Razlogi za stavko v visokem šolstvu in njen medsindikalni kontekst

Avtorji

  • Gorazd Kovačič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/11201

Ključne besede:

Visokošolski sindikat Slovenije, sindikati javnega sektorja, stavka, enotni plačni sistem, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Povzetek

Prispevek pojasnjuje razloge za stavko v slovenskem visokem šolstvu 9. marca 2022 in kontekst, v katerem se je odvila. Povzema analizo internih sindikalnih gradiv organizatorja stavke in dokumentov ključnih nosilcev socialnega dialoga v javnem sektorju ter analizira njihove politike in medsebojna razmerja. Ugotavlja, da je povod za stavko v visokem šolstvu (šlo je za dogovor o zvišanju zdravniških plač januarja 2022) sledil logiki medsindikalnega rivalstva v javnem sektorju v kontekstu akutne zaostritve v socialnem dialogu med sindikati in vlado, da pa vsebina stavkovnih zahtev zasleduje notranje visokošolske cilje, saj naslavlja nakopičene posledice asimetrične finančne podhranjenosti visokega šolstva, neenake pogoje za delo, slab plačni položaj več skupin delavcev v visokem šolstvu ter spregled posebnosti načinov dela in potreb zaposlenih na univerzah v veljavni kolektivni pogodbi dejavnosti. Glavna cilja stavke sta zagotovitev boljših delovnih pogojev z vpisom pravic v kolektivno pogodbo, zlasti v zvezi s pedagoškimi normativi, sobotnim letom in individualnimi raziskovalnimi sredstvi, in dvig plač nekaterih skupin zaposlenih na raven, primerljivo z drugimi dejavnostmi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Amandmaji k Predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). (2021). https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5773f6d1a04bd227b08b86595495d3e6f8dcf39e1d433ee07393d04146abd20b

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. (2002). Uradni list RS, št. 56/2002. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-2779?sop=2002-01-2779

Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS. (2017). Uradni list RS, št. 16/2017. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0816?sop=2017-01-0816

Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (2020). Uradni list RS, št. 3/2020. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0072?sop=2020-01-0072

Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. (2021). Uradni list RS, št. 181/2021. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4974

Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo. (2008). Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3077

Dolenc, S. (14. 1. 2021). Kriminologija slovenske znanosti: Povzetek rezultatov ankete o pojavnih oblikah kršenja pravil in vrednot znanosti. Kvarkadabra. https://kvarkadabra.net/2021/01/kriminologija-slovenske-znanosti/

Fides. (21. 12. 2021a). Javni poziv vladi in poslancem: Zdravniki zahtevamo takojšnje ukrepe za ohranitev javnega zdravstva – bližajoče volitve in epidemija ne moreta biti izgovor, da se nemudoma ustavi dokončni razkroj javnega zdravstvenega sistema. https://sindikatfides.si/obvestila/21122021-javni-poziv-vladi-poslancem-zdravniki-zahtevamo-takoj%C5%A1nje-ukrepe-za-ohranitev

Fides. (15. 12. 2021b). Sporočilo zborov zdravnikov: Zdravniki soglasno za izstop iz ZSPJS in ureditev plač ter pogojev dela v lastni kolektivni pogodbi. https://sindikatfides.si/obvestila/15122021-%E2%80%93-sporo%C4%8Dilo-zborov-zdravnikov-zdravniki-soglasno-za-izstop-iz-zspjs-ureditev-pla%C4%8D

Izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike – Tarifni del [neobjavljeno gradivo Vlade RS, poslano sindikatom, članom pogajalske skupine za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike]. (2022).

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. (25. 2. 2021). Izjava za javnost – podpora KSS PERGAM protestnemu shodu dne 28. 5. 2021. https://sindikat-pergam.si/2021/05/25/izjava-za-javnost-podpora-kss-pergam-protestnemu-shodu-dne-28-5-2021/

Kovačič, G. (2018). Trade unions’ fragmentation in Slovenia: The causes and practical lessons. V P. Simonič (ur.), Anthropological Perspectives of Solidarity And Reciprocity (str. 131–143). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610601463

Labernik, T. (2018). Intervju s Tatjano Labernik, upokojeno vodjo pravne službe KSS Pergam, 17. 8. 2018 [avtorjev posnetek].

Počivavšek, J. (29. 4. 2021). Prvomajska poslanica: Demokratični deficit in sabotaža (socialne) države. KSS Pergam. https://sindikat-pergam.si/2021/04/29/prvomajska-poslanica-2/

Rogan, D. (2020). Minimalna plača v Sloveniji v obdobju krize in konjunkture. UMAR. https://bit.ly/3egZUni

Sindikalne centrale. (16. 12. 2020). Sporočilo za javnost sindikalnih central: Po zaključku pogajanj za PKP7. https://sindikat-pergam.si/2020/12/16/sporocilo-za-javnost-sindikalnih-central-po-zakljucku-pogajanj-za-pkp7/

Sindikalne centrale. (23. 1. 2021a). Izjava za javnost sindikalnih central glede pogajanj za PKP 8. https://sindikat-pergam.si/2021/01/23/izjava-za-javnost-sindikalnih-central-glede-pogajanj-za-pkp-8/

Sindikalne centrale. (23. 6. 2021b). Protestiramo, ker se je vlada odrekla socialnemu partnerstvu. https://sindikat-pergam.si/wp-content/uploads/2021/06/Izjava-sindikalnih-central_protest-25.-6.-2021.pdf

Sindikalne centrale. (19. 5. 2021c). Sindikalne centrale o stanju socialnega (ne)dialoga v Sloveniji obvestile Evropsko komisijo in druge institucije. https://www.zsss.si/socialni-ne-dialog-ek-eu-195/

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (18. 2. 2022a). Stavka izglasovana z več kot 91-odstotno podporo! https://www.sviz.si/stavka-izglasovana-z-vec-kot-91-odstotno-podporo/

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (4. 2. 2022b). Za prava pogajanja in ustrezno ovrednotenje dela vseh zaposlenih! https://www.sviz.si/za-prava-pogajanja-in-ustrezno-ovrednotenje-dela-vseh-zaposlenih/

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije. (4. 2. 2022). Napoved stavke v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. https://www.sindikat-zsvs.si/napoved-stavke-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva/

Stanojević, M. (1996). Socialno partnerstvo. Enotnost.

Stanojević, M. (2004). Stanje in aktualni trendi razvoja sindikatov v svetu in pri nas. Industrijska demokracija, 8(4), 23–29.

Stanojević, M. (2015). Sindikalne strategije v obdobju krize. Teorija in praksa, 52(3), 394–416.

Ustavno sodišče RS. (2022). Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-25/22 z dne 17. 3. 2022. https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-25-22-z-dne-17-3-2022/

Visokošolski sindikat Slovenije. (2015). Dvig plač visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjev. http://www.sindikat-vss.si/2016/11/dvig-placnih-razredov-v-skupini-d1.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2016a). Afera dodatki za stalno pripravljenost, 2016. http://www.sindikat-vss.si/2017/08/afera-dodatki-za-stalno-pripravljenost.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2016b). Dvig plač visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjev. http://www.sindikat-vss.si/2016/11/dvig-placnih-razredov-v-skupini-d1.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2016c). Dvig plač v skupini J. http://www.sindikat-vss.si/2017/08/dvig-plac-v-skupini-j.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2016d). Ureditev pedagoškega normativa v kolektivni pogodbi. http://www.sindikat-vss.si/2017/08/ureditev-normativa-n-p-o-v-kolektivni.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2018). Stavka v javnem sektorju 24. 1. 2018. http://www.sindikat-vss.si/2017/12/stavka-v-javnem-sektorju-24-1-2018.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2022a). Prva samostojna stavka v visokem šolstvu je uspela. http://www.sindikat-vss.si/2022/03/prva-samostojna-stavka-v-visokem.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2022b). Stavka v visokem šolstvu 9. 3. 2022. http://www.sindikat-vss.si/2022/04/stavka-v-visokem-solstvu-9-3-2022.html

Visokošolski sindikat Slovenije. (2022c). Zahteve za dopolnitev KPVIZ in KPJS. 1. 2. 2022. http://www.sindikat-vss.si/2022/02/zahteve-za-dopolnitev-kpviz-in-kpjs.html

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID). (2021). Uradni list RS, št. 186/21. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. (16. 2. 2009). Neustrezna umestitev visokošolskih knjižničarjev v novem plačnem sistemu (ugotovitve, pripombe in predlogi): Dopis Vladi RS. https://www.uni-lj.si/mma/dopis_za_placilni_sistem_vladi/2013071508544536/

Prenosi

Objavljeno

21.10.2022

Kako citirati

Kovačič, G. (2022). Razlogi za stavko v visokem šolstvu in njen medsindikalni kontekst. Andragoška Spoznanja, 28(2), 107–122. https://doi.org/10.4312/as/11201