Raziskovanje lastne prakse kot dejavnik profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester

Avtorji

  • Anita Jug Došler Zdravstvena fakulteta Univerze
  • Metka Skubic Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Petra Petročnik Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.1.81-92

Ključne besede:

akcijsko raziskovanje, babice, medicinske sestre, profesionalizem

Povzetek

Prispevek predstavlja zna.ilnosti in uporabnost akcijskega raziskovanja lastne prakse kot dejavnika profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester. Raziskava temelji na empiri.nem anketnem raziskovalnem pristopu in kvantitativni metodologiji. Podatki so obdelani na ravni deskriptivne statistike, pri .emer je pri ugotavljanju statisti.no zna.ilnih razlik uporabljen preizkus Ô2. Rezultati so pokazali, da ve. kot polovica anketiranih nima izku.enj z raziskovanjem lastne delovne prakse in da jih pri raziskovanju najbolj ovira dejavnik pomanjkanja usposabljanj za razli.ne vrste raziskovanj, v katerih bi re.evali probleme iz lastne delovne prakse. Rezultati, .e posebej pri babicah, so pokazali na pomembnost intenzivnej.ega sodelovanja z delodajalci v izobra.evalnem procesu, pridobivanja izku.enj v delovnem okolju in njihovega vklju.evanja v raziskovalno dejavnost .e med .tudijem. Spoznanja na.e raziskave so prispevala k ve.jemu zavedanju o pomembnosti akcijskega raziskovanja in raziskovalne dejavnosti nasploh v izobra.evalnem procesu in programih, ki izobra.ujejo za poklice v zdravstvu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

10. 04. 2015

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Raziskovanje lastne prakse kot dejavnik profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(1), 81-92. https://doi.org/10.4312/as.21.1.81-92

Podobni članki

1-10 od 53

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.