Visokošolska didaktika in didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev pri nas

dosedanji razvoj, izkušnje in problemi

Avtorji

  • Barica Marentič Požarnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.2.15-32

Ključne besede:

visokošolska didaktika, usposabljanje visokošolskih učiteljev, učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Povzetek

Visokošolska didaktika ima v slovenskem prostoru razmeroma dolgo tradicijo v obliki raznih iniciativ za izboljšanje kakovosti učenja in pouka, zlasti v prirejanju raznih oblik usposabljanja za visokošolske učitelje. V prispevku predstavljam glavne oblike, cilje, vsebine in metode ter nekatere dosežke didaktičnega usposabljanja visokošolskih učiteljev pri nas v raznih obdobjih, poleg tega pa tudi okvirne pogoje za profesionalizacijo te dejavnosti ter kakšna je bila pri tem vloga posameznih strokovnjakov, nacionalnega in mednarodnega sodelovanja, posvetov in konferenc, raziskav, kriterijev za napredovanje, projektov in publikacij. Kaj je pozitivno vplivalo na doseganje zastavljenih ciljev na področju izboljšanja kakovosti učenja in pouka – kaj pa je tudi oviralo kontinuiran razvoj? Ob kritični presoji in evalvaciji preteklih izkušenj bodo predstavljeni tudi predlogi za ukrepe, ki naj bi pospešili dvig kulture visokošolskega poučevanja v prihodnje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aškerc, K. (ur.). (2016). Izboljšanje univerzitetnega poučevanje: študentje, partnerji v novostih/Improving University Teaching: Students as partners in innovation. Zbornik 40. konference s prispevki slovenskih udeležencev. Ljubljana: CMEPIUS.

Aškerc, K., Cvetek, S., Florjančič, V., Klemenčič, M., Marentič Požarnik, B., Rutar, S. (ur.). (2016). Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: od teorije k praksi, od prakse k teoriji/Improving the quality of teaching and learning in higher education: From theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: CMEPIUS.

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge, London: Harvard University Press.

Bregar, L. (1995). Študij na daljavo – Pojem, pomen in perspektiva v sodobnem svetu. Vzgoja in izobraževanje, 36(1), 24–29.

Cvetek, S. (1993). Visokošolski kurikulum. Strategija načrtovanja, izvedbe in evalvacije študijskih programov. Maribor: Dialog.

Cvetek, S. (2019). Na študenta osredinjeno poučevanje. Priročnik za visokošolske učitelje. Ribniško selo: Akadem.

Dopis Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani št. 5/17-75 dne 25. 2. 1975 Biotehniški fakulteti.

Gruden, U., Hojker, M. in Avguštin, L. (ur.). (2009). Center za pedagoško izobraževanje – 30 let. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja«. (2018). Pridobljeno s https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/

Kališnik, M. (1965). Vodenje študija na medicinski fakulteti – pedagoški feed-back. Sodobna pedagogika, 16(9-10), 276–282.

Kalman, A. (ur.). (2008). Case Studies in the Development and Qualification of University Teachers in Europe. Southampton: NETTLE Project Publications.

Kohler, A. (2018). Fostering teaching quality and sharing good practice: messages from Austria (prispevek na posvetu Pomen usposabljanja za odličnost poučevanja v visokem šolstvu, junij 2018). Ljubljana: MIZŠ in CMEPIUS.

Krajnc, A., Trček, J., Marentič Požarnik, B., Pečjak, V. in Budihna-Požar, D. (1994). Študentom na pot. Ljubljana: Center za razvoj univerze.

Kroflič, R. (1992). Teoretski pristopi k načrtovanju in prenovi kurikuluma. Ljubljana: Center za razvoj univerze.

Kump, S. (1994). Kakovost visokega šolstva. Novosti CRU, 5/6, 131–138.

Leitner, E. D., Queis, F. in Schmithals, F. (1990). Die pädagogische Herausforderung der Universität 1898–1934. Studien zur Gesellschaft für Hochschulpädagogik. Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Lynch, S. (2017). European policy on Teaching and Learning in Higher Education (1st European Learn­ing and Teaching Forum, september 2017). Pariz: European University Association.

Marentič Požarnik, B. (1979). Vsebina in metode pedagoškega usposabljanja visokošolskih učiteljev – nekatere izkušnje in problemi. Sodobna pedagogika, 32(9–10), 375–383.

Marentič Požarnik, B. (1993). Report on the Subregional UNESCO workshop of European Network on Staff Development in Higher Education (interno poročilo). Ljubljana: University of Ljubljana.

Marentič Požarnik, B. (1994). Modeli didaktičkog usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika (Doktorska disertacija). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb.

Marentič Požarnik, B. (1995a). Prispevek študentskih tutorjev h kakovosti visokošolskega študija. Vzgoja in izobraževanje, 36(4), 5–14.

Marentič Požarnik, B. (1995b). Staff development in Slovenian higher education. Zeitschrift Fur Hoch­schuldidaktik, 19(1), 62–71.

Marentič Požarnik, B. (1996). Izpopolnjevanje univerzitetnih učiteljev za boljše poučevanje kot del »kulture kvalitete«. Izkušnje, prototipi, modeli za ljubljansko univerzo. Vzgoja in izobraževanje, 37(1), 17–25.

Marentič Požarnik, B. (1998). Paradoks visokošolske didaktike kot znanstvene discipline in področja delovanja. Sodobna pedagogika, 49(5), 528–545.

Marentič Požarnik, B. (2008). Slovenia – University of Ljubljana. V A. Kalman (ur.), Case Studies in the Development and Qualification of University Teachers in Europe (str. 340–350). Southampton: NETTLE Project Publications.

Marentič Požarnik, B. (2009). Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff. Napredak, 150(3-4), 341–359.

Marentič Požarnik, B. (2015). How do university teachers perceive incentives and obstacles in modernising their teaching (predstavitev plakata na 40. letni konferenci Improving University Teaching, julij 2015). Ljubljana: Improving University Teaching.

Marentič Požarnik, B. (2016). Knjigi na pot. Foreword. V K. Aškerc, S. Cvetek, V. Florjančič, M. Klemenčič, B. Marentič Požarnik in S. Rutar (ur.), Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: od teorije k praksi, od prakse k teoriji/Improving the quality of teaching and learning in higher education. From theory to practice, from practice to theory (str. I–V). Ljubljana: Cmepius.

Marentič Požarnik, B. in Lavrič, A. (2011). Predavanja kot komunikacija. Kako motivirati in aktivirati študente. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Marentič Požarnik, B. in Lavrič A. (2015). Fostering the quality of teaching and learning by developing the »neglected half« of university teachers' competencies. CEPS Journal, 5(2), 73–93. DOI: https://doi.org/10.26529/cepsj.143

Marentič Požarnik, B., Mihevc, B. in Božič, J. (1979). Razgovori o visokošolski didaktiki. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, Center za razvoj univerze.

Marentič Požarnik, B., Mihevc, B. in sodel. (1997). Za uspešnejši začetek študija. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete .

Marentič Požarnik, B. in Peeters, O. (2012). The (hi)story of Maidstone meetings. An inspiring example of an informal learning community involving European staff developers in the 'pioneer' stage. Higher Education Research Network Journal, Special Issue, 53–66.

Marentič Požarnik, B. in Puklek, Levpušček, M. (2002). Perceptions of quality and changes in teaching and learning by participants of university staff development courses. Psihološka obzorja, 11(2), 71–79.

Marentič Požarnik, B. in Peklaj, C. (2002). Preverjanje in ocenjevanje za uspešnejši študij. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Marentič Požarnik, B. in sodel. (2001). Visokošolski pouk – malo drugače. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. (2001). Ljubljana: Senat Univerze v Ljubljani.

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. (2011). Ljubljana: Senat Univerze v Ljubljani.

Mihevc, B., Jelenc, N. E., Kump, S., Podmenik, D. in Zagmajster, M. (1995). Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

Mihevc, B. in Marentič Požarnik, B. (1992). In kako univerzitetni učitelji in sodelavci čutijo probleme študija in svojega pedagoškega dela (interno gradivo za udeležence poletne šole). Ljubljana: Univerza v Ljubljani CRU, CPI FF.

Mihevc, B., Marentič Požarnik, B. in sodel. (1998). Za boljšo kakovost študija: pogovori o visokošolski didaktiki. Ljubljana: Center FF za pedagoško izobraževanje in Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko.

Pogoji in postopki za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. (1990). Ljubljana: univerzitetni svet Univerze v Ljubljani.

Puklek Levpušček, M. in Marentič Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Report on the Subregional UNESCO workshop (interno gradivo). (1993). Center za razvoj univerze.

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020. (2011). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO71

Rizman, R. (28. 11. 2019). Facebook za akademike. Metrika v znanosti. Delo, 61(274). Pridobljeno s https://www.delo.si/novice/znanoteh/facebook-za-akademike-254334.html

Rutar, S. (2011). Pedagoško-andragoško usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi na Primorskem. V T. Vonta in S. Ševkušić (ur.), Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev (str. 39–53). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Schmidt, V. (1972). Visokošolska didaktika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Schmidt, V. in Marentič Požarnik, B. (1975). Visokošolska didaktika (predlog študijskega programa na podiplomski stopnji). Ljubljana.

Sergejev, D. (1970). Mentorstvo kao princip reformirane sveučilišne nastave (referat na simpoziju Obrazovni procesi u reformiranoj univerzitetskoj nastavi). Zagreb.

Sklep univerzitetnega sveta o izvolitvi članov odbora za vprašanja vzgojno-izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela št. A-I-4-1/80-La. (1980). Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Sklep univerzitetnega sveta o izvolitvi članov odbora za vprašanja vzgojno-izobraževalnega dela št. ­A-I-4-1/81-La. (1981). Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Skupina študentov pedagogike in psihologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (1970). Revolucioniranje družbe in univerze.

Zapisnik 1. sestanka pedagoškega aktiva pri Centru za razvoj univerze z dne 9. 5. 1975.

Zapisnik sestankov delovne skupine za izdelavo koncepta sprotnega študija na FNT z dne 24. 3. 1976 in 7. 4. 1976.

Žagar, F. (ur.). (1992). Kaj hočemo in kaj zmoremo: zbornik s posveta o problemih in perspektivah izobraževanja učiteljev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

19. 06. 2020

Kako citirati

Visokošolska didaktika in didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev pri nas: dosedanji razvoj, izkušnje in problemi. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(2), 15-32. https://doi.org/10.4312/as.26.2.15-32

Podobni članki

1-10 od 348

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.