Obravnava podnebnih sprememb v šolskem centru Celje

Iz neformalnega v formalno izobraževanje

Avtorji

  • Mateja Rajh Jager Šolski center Celje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/14747

Ključne besede:

študijski krožki, izkustveno učenje, (ne)formalno izobraževanje, izobraževanje odraslih, podnebne spremembe

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bianchi, G., Pisiotis, U. in Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp: Evropski okvir kompetenc za trajnost­nost. Urad za publikacije Evropske unije.

Drnovšek, U. (2016). Določanje kalcijeve in magnezijeve trdote vode s hitrim testom, titracijo in spektrometrijo [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Evropska komisija. (2019). Evropski zeleni dogovor. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl

Marentič Požarnik, B., Milekšič, V., Plut, D., Šorgo, A., Pavšer, N. in Pukl, V. (2004). Učni načrt: Izbirni predmet: Program osnovnošolskega izobraževanja: Okoljska vzgoja. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo.

Možina, T. (2019). Sistemsko umeščanje delovanja študijskih krožkov. V N. Bogataj in A. Veber (ur.), Kako obogateti? Bistvo je očem nevidno: Zbornik besedil študijskih krožkov ob njihovi 25-letnici (str. 20–26). Andragoški center Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije. (2023). Statistični pregled leta 2022. https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/12130/2022-pregled-leta.pdf

Torkar, G. (2019). Postaviti lokalno pred globalno: Premisleki o pomenu študijskih krožkov v današnji globalizirani družbi. V N. Bogataj in A. Veber (ur.), Kako obogateti? Bistvo je očem nevidno: Zbornik besedil študijskih krožkov ob njihovi 25-letnici (str. 46–57). Andragoški center Republike Slovenije.

Unesco. (2022). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Kažipot: #VITRza2030. Slovenska nacionalna agencija za Unesco; Zavod RS za šolstvo. www.zrss.si/pdf/VITR_za_2030.pdf

Urh, D. (2012). Študijski krožki: Iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. Andragoški center Slovenije.

Zupan, A., Marentič Požarnik, B., Vovk, A. in Orel, M.. (2008). Kurikul: Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Gimnazija: Splošna, klasična, strokovna gimnazija: Kroskurikularno tematsko področje. Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo.

Prenosi

Objavljeno

9. 04. 2024

Kako citirati

Obravnava podnebnih sprememb v šolskem centru Celje: Iz neformalnega v formalno izobraževanje. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 177-185. https://doi.org/10.4312/as/14747

Podobni članki

1-10 od 889

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.