Učenje na delovnem mestu v kontekstu visokošolskega praktičnega usposabljanja

Primer turizma

Avtorji

  • Marija Rok Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9331

Ključne besede:

praktično usposabljanje, turizem, študent, mentor, transfer znanja, kompetenca

Povzetek

Učenje na delovnem mestu je učinkovit način uvajanja študentov terciarnih študijskih programov v delovno okolje, obenem pa preizkus uporabnosti teoretičnih znanj iz predavalnice. V članku se poglabljamo v učenje na delovnem mestu na primeru praktičnega usposabljanja študentov turizma v Sloveniji. V teoretičnem delu analiziramo strokovno terminologijo, definicije in različne opredelitve praktičnega usposabljanja ter opredelimo vlogo deležnikov v sistemu praktičnega usposabljanja. V empiričnem delu s primerjalnim presojanjem proučujemo značilnosti obstoječih sistemov praktičnega usposabljanja v kontekstu visokošolskih programov na področju turizma. Namen prispevka je razviti model praktičnega usposabljanja v turističnem sektorju z identifikacijo ključnih komponent v posameznih fazah izvajanja, formalnih podlag in izidov. V zaključku predlagamo izboljšave kakovosti sistemov praktičnega usposabljanja z bolj fokusiranimi pripravami deležnikov na prakso, izrabo raznolikih oblik izvajanja praktičnega usposabljanja, spremljanjem razvoja kompetenc študentov ter intenzivnejšo interakcijo med deležniki iz turističnega in izobraževalnega sektorja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aggett, M. in Busby, G. (2011). Opting out of internship: perceptions of hospitality, tourism and events management undergraduates at a British University. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 10(1), 106–113. https://doi.org/10.3794/johlste.101.310 DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.101.310

Baron, J. N. in Kreps, D. M. (1999). Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. John Wiley & Sons.

Baum, T. (2002). Skills and training for the hospitality sector: A review of issues. Journal of Vocational Education & Training, 54(3), 343–364. https://doi.org/10.1080/13636820200200204 DOI: https://doi.org/10.1080/13636820200200204

Beenen, G. in Mrousseau, D. M. (2010). Getting the most from MBA internships: Promoting intern learning and job acceptance, Human Resource Management, 49(1), 3–22. https://doi.org/10.1002/hrm.20331 DOI: https://doi.org/10.1002/hrm.20331

Beggs, B., Ross, C. M. in Goodwin, B. (2008). A comparison of student and practitioner perspectives of the travel and tourism internship. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 7(1), 31–39. https://doi.org/10.3794/johlste.71.161 DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.71.161

Boulter, L. (2003). Legal issues in benchmarking. Benchmarking: An International Journal, 10(6), 528–537. https://doi.org/10.1108/14635770310505166 DOI: https://doi.org/10.1108/14635770310505166

Bowes, L. in Harvey, L. (1999). The impact of sandwich education on the activities of graduates six months post-graduation. Centre for Research into Quality, University of Central England.

Brečko, D. (2005). Generacijske razlike na delovnem mestu. HR&M, 3(10), 48–55. DOI: https://doi.org/10.4312/as.10.3.6-18

Busby, G. D. in Gibson, P. (2010). Tourism and hospitality internship experiences overseas: A British perspective. Journal of Hospitality, Leisure, Sport&Tourism Education, 9(1), 4–12. https://doi.org/10.3794/JOHLSTE.91.244 DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.91.244

Chen, T. L. in Shen, C. C. (2012). Today`s intern, tomorrow`s practitioner? The influence of internship programmes on student`s career development in the Hospitality Industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 11(1), 29–40. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.02.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.02.008

Cooper, C. (2018). Managing tourism knowledge: A review. Tourism Review, 73(4), 507–520. https://doi.org/10.1108/TR-06-2017-0104 DOI: https://doi.org/10.1108/TR-06-2017-0104

Dortch, D. (12. 3. 2003). A complete guide to internships. Washington Post. https:washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A16305-2003Mar12.html

Eraut, M. (2004). Transfer of knowledge between education and the workplace. V H. Rainbird, A. Fuller in A. Munroe (ur.), Workplace learning in Context (str. 201–222). Routledge.

Feldman, D. C. in Bolino, M. C. (2000). Skill utilization of overseas interns: Antecendents and consequences. Journal of International Management, 6(1), 29–47. https://doi.org/10.1016/S1075-4253(99)00013-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S1075-4253(99)00013-7

Ferreras-Garcia, R., Sales-Zagguire, J. in Serradell-Lopez, E. (2019). Competences in higher education tourism internships. Education + Training, 62(1), 61–80. https://doi.org/10.1108/ET-04-2019-0074 DOI: https://doi.org/10.1108/ET-04-2019-0074

Govekar-Okoliš, M. (2018). Mentors` perceptions on effects of their mentoring with higher education students in companies after the adoption of the Bologna process. European Journal of Higher Education, 8(2), 185–200. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1424007 DOI: https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1424007

Govekar-Okoliš, M. in Kermavnar, N. (2020). Mentorstvo medicinskih sester in njihovi pogledi na učinkovitost prakse univerzitetnih študentov. Andragoška spoznanja, 26(2), 87–103. https://doi.org/10.4312/as.26.2.87-103 DOI: https://doi.org/10.4312/as.26.2.87-103

Govekar-Okoliš, M. in Kranjčec, R. (2012). Pomembni subjekti evalvacije v praktičnem usposabljanju. Andragoška spoznanja, 18(3), 62–72. https://doi.org/10.4312/as.18.3.62-72 DOI: https://doi.org/10.4312/as.18.3.62-72

Govekar-Okoliš, M. in Kranjčec, R. (2016). Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Andragoška spoznanja, 23(1), 131–132. https://doi.org/10.4312/as.23.1.131-132 DOI: https://doi.org/10.4312/as.23.1.131-132

Govekar-Okoliš, M., Kranjčec, R. in Gruden, U. (2010). Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks. Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.4312/as.15.1.77-89

Henderson-Smart, C., Winning, T., Gerzina, T., King, S. in Hyde, S. (2006). Benchmarking learning and teaching: developing a method. Quality Assurance in Education, 14(2), 143–155. https://doi.org/10.1108/09684880610662024 DOI: https://doi.org/10.1108/09684880610662024

Hussein, F. M. in La Lopa, M. (2018). The determinants of student satisfaction with internship programs in the hospitality industry: A case study in the USA. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 17(4), 502–527. https://doi.org/10.1080/15332845.2018.1486600 DOI: https://doi.org/10.1080/15332845.2018.1486600

Istenič Starčič, A. in Mikoš, M. (2019). Delovni mentorji študentom UL FGG – povezovalni člen med akademskim in delovnim okoljem. Gradbeni vestnik, 68, 98–105.

Jones, J. in Quick, D. (2007). Co-operative education: An educational strategy with links to experiental and connected learning. Journal of Cooperative Education and Internships, 41(2), 30–36.

Keating, K. (2012). Mentorship of Hospitality and Management students during work-integrated learning. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 13(2), 89–102.

Kermavnar, N. in Govekar-Okoliš, M. (2016). Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje. Andragoška spoznanja, 22(2), 23–37. https://doi.org/10.4312/as.22.2.23-37 DOI: https://doi.org/10.4312/as.22.2.23-37

Kralj, J. (2005). Management: Temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

Kristl, J., Juriševič, M., Šoukal-Ribičič, M., Pucelj, J., Vrtačnik, M., Trošt, Z., Cestnik, V., Repe, E., Cerjak, K., Tomaževič, N., Majerič, M. in Kolenc, M. (2007). Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani. https://www.fpp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=20120323121459

Krmac, N. (2016). Smernice za razvoj kompetenčnega okvirja kariernih svetovalcev na univerzah [Doktorska disertacija]. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Kuder, S. in Radić, J. (2019). Sistem kvalifikacij na področju gostinstva, hotelirstva in turizma. CPI.

Kusluvan, S. in Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21(3), 251–269. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6 DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6

Leslie, D. in Richardson, A. (2000). Tourism and cooperative education in UK undergraduate courses: Are the benefits being realised? Tourism Management, 21(5), 489–498. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00103-X DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00103-X

Makarovič, M. (2003). Socialni kapital v Sloveniji. Sophia.

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. (2020). Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu

Nonaka, I. in Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)81509-3

Novak, M. (8. 7. 2005). Kako sodelovati z generacijo Y. Manager, 5, 36–37.

Pavlin, S. (2005). Izobraževanje in raziskovanje za družbo znanja. Teorija in praksa, 41(1–2), 199–211.

Rawlinson, S. in Dewhurst, P. (2013). How can effective university-industry partnerships be developed? Worldwide Tourism and Hospitality Themes, 5(3), 255–267. https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2013-0004 DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2013-0004

Repe, E. (2016). Proces prenove praktičnega usposabljanja: Praktično usposabljanje v bolonjskih študijskih programih. Andragoška spoznanja, 22(2), 81–89. https://doi.org/10.4312/as.22.2.81-89 DOI: https://doi.org/10.4312/as.22.2.81-89

Richardson, S. (2009). Undergraduates’ perceptions of tourism and hospitality as a career choice. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 382–388. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2008.10.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2008.10.006

Rok, M. (2010). Intern mentoring in the tourism and hospitality industry. V T. Jere Jakulin (ur.), Turizem in kakovost življenja: Zbornik (str. 368–400). Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica.

Rok, M. (2013). Undergraduates‘ experience and perceptions of tourism and hospitality work environments. Academic journal of interdisciplinary studies, 2(2), 61–70. https://doi.org/10.5901/ajis.2013.v2n2p61 DOI: https://doi.org/10.5901/ajis.2013.v2n2p61

Rok, M. (2019). Od prakse do zaposlitve. Založba Univerze na Primorskem.

Tse, T. S. M. (2010). What do hospitality students find important about internships? Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(3), 251–264. https://doi.org/10.1080/15313221003792027 DOI: https://doi.org/10.1080/15313221003792027

Zahra, A. in Pavia, C. (2012). A unique approach to work-integrated learning: Meeting industry, student and educators needs through academic and experiental elements. The ACPET Journal for Private Higher Education, 1(2), 41–49.

Zopiatis, A. in Theocharous, A. L. (2013). Revisiting hospitality internship practices: A holistic investigation. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13, 33–46. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2013.04.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2013.04.002

Prenosi

Objavljeno

19. 04. 2021

Kako citirati

Učenje na delovnem mestu v kontekstu visokošolskega praktičnega usposabljanja: Primer turizma. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(1), 153-171. https://doi.org/10.4312/as/9331