Razvoj izobraževanja odraslih in andragogike na Slovenskem

Avtorji

  • Monika Govekar Okoliš Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13500

Ključne besede:

razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem, institucije za izobraževanje odraslih, andragoške ideje, andragogika, študij andragogike

Povzetek

Prispevek obravnava izobraževanje odraslih na Slovenskem od konca 18. do 21. stoletja. Raziskava je zgodovinska analiza. Namen kvalitativne raziskave je prikazati, kako se je razvijalo institucionalno in množično izobraževanje odraslih po posameznih obdobjih, kakšen je bil vpliv družbe na izobraževanje odraslih ter na razvoj andragoških idej in andragogike. Predstavljeni so najpomembnejše institucije, njihov namen, množično izobraževanje odraslih, nekateri posamezniki z andragoškimi idejami in prizadevanji za razvoj andragogike. Ugotovili smo, da je bil razvoj izobraževanja odraslih po obdobjih različen, odvisen od razvoja družbe, gospodarstva in politike. Andragoške ideje zasledimo konec 18. stoletja in v 19. stoletju. V začetku 20. stoletja nastanejo prvi zametki teorije izobraževanja odraslih. V drugi polovici 20. stoletja pa se iz družbenih potreb po novih znanjih, strokovnjakih ter iz raziskovanja prakse izobraževanja odraslih razvije nova znanstvena disciplina – andragogika. Prvi študij andragogike je bil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andoljšek, I. (1964). Izobraževanje odraslih. V Izbrana poglavja iz pedagogike (str. 175–200). Državna založba Slovenije.

Andragoški center Slovenije. (2023a). Knjižnica. https://www.acs.si/knjiznica-in-viri/knjiznica/

Andragoški center Slovenije. (2023b). O nas. https://www.acs.si/o-nas/

Andragoški center Slovenije. (2023c). Vizija in poslanstvo. https://www.acs.si/o-nas/vizija-in-poslanstvo/

Andragoška spoznanja. (b. l.). O reviji. https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/about

Bezenšek, J. (1998). Družbeni cilji vzgoje in izobraževanja na Slovenskem v obdobju med obema vojnama (1918–1941). V J. Jug (ur.), Zgodovina izobraževanja odraslih v Srednjeevropskih državah - ­obdobje med obema vojnama (str. 10–20; Zbirka zgodovina izobraževanja odraslih, 6. zvezek). Moderna organizacija.

Bleiweis, J. (12. 4. 1848). Prošnje kranjskih deželnih stanov v rečeh slovenskiga naroda. Kmetijske in rokodelske novice, 6(15), 58.

Bleiweis, J. (11. 4. 1849). Iz kmetijskiga zbora na Dunaji. Kmetijske in rokodelske novice, 7(16), 61.

Davenport, J. (1993). Is there any way out of the andragogy morass? V M. Thorpe, R. Edwards in A. Hanson (ur.), Culture and Processes of Adult Learning (str. 109–117). Routledge.

Degen, F. (1967). Prispevki k zgodovini kmetijskega šolstva na Slovenskem. Skupnost kmetijskih šol Slovenije.

Dopisna trgovska šola. (1934). Izvestje. Dopisna trgovska šola, Trgovski učni zavod.

Engelbrecht, H. (1986). Der Ausbau des beruflichen Bildungswesen: Geschichte des österreichischen Bildungswesens, Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs,Von 1848 bis zum Ende der Monarchie. Österreichischer Bundesverlag.

Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterichtwesens in Österreich. (1848). Der kaiserlich - königlichen Hof - und Staats druckerei.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2020). Skupni del pedagoškega modula. http://arhivffweb2020.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/SDPM_skupni_del_pedagoskega_modula

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2022a). Drugostopenjski pedagoški študijski program Andragogika Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Študijsko leto 2022/2023. https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/2_Andragogika_2022-23.pdf

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2022b). Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Študijsko leto 2022/23. https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Predstavitveni_zbornik_slo_2022-23_za%20objavo.pdf

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2022c). Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah (PAI): Programi za izpopolnjevanje: Študijsko leto 2022/23. https://www.ff.uni-lj.si/izobrazevanja/center-za-pedagosko-izobrazevanje/programi-za-izpopolnjevanje

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2022č). Prvostopenjski univerzitetni pedagoški študijski program Pedagogika in andragogika Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Študijsko leto 2022/23. https://www.ff.unilj.si/sites/default/files/documents/1_Pedagogika%20in%20andragogika_2022-23.docx_0.pdf

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (2022d). Prvostopenjski univerzitetni študijski program Psihologija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Študijsko leto 2022/23. https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/1_Psihologija_2022-23.pdf

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. (2022). Predmetnik dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Pedagogika za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2022/2023. https://ff.um.si/wp-content/uploads/predmetnik_Pedagogika-22_23.pdf

Findeisen, D. (2016). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – oranje in utrjevanje poti k družbeno zaznani in prepoznani dejavni starosti. http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2016/02/Razvoj_SUTZO_DF.pdf

Fischer, J. (1973). Delavska izobraževalna društva in začetki delavskega gibanja v Ljubljani. Zgodovinski časopis, 27(1–2), 21–36.

Gesetz vom 15. November 1867 über das Vereinsrecht. (1867a). V Reichs – Gesetz – Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Der kaiserlich- königlichen Hof- und Staatsdruckeirei.

Gesetz vom 15. November 1867 über das Versammlungsrecht. (1867b). V Reichs – Gesetz – Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Der kaiserlich- königlichen Hof- und Staatsdruckeirei.

Gestrin, F. in Melik, V. (1950). Slovenska zgodovina 1813–1914. Državna založba Slovenije.

Govekar-Okoliš, M. (1998). Prosvetno izobraževalno delo v obdobju med vojnama (1918-1941) na Primorskem. V W. Filla, E. Gruber in J. Jug (ur.), Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah: Obdobje med obema vojnama (str. 82–88; zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, zv. 6). Moderna organizacija.

Govekar-Okoliš, M. (2000). Ali bodo izobraževalni centri v podjetjih povsem izginili? Razvoj izobraževalnih centrov v podjetjih v Sloveniji v devetdesetih letih. Andragoška spoznanja, 6(1), 32–41. https://doi.org/10.4312/as.6.1.32-41

Govekar-Okoliš, M. (2008). Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 1918-1941. Andragoška spoznanja, 14(1–2), 14–24. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.14-25

Govekar-Okoliš, M. (2014). Strokovne in gospodinjske šole na Slovenskem med letoma 1848 in 1914. Šolska kronika, 23/47(1–2), 83–101.

Govekar-Okoliš, M. (2017). The role of grammar schools in forming the national identity of the Slovenes within Austria from 1849 to 1914 (Schriftenreihe Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 182). Verlag Dr. Kovač.

Govekar-Okoliš, M. (2019). The influence of Slovenian teachers on the development of the Slovenian community in Austria-Hungary. V K. Skubic Ermenc in B. Mikulec (ur.), Building inclusive communities through education and learning (str. 201–219). Cambridge Scholars.

Govekar Okoliš, M. (2022). 100 let ljudskih univerz na Slovenskem. V A. Grželj, E. Mermolja, T. Bazjako, A. Benko in N. Ličen (ur.), Sto.let.je znanja: 100 let ljudskih univerz na Slovenskem (str. 10–12). Zveza ljudskih univerz Slovenije.

Govekar-Okoliš, M. in Kranjčec, R. (2012). Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa. Andragoška spoznanja, 18(2), 43−53. https://doi.org/10.4312/as.18.2.43-53

Govekar-Okoliš, M. in Ličen, N. (2008). Poglavja iz andragogike. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Granda, S. (1999). Prva odločitev Slovencev za Slovenijo. Založba Korenine Nova revija.

Hanselmann, H. (1951). Andragogik: Wesen, Möglichkeiten, Grenzen der Erwachsenenbildung. Rotapfel.

Hojan, T. (1969). Vzgoja učiteljic. V D. Franković (ur.), Zbornik za historiju školstva i prosvjete (str. 125–172). Hrvatski školski muzej u Zagrebu.

Hojan, T. (1975). Izobraževanje odrasle mladine 1870–1941. Slovenski šolski muzej.

Hojan, T. (1999). Izobraževanje odraslih (1918–1945). V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih: Obdobje med obema vojnama (str. 38–93). Moderna organizacija.

Hojan, T. (2000). Izobraževanje odraslih od 1774–1918. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774–1918) (str. 127–229). Moderna organizacija.

Jelenc, Z. (1998). Vloga in razvoj Andragoškega društva Slovenije v obdobju 1968–1991. Andragoško društvo Slovenije.

Jelenc, Z. (2000). Strategija in koncepcija izobraževanja odraslih v Sloveniji. Andragoški center Slovenije.

Jelenc, Z. (2007). Predstavitev častnih članic in članov društva. Novičke ACS, september 2007, 15–21.

Jereb, J. (1998). Izobraževanje zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah v letih 1976 do 1989. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945–1990) (str. 282–295; 2. del). Moderna organizacija.

Jug, J. (1996). Obdobje prosvetljenstva. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (str. 157–171; 1. zvezek). Moderna organizacija.

Jug, J. (1998). Slovensko izobraževanje odraslih od leta 1918 do 1945 v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter v Kraljevini Jugoslaviji. V F. Wilhelm, E. Gruber in J. Jug (ur.), Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah: Obdobje med vojnama (str. 121–126). Moderna organizacija.

Jug, J. (1999). Usmeritve ljudske univerze, ljudskih vseučilišč in ljudske visoke šole. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (str. 271 –275; 8. zvezek). Moderna organizacija.

Jug, J. (2000a). Gorenjska. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774 – 1918) (str. 253–275). Moderna organizacija.

Jug, J. (2000b). Osnovni pojmi raziskave. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774–1918) (str. 9–12). Moderna organizacija.

Kapp, A. (1833). Platon's Erziehungslehre, als Pädagogik für die Einzelnen und als Staatspädagogik. Ferdinand Essmann.

Kejžar, I. (1997). Profesor Ivan Bertoncelj in njegovo delo. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945–1990) (str. 137–184; 1. del). Moderna organizacija.

Klemenčič, S., Černoša, S., Ivančič, A., Možina, E., Možina, T. in Vilič Klenovšek, T. (2006). Dosežki in strateški cilji Andragoškega centra Slovenije, kot osrednje slovenske razvojno-raziskovalne organizacije za izobraževanje odraslih. Andragoški center Slovenije.

Knowles, M. S. (1989). The making of an adult educator. Jossey-Bass.

Knowles, M. S., Holton, E. F. in Swanson, R. A. (1998). The adult learner. Gulf Publishing.

Kožar, J. (2012). Vloga Janeza Drnovška pri osamosvajanju Slovenije [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Krajnc, A. (1973). Educational values and social participation. Ontario Institutre for Studies in Eduction.

Krajnc, A. (1976). Andragoški pogovori s predavatelji. Zveza delavskih univerz Slovenije.

Krajnc, A. (1977). Izobraževanje naša družbena vrednota. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1978a). Izobraževanje ob delu. Univerzum.

Krajnc, A. (1978b). Metode izobraževanja odraslih. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1979). Izobraževanje ob delu. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1982). Motivacija za izobraževanje. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1998a). Andragoška misel v obdobju etatistične pedagogike, 1950–1966. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945–1990) (str. 193–203; 2. del). Moderna organizacija.

Krajnc, A. (1998b). Razvoj andragoške misli in teorije 1945–1990. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945-1990) (str. 1–21; 2. del). Moderna organizacija.

Krajnc, A. (2011). Študij andragogike in izobraževanje andragogov. Andragoška spoznanja, 17(2), 12–27. https://doi.org/10.4312/as.17.2.12-27

Krajnc, A. (2016). Starejši se učimo: Izobraževanje starejših v teoriji in praksi. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost.

Krajnc, A. (2018). Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej. Andragoška spoznanja, 24(4), 89–107. https://doi.org/10.4312/as.24.4.89-107

Krajnc, A., Findeisen, D., Rapoša Tajnšek, P. in Bizovičar, M. (2012). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje: Izobraževanje starejših v Sloveniji: Zakaj in kako. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost.

Kump, S. in Jelenc Krašovec, S. (2005). Izobraževanje – možni dejavnik krepitve moči in vpliva starejših odraslih. Družboslovne razprave, 21(49–50), 243–261.

Ličen, N. (1996). Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja. Andragoška spoznanja, 2(3), 45–52. https://doi.org/10.4312/as.2.3.45-52

Mikulec, B. in Kump, S. (2018). Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije: Med zapuščino socializma ter evropskimi in globalnimi smernicami: Uvodnik. Andragoška spoznanja, 24(4), 11–18. https://doi.org/10.4312/as.24.4.3-18

Mohorčič Špolar, V. A. (1998). Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta: Programi in učitelji v delavskih in ljudskih univerzah. Andragoški center Slovenije.

Mohorčič Špolar, V. A. in Emeršič, B. (1998). Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta - Programi in učitelji v delavskih in ljudskih univerzah [Raziskovalno poročilo]. Andragoški center Slovenije.

Nottingham Andragogy Group. (1983). Towards a developmental theory of andragogy. University of Nottingham Department of Adult Education.

Ob jubileju Grmske šole. (1956). Dolenjski list, 7(42), 1.

Ogrizović, M. (1959). Problemi andragogije. Savez narodnih sveučilišta Hrvatske.

Okoliš, S. (2009). Zgodovina šolstva na Slovenskem. Slovenski šolski muzej.

Ozvald, K. (1927). Kulturna pedagogika – kažipot za umevanje včlovečevanja. Slovenska šolska matica.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (2022a). Predstavitev študijskega programa Andragogika 2022/2023. https://www.pef.upr.si/sl/studenti/obvestila/2022032410153481/predstavitev-studijskega-programa-andragogika

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (2022b). Univerzitetni študijski program 1. stopnje: Pedagogika. https://www.pef.upr.si/sl/izobrazevanje/1-stopnja/pedagogika/od-2016-2017/

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. (2021). Univerzitetni študijski program 1. stopnje: Socialna pedagogika. https://www.pef.upr.si/sl/izobrazevanje/1-stopnja/socialna-pedagogika/

Perme, E. (2008). Ljudske univerze in javna mreža ustanov za izobraževanje odraslih: Uvodnik. Andragoška spoznanja, 14(1–2), 5–11. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.5-10

Pöggeler, F. (1957). Einführung in die Andragogik: Grundfragen der Erwachsenenbildung. Henn.

Prunk, J. (1992). Slovenski narodni vzpon. Državna založba Slovenije.

Prunk, J. (2002). Kratka zgodovina Slovenije. Založba Grad.

Savićević, D. (1961). Primjena metoda u obrazovanju odraslih. Savez narodnog sveučilista Hrvatske.

Serše, A. (1997). Izobraževanje odraslih: Obrtno šolstvo od Marije Terezije do 1848. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (str. 149–156; 2. zvezek). Moderna organizacija.

Serše, A. (1998). Izobraževanje odraslih v obdobju po drugi svetovni vojni. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945–1990) (str. 22–97; 2 del). Moderna organizacija.

Serše, A. (1999). Izobraževanje odraslih v obdobju po letu 1918. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih: obdobje med vojnama (str. 53–8). Moderna organizacija.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. (2023a). Mentorji. https://www.utzo.si/utzo-ljubljana/mentorji/

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. (2023b). UTŽO – Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. https://www.utzo.si/

Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj. (1997). Naših 90 let: Zbornik ob 90-letnici mlekarskega izobraževanja. Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj.

Škafar, V. (2014). Pomen bl. Antona Martina Slomška za opismenjevanje Slovencev v 19. stoletju. Šolska kronika, 23(3), 408–425.

Trdan, R. (2019). Razvoj ljudskih univerz v času. V E. Mermolja, A. Benko, A. in N. Ličen (ur.), Soustvarjamo družbo znanja – Zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije (str. 14–23). Zveza ljudskih univerz Slovenije.

Tul, V. (2000). Izobraževanje odraslih v okviru društev od 1850 do prve svetovne vojne. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774 – 1918) (str. 341–370). Moderna organizacija.

Univerza v Ljubljani. (1973). Seznam predavanj za študijsko leto 1973/74. Univerza v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani. (1975). Seznam predavanj za študijsko leto 1975/76. Univerza v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani. (1976). Seznam predavanj za študijsko leto 1976/1977. Univerza v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani. (1979). Seznam predavanj za študijsko leto 1978/1979. Univerza v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani. (1983). Seznam predavanj za študijsko leto 1983/1984. Univerza v Ljubljani.

Univerza za tretje življenjsko obdobje. (6. 10. 2022). V Wikipedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Univerza_za_tretje_življenjsko_obdobje

Valentinčič, J. (1973). Osnove andragogike. Dopisna delavska univerza.

Valentinčič, J. (1983). Sodobno izobraževanje odraslih. Dopisna delavska univerza.

Velej, M. (1997). Preoblikovanje dopisnega izobraževanja v izobraževanje na daljavo. Andragoška spoznanja, 3(2), 34–38. https://doi.org/10.4312/as.3.2.34-38

Vertovec, M. (1845). Vinoreja za Slovence. Jožef Blaznik.

Vodopivec, P. (2006). Od Pohlinove slovnice do samostojne države: Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Modrijan.

Vrhovnik, M. (2003). Vseživljenjsko izobraževanje: Izobraževanje odraslih [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Zupan, J. (2004). Obujeni Peter Pavel Glavar. Čebelarska zveza Slovenije; Založba Karantanija.

Zveza kmečkih fantov in deklet v politični agitaciji. (14. 10. 1936). Slovenski gospodar, 6.

Žgeč, F. (1923). Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda. Udruženje jugoslovenskega učiteljstva – poverjeništvo Ljubljana.

Žmavc, A. (1924). Vinarska in sadjarska šola v Mariboru: Učni tečaji. Slovenski gospodar, 13(58), 1.

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Razvoj izobraževanja odraslih in andragogike na Slovenskem. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 53-83/85. https://doi.org/10.4312/as/13500

Podobni članki

1-10 od 1054

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.