Učenje na delu

Povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti

Avtorji

  • Nives Ličen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Danijela Makovec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Borut Mikulec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, profesionalni razvoj odraslih, individualno učenje, organizacijsko učenje

Povzetek

Učenje in izobraževanje odraslih v povezavi z delom je predmet obsežnega teoretskega in empiričnega raziskovanja. Raziskovalci proučujejo znanje, spretnosti, kompetence, stališča, vrednote, emocionalne in socialne veščine, praktične modrosti na delu in tudi duhovnost na delu ter etičnost, zanimajo jih strategije učenja in različne ciljne skupine, karierni prehodi in koncepti, kot so delovalnost (ang. agency), odprta inovativnost, trajnostnost, dolgotrajna zaposljivost (Alessandrini, 2018).

V tokratni tematski številki Andragoških spoznanj, ki zajema pet člankov, avtorice in avtorji razmišljajo o izzivih učenja in dela z različnih teoretskih zornih kotov in z uporabo različnih raziskovalnih pristopov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alessandrini, G. (ur.) (2018). Atlante di pedagogia del lavoro. Milano: Franco Angeli.

Barnett, R. in Jackson, N. (2019). Ecologies for Learning and Practice. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351020268

Boeren, E., Roumell, E. A. in Roessger, K. M. (2020). COVID-19 and the Future of Adult Education: An Editorial. Adult Education Quarterly, 70(3), 201–204. DOI: https://doi.org/10.1177/0741713620925029

Bohlinger, S., Haake, U., Helms Jørgensen, C., Toiviainen, H. in Wallo, A. (ur.) (2015). Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Rotterdam: Sense Publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6300-244-8

Boštjančič, E. (ur.) (2019). Obrazi nasilja na delovnem mestu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Desjardins, R. (2020). PIAAC Thematic Review on Adult Learning. OECD Education Working Paper No. 223. Paris: OECD.

Dhiman, S. (ur.) (2020). The Palgrave Handbook of Workplace Well-Being. London: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02470-3

Domadenik, P. (22. 8. 2020). Če bomo dosegli družbeni konsenz, bomo na dolgi rok vsi bolje živeli. Delo, Sobotna priloga, 4–7.

Eurostat. (2020). Adult Education Survey. Pridobljeno s https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Gorz, A. (2020). Addio al lavoro. Roma: Castelvecchi.

Nacamulli, R. C. in Lazazzara, A. (2019). L’ecosistema della formazione. Milano: EGEA, Università Bocconi.

Quaglino, G. P. (ur.) (2014). Formazione. I metodi. Milano: R. Cortina.

Radovan, M., Kristl, N. in Makovec, D. (2019). The community of inquiry as a method of encouraging collaborative learning in a virtual learning environment. V K. S. Ermenc in B. Mikulec (ur.), Building inclusive communities through education and learning (str. 58–76). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Rago, E. (2010). L‘arte della formazione: Metafore della formazione esperienziale. Milano: FrancoAngeli.

Riera Claret, C., Sahagun, M. A. in Selva, C. (2020). Peer and informal learning among hospital doctors: An ethnographic study focused on routines, practices and relationships. Journal of Workplace Learning, 32(4), 285–301. DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-11-2018-0141

Stenström, M. L. in Tynjälä, P. (ur.) (2009). Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation. New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8962-6

Sutherland Olsen, D. in Tikkanen, T. (2018). The developing field of workplace learning and the contribution of PIAAC. International Journal of Lifelong Education, 37(5), 546–559. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2018.1497720

Tikkanen, T., Hovdhaugen, E. in Støren, L. A. (2018). Work-related training and workplace learning: Nordic perspectives and European comparisons. International Journal of Lifelong Education, 37(5), 523–526. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2018.1554721

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P Model of Workplace Learning: a Literature Review. Vocations and Learning, 6(1), 11–36. DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P., Stenström, M. L. in Saarnivaara, M. (ur.) (2012). Transitions and Transformations in Learning and Education. New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2

UNESCO. (2019). 4th Global Report on Adult Learning and Education. Leave No One Behind: Participation, Equity and Inclusion. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Objavljeno

23. 10. 2020

Kako citirati

Učenje na delu: Povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti. (2020). Andragoška Spoznanja, 26(3), 3-13. https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13

Podobni članki

1-10 od 752

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.