Dileme spremljanja učinkovanja načrtovanega učenja na organizacijsko uspešnost

Avtorji

  • Igor Ivašković Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.53-68

Ključne besede:

učenje, strategije, uspešnost, delovno mesto, spremljanje, učinki

Povzetek

Prispevek proučuje problematiko spremljanja rezultatov učenja v organizacijskem kontekstu in poskuša ponuditi odgovor na vprašanje, zakaj in kako na organizacijski ravni spremljamo učinkovanje načrtovanega učenja na uspešnost. S pomočjo pregleda literature na področju poslovnih ved avtor sistematizira razprave in ugotavlja, da pri tem zaradi kompleksnosti in zahteve po uporabi različnih metodoloških prijemov še vedno obstaja veliko nesoglasij. Kljub temu meni, da je spremljanje nujno, saj je prvi pogoj za identifikacijo pomembnih točk dela, pojasnjuje pričakovanja vodstva do zaposlenih in spodbuja njihovo kreativnost. V sklepu avtor poudarja, da je pri spremljanju treba poznati kontekst organizacije, proces načrtovanega učenja in njegove rezultate pa je treba spremljati večdimenzionalno ter na več ravneh. Pri tem je nujno ohraniti enostavnost izvedbe spremljanja in razumljivost ugotovitev.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec, B., Boštjančič, E. in Tement, T. (2016). Človek, delo in organizacija: Pregled psiholoških področij in perspektiv. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. DOI: https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Batt, R. (2002). Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. Academy of Management Journal, 45(3), 587–597. DOI: https://doi.org/10.5465/3069383

Becker, B. E. in Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. Academy of Management Journal, 39(4), 779–801. DOI: https://doi.org/10.5465/256712

Bondarouk, T., Trullen, J. in Valverde, M. (2016). Special issue of international journal of human resource management: Conceptual and empirical discoveries in successful HRM implementation. The International Journal of Human Resource Management, 27(8), 906–908. DOI: https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1154378

Boselie, P., Dietz, G. in Boon, C. (2005). Commonalities and contradictions in research on human resource management and performance. Human Resource Management Journal, 15(3), 67–81. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00154.x

Boxall, P. in Purcell, J. (2000). Strategic human resource management: Where have we come from and where should we be going? International Journal of Management Reviews, 2(2), 183–203. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2370.00037

Brečko, D. (2007). Razvoj kariere v učeči se organizaciji. Andragoška spoznanja, 13(1), 58–72. DOI: https://doi.org/10.4312/as.13.1.58-72

Cappelli, P. in Neumark, D. (2001). Do “high performance” work practices improve establishment-level outcomes? Industrial and Labor Relations Review, 54(4), 737–775. DOI: https://doi.org/10.1177/001979390105400401

Cascio, W. F. (1998). Applied psychology in human resources management (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Celinšek, D. (2015). Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini. Jezikoslovni zapiski, 21(2), 61–83.

Collins, C. J. in Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6), 740–751. DOI: https://doi.org/10.2307/30040665

Čater, T. (2003). Osnove konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.

Delaney, J. T. in Huselid, M. A. (1996). The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management Journal, 39(4), 919–969. DOI: https://doi.org/10.2307/256718

Den Hartog, D. N., Boselie, P. in Paauwe, J. (2004). Performance management: A model and research agenda. Applied Psychology: An International Review, 53(4), 556–569. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2004.00188.x

DiMaggio, P. J. in Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. DOI: https://doi.org/10.2307/2095101

Donaldson, T. in Preston, L. E. (1995). Stakeholder theory on the corporation: concepts, evidence and implications. Academy of Management Review, 20(1), 65–91. DOI: https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Dovžan, H. (2003). Izobraževanje v učeči se organizaciji. Andragoška spoznanja, 9(1), 63–70. DOI: https://doi.org/10.4312/as.9.1.63-70

Dyer, L. in Reeves, T. (1995). Human resource strategy and firm performance: What do we know and where to we need to go? International Journal of Human Resource Management, 6(3), 656–670. DOI: https://doi.org/10.1080/09585199500000041

Fenwick, T. (1998). Questioning the concept of the learning organisation. V S. M. Scot, B. Spencer in A. M. Thomas (ur.), Learning for Life: Canadian Readings in Adult Education (str. 140–152). Toronto: Thompson.

Feurer, R. in Chaharbaghi, K. (1995). Strategy development: past, present and future. Management Decision, 33(6), 11–21. DOI: https://doi.org/10.1108/00251749510087614

Hasmath, R. in Hsu, J. (2014). Isomorphic Pressures, Epistemic Communities and State-NGO Interactions. The China Quarterly, 220, 936–954. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305741014001155

Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K. in Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management Journal, 44(3), 13–28. DOI: https://doi.org/10.5465/3069334

Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., in Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264–1294. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2011.0088

Kaplan, R. S. in Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.

Kravetz, D. (1988). The Human Resources Revolution – Implementing Progressive Management Practices for Bottom-Line Success. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Lazović, S. (2013). Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring – Znanje kot ključni kapital organizacije. Andragoška spoznanja, 19(1), 79–87. DOI: https://doi.org/10.4312/as.19.1.79-87

Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y. in Harden, E. E. (2006). A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research. Research in Personnel and Human Resources Management 25(1), 217–271. DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-7301(06)25006-0

Lepak, D. in Snell, S. (2002). Examining the human resource architecture: the relationship among human capital, employment, and human resource configuration. Journal of Management, 28(4), 517–543. DOI: https://doi.org/10.1177/014920630202800403

Lipovec, F. (1987). Razvita teorija organizacije. Maribor: Založba Obzorja.

Locke, E. A. in Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. American Psychologist, 57(9), 705–717. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

Lothian, N. (1987). Measuring Corporate Performance. A Guide to Non–financial Indicators. London: The Chartered Institute of management Accountants.

Mayo, A. (2001). The human value of enterprise: valuing people as assets: monitoring, measuring, managing. London: Nicholas Brealey Publishing.

Možina, S., Jereb, J., Forjančič, J., Svetlik, I., Jamšek, F., Lipičnik, B., … Merkač Skok, M. (1998). Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Nicolini, D., Gherardi, S. in Yanow, D. (2003). Knowing in Organizations. A Practice-Based Approach. Armonk, London: M. E. Sharpe.

Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. New York: Oxford University Press Inc. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199273904.001.0001

Paauwe, J. in Boselie, P. (2003). Challenging »strategic HRM« and the relevance of the institutional setting. Human Resource Management Journal, 13(3), 56–70. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2003.tb00098.x

Paauwe, J. in Boselie, P. (2008). HRM and performance: What‘s next? (delovni dokument). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.

Pfeffer, J. (1998). The human equation: building profits by putting people first. Boston: Harvard Business School Press.

Pološki-Vokić, N. (2003). Kreiranje višekriterijskog modela za analizu doprinosa managementa ljudskih potencijala uspješnosti poduzeća (Doktorska disertacija). Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb.

Rejc, A. (2001). Spremljanje učinkovitosti izobraževanja v podjetjih. Andragoška spoznanja, 7(4), 116–119. DOI: https://doi.org/10.4312/as.7.4.116-119

Rozman, R. (1996). Kako prevesti »management« v slovenščino: management, menedžment, upravljanje, poslovodenje, vodenje, ravnanje? Organizacija, 29(1), 5–18

Schuler, R. S. in Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategies with HRM management strategies. Academy of Management Executive, 1(3), 207–219. DOI: https://doi.org/10.5465/ame.1987.4275740

Skule, S. (2004). Learning conditions at work: a framework to understand and assess informal learning in the workplace. International Journal of Training and Development, 8(1), 8–20. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1360-3736.2004.00192.x

Snell, S. A., Shadur, M. A. in Wright, P. M. (2002). The era of our ways. V M. A. Hitt, R. E. Freeman in J. S. Harrison (ur.), Handbook of strategic management (str. 627–629). Oxford: Blackwell Publishing.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Stewart, T. A. (1997). Intellectual capital – the new wealth of organizations. New York: Doubleday/Currency.

Teo, S. T. T. (2002). Effectiveness of a corporate HR department in an Australian public sector entity during commercialisation and corporatisation. International Journal of Human Resource Management, 13(1), 89–105. DOI: https://doi.org/10.1080/09585190110092820

Van Waeyenberg, T. in Decramer, A. (2018). Line managers’ AMO to manage employees’ performance: the route to effective and satisfying performance management. The International Journal of Human Resource Management, 29(22), 3093–3114. DOI: https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1445656

Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., in Pawson, R. (2013). RAMESES publication standards: Meta-narrative reviews. BMC Medicine, 11, št. članka 20. DOI: https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-20

Woodrow, C. in Guest, D. (2014). When good HR gets bad results: exploring the challenge of HR implementation in the case of workplace bullying. Human Resource Management Journal, 24(1), 38–56. DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12021

Wright, P. M. in McMahan, C. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of Management, 18(2), 295–320. DOI: https://doi.org/10.1177/014920639201800205

Wright, P. M., McMahan, G. in McWillams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5(2), 301–326. DOI: https://doi.org/10.1080/09585199400000020

Wright, P. M. in Nishii, L. H. (2004). Strategic HRM and organizational behavior: integrating multiple levels of analysis. Cornell University (delovni dokument). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.

Prenosi

Objavljeno

23. 10. 2020

Kako citirati

Dileme spremljanja učinkovanja načrtovanega učenja na organizacijsko uspešnost. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 53-68. https://doi.org/10.4312/as.26.3.53-68

Podobni članki

1-10 od 336

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.