Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov

Avtorji

  • Giovanna Del Gobbo Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze
  • Nevenka Bogataj Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.1.7-19

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, študijski krožek, lokalni razvoj, lokalni sistem vseživljenjskega učenja, participatorno akcijsko raziskovanje

Povzetek

Razmerje med izobraževanjem odraslih in razvojem lokalne skupnosti poudarjamo s predstavitvijo primera razvoja študijskih krožkov na obmejnem območju med Italijo in Slovenijo. V okviru teorije človeških virov in socialnega kapitala opisujemo nastanek sistema čezmejnih študijskih krožkov kot odziva na lokalne probleme. Izobraževalni model študijskih krožkov je v Sloveniji dobro razvit. Razvoj novih dimenzij in empirične podatke omogoča projekt EU. Spremljanje različnih ravni aktivnosti (izobraževalni program za mentorje, študijski krožki, okrogle mize deležnikov) kaže spodbujene lokalne izobraževalne potrebe in ponudbo hkrati. Prikazana je možnost graditve lokalnega čezmejnega sistema študijskih krožkov, povezanega z lokalnim razvojem, večnivojskim pristopom in neposredno vključitvijo različnih deležnikov. V sklepni razpravi je v ospredju pomen vertikalne in horizontalne integracije, značilne za dolgoročni razvoj, ki poteka »od spodaj navzgor«. Pestrost učnih pripomočkov in intermediarna raven omogočata več ustvarjalnosti in pobud kot formalni izobraževalni sistem, ampak le, če jih prepoznajo in spodbujajo tudi študijskim krožkom nadrejene ravni odločanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anderies, J. M. in Janssen, M. A. (2013). Sustaining the Commons. Arizona: Centre for the study of institutional diversity, Arizona State University.

Bauer, J. (2008). Princip človeškosti. Ljubljana: Študentska založba.

Bahovec, I. (2005). Skupnosti, teorije, oblike, pomeni. Ljubljana: Sophia.

Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: The National Bureau of Economic Research.

Bogataj, N. (2012). Kazalnik trajnosti v slovenskih študijskih krožkih. V N. Ličen idr.,Koncept trajnostnega razvoja in neformalno izobraževanje odraslih (str. 51‒77). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Bogataj , N., Del Gobbo, G. in Slanisca E. (2012). Study Circle for local development: lifelong oriented models and operators' competences in the cross border area Italy- Slovenia. Nuove politiche educative nell'economia globale, 10(2), 255‒269.

Bogataj, N., Rejec, P., Vrečer, N., Slanisca, E., Pinosa, E.,
Gozzo, C., Krpan, T. (2013). Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru, Primer študijskih krožkov ob slovensko-italijanski meji/ L´apprendimento collettivo nellárea transfrontaliera. Tolmin: PRC.

Bogataj, N. (2013). Študijski krožki 2012: spremljanje dejavnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Bramanti, A. in Odifreddi, D. (ur.). (2006). Capitale umano e successo formativo. Strumenti, Strategie, Politiche. Milano: FrancoAngeli.

Chiappero Marinetti, E. in Semplici, A. (ur.). (2001). Umanizzare lo sviluppo. Dialogo a più voci sullo sviluppo umano. Torino: Rosembreg & Sellier.

Del Gobbo, G. in Guetta, S. (2005). I Saperi dei Circoli di Studio. Pisa: Del Cerro.

Del Gobbo, G. (2008). I Circoli di Studio per il territorio. V M. Mannucci (ur.), Circoli di Studio. Contributi e prospettive (str. 117–134). Pisa: ETS.

Del Gobbo, G. (2010). Il Circolo di Studio. V P. Orefice in Del
Gobbo, G. (ur.), L’intervento formativo complesso. Modelli, sistemi, qualità, buone pratiche (str. 289–301). Firenze: CD&V.

Del Gobbo, G. (2011). Metodologie partecipative per la formazione in azienda. V P. Orefice in Buccolo, M. (ur.), Teatro, Ricerca Azione Partecipativa e saperi diversi per favorire il cambiamento nelle organizzazioni, Contributi del Progetto LLP TEJACO ‒ Théâtre et Jeux pour l’Accompagnement du Changement dans les Organisations. Firenze: CD&V.

Del Gobbo, G. (2012). Capitale umano. Città e territori oltre il Nord, 1, 121‒123.

Federighi, P. in Boffo, V. (ur.). (2009). Innovation Transfer and Study Circles. Pisa: ETS.

Gougoulakis, P. in Bogataj, N. (2007). Study Circles in Sweden and Slovenia ‒ learning for civic participation. V F. Adam (ur.),
Social capital and governance, (str. 203‒235). Berlin: LIT.

Imperl, M. (ur.). (2013). Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Radeče: JZ KTRC.

Kiker, B. F. (1966). Historical Roots of the Concept of Human Capital. Journal of Political Economy, 29, 481‒499.

Mele, S. (ur.) (2004). L'esperienza dei circoli di studio in Toscana. Firenze: IRPET.

Mesec, B. (2011). Action research: a definition. Pridobljeno s https://sites.google.com/site/kvalitativnametodologija/akcijsko-raziskovanje/clanki-o-akcijskem-raziskovanju/B-ARdefinition.doc?attredirects=0&d=1

Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal

Income Distribution. The Journal of Political Economy, 66(4), 281‒302.

Morin, E. (1983). Il metodo. Milano: Feltrinelli.

Orefice, P. (2001). I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo sapiens sapiens. Roma: Carocci.

Orefice, P. (2003). La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione del potenziale conoscitivo tra il sentire e il pensare. Milano: Guerini Editori.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: University Press.

Pieraccini, M. (2013). A politicized, legal pluralist analysis of the Commons’ resilience: The case of the Regole d’Ampezzo. Ecology and Society, 18(1), 4.

Rete regionale dei Circoli di Studio. (2005). Pridobljeno s http://www.ideeinrete.info/

Schultz, T. (1970). Investment in human capital : the role of education and of research. New York: Free Press.

Sen, A. (2000). Lo sviluppo è libertà. Milano: A. Mondadori Editore.

Study circles (2010). Pridobljeno s http://study-circles.eu
Študijski krožki (2007). Pridobljeno s http://sk.acs.si

Urh, D., Dolžan Eržen, T., Cepin, M. in Bogataj, N. (2012). Študijski krožki iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. Ljubljana: ACS.

Prenosi

Objavljeno

26. 04. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(1), 7-19. https://doi.org/10.4312/as.20.1.7-19