Vloga čustev pri učenju na delovnem mestu

Avtorji

  • Marjeta Šarić Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.87-101

Ključne besede:

čustva, učenje, učenje odraslih, učenje na delovnem mestu

Povzetek

Namen članka je prikazati pomen čustev pri učenju na delovnem mestu. Čustva so element, ki priteguje vse večjo pozornost različnih ved, med drugim so vse bolj intenzivna prizadevanja raziskovalcev, da bi razumeli vlogo čustev pri učenju. Skozi pregled literature, ki je zasnovan predvsem na psihološki in socialno psihološki teoretični perspektivi, je utemeljena glavna teza o pomembni vlogi čustev pri učenju, ki jo velja upoštevati pri spodbujanju kakovostnega učenja na delovnem mestu. Pregledu različnih opredelitev čustev sledi obravnava čustev pri učenju, nato pa so predstavljeni nekateri specifični vidiki čustev ob učenju na delovnem mestu. Pri tem je razvidno, da je to specifično področje še precej neraziskano in nima oblikovanega enotnega teoretičnega okvira. Kljub temu lahko ugotovimo, da je odnos med čustvi in učenjem na delovnem mestu kompleksen in vzajemen. Analiza obravnavane literature kaže, da ni smotrno spregledati vloge, ki jo ima čustveno doživljanje delavcev, ko se učijo na delovnem mestu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barrett, L. F. (2014). The conceptual act theory: A précis. Emotion Review, 6(4), 292–297. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073914534479

Benozzo, A. in Colley, H. (2012). Emotion and learning in the workplace: Critical perspectives. Journal of Workplace Learning, 24(5), 304–316. DOI: https://doi.org/10.1108/13665621211239903

Bierema, L. L. (2008). Adult learning in the workplace: Emotion work or emotion learning? New Directions for Adult and Continuing Education, 120, 55–64. DOI: https://doi.org/10.1002/ace.316

Boiger, M. in Mesquita, B. (2012). The construction of emotion in interactions, relationships, and cultures. Emotion Review, 4(3), 221–229. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073912439765

Damasio, A. (2008). Iskanje Spinoze – veselje, žalost in čuteči možgani. Ljubljana: Krtina.

de Corte, E. (2013). Zgodovinski razvoj razumevanja učenja. V H. Dumont, D. Istance in F. Benavides (ur.), O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse (str. 37–64). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Denzin, N. K. (1984/2007). On understanding emotion. San Francisco: Jossey-Bass/New Jersey: Transaction Publishers.

Dirkx, J. M. (2008). The meaning and role of emotions in adult learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 120, 7–18. DOI: https://doi.org/10.1002/ace.311

Ellsworth, P. C. (2013). Appraisal theory: Old and new questions. Emotion Review, 5(2), 125–131. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073912463617

Frenzel, A. C. in Stephens, E. J. (2013). Emotions. V N. C. Hall in T. Goetz (ur.), Emotion, motivation, and self-regulation: A handbook for teachers (str. 1–56). Bingley: Emerald.

Frijda, N. (2008). The psychologists‘ point of view. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 777–796). New York: Guilford Press.

Gross, J. J. in Barrett, L. F. (2011). Emotion generation and emotion regulation: one or two depends on your point of view. Emotion Review, 3(1), 8–16. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073910380974

Harmon-Jones, E. (2000). A cognitive dissonance theory perspective on the role of emotion in the maintenance and change of beliefs and attitudes. V N. H. Frijda, A. R. S. Manstead in S. Bem (ur.), Emotions and beliefs (str. 185–211). Cambridge, UK: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511659904.008

Harré, R. (ur.) (1985). The social construction of emotions. Oxford: Basil Blackwell.

Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: The commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K. in Paloniemi, S. (2020). Emotions in learning at work: A literature review. Vocations and Learning, 13(1), 1–25. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-019-09226-z

Izard, C. (2007). Basic emotions, natural kinds, emotion schemas, and a new paradigm. Perspectives on Psychological Science, 2(3), 260–280. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00044.x

Kolb, D. (2015). Experiential learning: Experience as the source of learning and development, 2. izdaja. Upper Saddle River: Pearson Education.

Korthagen, F. A. J. in Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47–71. DOI: https://doi.org/10.1080/1354060042000337093

LeDoux, J. (2012). A neuroscientist’s perspective on debates about the nature of emotion. Emotion Review, 4(4), 375–379. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073912445822

LeDoux, J. E. in Phelps, E. A. (2008). Emotional networks in the brain. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 159–179). New York: Guilford Press.

Linnenbrink-Garcia, L. in Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36(1), 1–3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.11.004

Longino, H. (2019). The social dimensions of scientific knowledge. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Mega, C., Ronconi, L. in De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121–131. DOI: https://doi.org/10.1037/a0033546

Mesquita, B. (2010). Emoting: A contextualized process. V B. Mesquita, L. F. Barrett in E. R. Smith (ur.), The mind in context (str. 83–104). New York: Guilford Press.

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74, 5–12. DOI: https://doi.org/10.1002/ace.7401

Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: RoutledgeFalmer.

Moors, A., Ellsworth, P. C., Scherer, K. R. in Frijda, N. H. (2013). Appraisal theories of emotion: State of the art and future development. Emotion Review, 5(2), 119–124. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073912468165

Niedenthal, P. M., Krauth-Gruber, S. in Ric, F. (2006). Psychology of emotion: Interpersonal, experiential, and cognitive approaches. New York: Psychology Press.

Noe, R. A., Clarke, A. D. M. in Klein, H. J. (2014). Learning in the twenty-first-century workplace. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 245–275. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091321

Oplatka, I. (2007). Managing emotions in teaching: Toward an understanding of emotion displays and caring as nonprescribed role elements. Teachers College Record, 109(6), 1374–1400. DOI: https://doi.org/10.1177/016146810710900603

Panksepp, J. (2007). Neurologizing the psychology of affects: How appraisal-based constructivism and basic emotion theory can coexist. Perspectives on Psychological Science, 2(3), 281–296. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00045.x

Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T. in Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: an integrative approach to emotions in education. V P. A. Schutz in R. Pekrun (ur.), Emotion in education (str. 37–56). San Diego: Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50003-4

Poell, R. F. in van Woerkom, M. (2011). Introduction: Supporting workplace learning. V R. F. Poell in M. van Woerkom (ur.), Supporting workplace learning: Towards evidence-based practice (str. 1–7). Dordrecht, Heidelberg, London in New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-9109-3_1

Rimé, B. (2020). Emotions at the service of cultural construction. Emotion Review, 12(2), 65–78. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073919876036

Rausch, A., Seifried, J. in Harteis, C. (2017). Emotions, coping and learning in error situations in the workplace. Journal of Workplace Learning, 29(5), 374–393. DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-01-2017-0004

Rodgers, C. R. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842–866. DOI: https://doi.org/10.1177/016146810210400402

Rooney, D., Manidis, M., Price, O. M. in Scheeres, H. (2018). An enterprising phoenix: Materiality, affect and learning. Journal of Workplace Learning, 30(4), 262–273. DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-10-2016-0090

Russel, J. A., Rosenberg, E. L. in Lewis, M. D. (ur.) (2011). Emotion Review, 3(4). DOI: https://doi.org/10.1177/1754073911411606

Sebrant, U. (2008). The impact of emotion and power relations on workplace learning. Studies in the Education of Adults, 40(2), 192–206. DOI: https://doi.org/10.1080/02660830.2008.11661565

Scarantino, A. in de Sousa, R. (2018). Emotion. V E. N. Zalta (ur.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.

Shweder, R. A., Haidt, J., Horton, R. in Joseph, C. (2008). The cultural psychology of emotions. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 409–427). New York: Guilford Press.

Smrtnik Vitulić, H. (2007). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Solomon, R. C. (2008). The philosophy of emotions. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 3–16). New York: Guilford Press.

Stets, J. E. in Turner, J. H. (2008). The sociology of emotions. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 32–46). New York: Guilford Press.

Tooby, J. in Cosmides, L. (2008). The evolutionary psychology of the emotions and their relationship to internal regulatory variables. V M. Lewis, J. M. Hawiland-Jones in L. F. Barrett (ur.), Handbook of emotions (tretja izd.) (str. 114–137). New York: Guilford Press.

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: A literature review. Vocations and Learning, 6(1), 11–36. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z

Wetherell, M. (2015). Trends in the turn to affect: A social psychological critique. Body & Society, 21(2), 139–166. DOI: https://doi.org/10.1177/1357034X14539020

Zembylas, M. (2007). The power and politics of emotions in teaching. V P. A. Schutz in R. Pekrun (ur.), Emotion in education (str. 293–309). San Diego: Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50018-6

Zhao, B. (2011). Learning from errors: The role of context, emotion, and personality. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 435–463. DOI: https://doi.org/10.1002/job.696

Prenosi

Objavljeno

26. 10. 2020

Kako citirati

Vloga čustev pri učenju na delovnem mestu. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 87-101. https://doi.org/10.4312/as.26.3.87-101

Podobni članki

1-10 od 957

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.