc, B., Nagode, M., Kovač, N., Dremelj, P., Smolej Jež, S. in Žiberna, V. (2019). Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Inštitut RS za socialno varstvo. https://www.irssv.si/Nacrtovanje in izvajanje evalvacij.pdf

Ličen, N. (2015). Evalvacija za začetnike: Delovni zvezek za učni laboratorij. Ljudska univerza Ajdovščina. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-U44ASYAY

Morgan, D. L. in Hoffman, K. (2018). Focus groups. V U. Flick (ur.), The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection (str. 250–263). SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781526416070.n16

Pravilnik o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije. (2017). Uradni list RS, št. 04/17. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4302

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. (1998). Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18, 57/21 in 162/21. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59

Skubic, M. (2007). Izobraževanje kot del priprave na porod [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Vogrinc, J. (2013). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Pedagoška fakulteta.

Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M). (2020). Uradni list RS, št. 82/20. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8165

Prenosi

Objavljeno

14. 04. 2022

Kako citirati

Virtualna priprava na porod in starševstvo: Pilotna študija. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(1), 57-71. https://doi.org/10.4312/as/10534

Podobni članki

11-20 od 944

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.