Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Nevenka Bogataj Andragoški center Slovenije, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/9747

Ključne besede:

javno, skupno, okolje, trajnost, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Povzetek

Javni interes je izhodišče za strateške usmeritve izobraževanja odraslih (IO) v Sloveniji, a trenutno v njem manjkajo okoljske teme. To vrzel v upoštevanju izobraževalnih potreb in skupin predstavljamo s ciljem dopolniti sistemske dokumente ter utemeljiti vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) kot strateško prioriteto. Z uporabo kvalitativne metodologije smo analizirali najnovejše dokumente in druge vire iz obdobja 2010–2020 s treh vidikov: sistema, raziskovanja in prakse. Ugotavljamo, da nepoznavanje, neupoštevanje in nezanimanje za VITR ovirajo njegov razvoj. Z VITR lahko izobraževanje odraslih postane vključujoč ter na potencialih in prednostih ciljnih skupin utemeljen proces. Trenutna usmeritev v povečanje temeljnih zmožnosti in okoljske zavesti z javnoveljavnimi programi in promocijo ne zadostuje za razvoj kritične andragoške prakse in sinergij med akterji, ampak velja začeti več (in drugačne) raziskave in preoblikovati sistem iz hierarhičnega v krožnega. Širše razumljen javni interes zato ne izključuje, ampak le dopolnjuje trenutno zastavljeno prihodnje desetletje slovenskega izobraževanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anclin, M. (2020). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj v izobraževanju odraslih – leto 2020. UPI Žalec.

Anclin, M. in Križnik, J. (2018). Tri, dva, ena – priložnost za trajnost še ni zamujena! UPI Žalec.

Anko, B. (2013). Pojem trajnosti in razvoj ideje. V N. Bogataj (ur.), Znamenja trajnosti (str. 17–20). Andragoški center Slovenije.

Anko, B., Bogataj, N., Gaberščik, A., Mastnak, M. in Ogorelec-Wagner, V. (2007). Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj. Andragoški center Slovenije.

Anko, B., Bogataj, N. in Mastnak, M. (2009). Berilo o trajnosti. Andragoški center Slovenije.

Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “quality education” from micro, meso and macro perspectives. International Review of Education, 65(2), 277–294. DOI: https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7

Bogataj, N. (ur.). (2013a). Znamenja trajnosti. Andragoški center Slovenije.

Bogataj, N. (2013b). Živimo trajnost. V N. Bogataj (ur.), Znamenja trajnosti (str. 168–180). Andragoški center Slovenije.

Bogataj, N. (16. 4. 2018). Razstava študijskih krožkov na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani. Andragoški center Slovenije. https://enovicke.acs.si/razstava-sk-v-ljubljani/

Bogataj, N. (2020). Delovno sodelovanje pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih primerjava med skupinama z visokimi in nizkimi dosežki. V P. Javrh (ur.), Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi (str. 59–71). Andragoški center Slovenije.

Bogataj, N. in Krč, J. (2018). An insight into forest owners’ response to extreme events : a case of Pos­tojna sleet in 2014 and bark beetles in 2015 and 2016. V Sustainable forest management for the future – the role of managerial economics and accounting: Book of abstracts (str. 73–75). Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

Bogataj, N. in Pečar, M. (2013). Skupnost, ki se uči - kaj je to? V N. Bogataj, M. Imperl in J. Prah (ur.), Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti (str. 9–11). JZ KTRC Radeče.

Bogataj, N., Piciga, D., Karba, R. in Rejec, P. (2016). Razširjeni program za trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami: Končno poročilo. Andragoški center Slovenije.

Burns, H. (2018). Thematic Analysis: Transformative Sustainability Education. Journal of Transformative Education, 16(4), 277–279. https://doi.org/10.1177/1541344618796996 DOI: https://doi.org/10.1177/1541344618796996

Carson, R. (1972). Nema pomlad. Državna založba Slovenije.

Cepin, M., Lajovic, F. in Bogataj, N. (2019). Medgeneracijsko sodelovanje v študijskih krožkih. V N. Bogataj (ur.), Študijski krožki: Iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti [2., dopolnjena izd.]. Andragoški center Slovenije.

De Angelis, R. (2018). Entwining a Conceptual Framework: Transformative, Buddhist and Indigenous-Community Learning. Journal of Transformative Education, 16(3), 176–196. https://doi.org/10.1177/1541344617753071 DOI: https://doi.org/10.1177/1541344617753071

Erčulj, J., Košmrlj, K., Sedmak, S. in Trnavčevič, A. (2010). Didaktični pristopi k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj: Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela v okviru CRP „Konkurenčnost Slovenije 2006-2013“. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju [Konferenca Zavoda RS za šolstvo]. (2012). https://www.zrss.si/objava/konferenca-globalno-ucenje-za-spodbujanje-trajnostnega-razvoja-v-vzgoji-in-izobrazevanju

Gobbo, Ž. (2011). Izobraževanje za trajnostni razvoj Slovenija: Poročilo raziskave. Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Hardin, G. (1968). Tragedy of the commons. Science, 162, 1243–1248. DOI: https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

International Council for Adult Education. (2020). Adult Learning and Education (ALE) – Because the future cannot wait: Contribution of International Council for Adult Education (ICAE) to the UNESCOs´ Futures of Education Initiative. https://bit.ly/2ObZrps

Jelen Mernik, A. (2016). Umestitev vsebin iz področja prilagajanja na podnebne spremembe ter njihovega blaženja v izobraževalne programe za odrasle. Andragoški center Slovenije.

Kleč, U. (23. 10. 2020). Primeri dobrih praks Alpske šole [Spletna predstavitev]. Biotehniški center Naklo.

Koulaouzides and Popović, K. (2017). Adult Education and Lifelong Learning in SouthEastern Europe: A Critical View of Policy and Practice. Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6351-173-5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6351-173-5

Lange, E. (2018). Transformative Sustainability Education: From Sustainable to a Civilization Leap. V M. Milana, S. Webb, J. Holford, R. Waller in P. Jarvis (ur.), The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning (str. 397-420). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_21 DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_21

Lange, E. (2019). Transformative Learning for Sustainability. V W. Leal Filho (ur.), Encyclopedia of Sustainability in Higher Education (str. 1954–1966). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2_104-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_104

Ličen, N. (2015). Trajnostni razvoj: od teorije k praksi v izobraževanju odraslih: Preizpraševanje globalnega razvojnega modela kot izhodišče za načrtovanje zelenih izobraževalnih programov: Delovni zvezek za sodelovalno učenje. https://www.lu-ajdovscina.si/mma/trajnostni_razvoj__od_teorije_k_praksi_v_izobrazevanju_odraslih_gradivo_2015/2015090308170900/

Ličen, N. in Bolčina, B. (ur.). (2011). Neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj: Priročnik za delo v andragoških skupinah. Ljudska univerza Ajdovščina.

Ličen, N., Fakin Bajec, J. in Ličen, M. (2015). Katero metodo naj izberem, da bo zeleno izobraževanje učinkovito? Ljudska univerza Ajdovščina.

Ličen, N., Findeisen, D. in Fakin Bajec, J. (2017). Communities of Practice as a Methodology for grassroots Innovation in Sustainable Adult Education. Andragoška spoznanja, 23(1), 23–39. http://dx.doi.org/10.4312/as.23.1.23-39 DOI: https://doi.org/10.4312/as.23.1.23-39

Maček, J. (2013). Gorski vinogradi, gorske skupnosti in gorske pravde. V N. Bogataj (ur.), Znamenja trajnosti (str. 57–67). Andragoški center Slovenije.

Manion, G., Biesta, G., Priestley, M. in Ross, H. (2011). The global dimension in education and education for global citizenship: genealogy and critique. Globalisation, Societies and Education, 9(3–4), 443–456. https://doi.org/10.1080/14767724.2011.605327 DOI: https://doi.org/10.1080/14767724.2011.605327

Marentič Požarnik, B. (2014). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – kje smo ob koncu desetletja VITR. Vzgoja in izobraževanje, 45(4), 5–13.

Marentič Požarnik, B. in Silan, D. (2015). Kaže, da je gradnja mostov moja usoda: Pogovor z ddr. Barico Marentič Požarnik, zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani. Didakta, 25(3), 2–6.

Mohorčič, N., Sovdat, I. in Ličen, N. (2017). Sivka. Ljudska univerza Ajdovščina.

Možina, T. (2019). Sistemsko umeščanje delovanja študijskih krožkov. V Bistvo je očem nevidno: Kako obogateti: Zbornik tekstov o študijskih krožkih (str. 20–26). Andragoški center Slovenije.

OECD. (2016). A codebook. http://www.oecd.org/skills/piaac/Translated_HTML_si-SL.htm

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Pais, I., Provasi, G. (2015). Sharing economy: A Step Towards the Re-Embededness of the Economy? Stato e Mercato, 105(3), 347–378.

Piciga, D. (31. 1. 2017). Integral Conceptual Framework for a new Economic and Social Reality in Slovenia and Europe [3rd international conference Integral green Economy for a better World]. https://www.trans-4-m.com/integral-societies/integral-slovenia/

Piciga, D. (4.–5. 6. 2020). The Future of Slovenia and Europe in a Turbulent World: Integrating Perspectives and Actualising Potentials on a Path of Sustainability [15th IRDO International Science and Business Conference: Social responsibility and current challenges 2020: Personal and social responsibility for sustainable future]. IRDO.

Piciga, D., Marentič Požarnik, B., Kolar, M. in Vovk Korže, A. (2016). Holistic education for sustainable development: Education as a key catalyst for an integral green Slovenia. V D. Piciga, A. Schieffer in R. Lessem (ur.), Integral green Slovenia : towards a social knowledge and value based society and economy at the heart of Europe (str. 192–206). Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315588933

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. in Zorn, M. (2014). The development of environmental thought in Slovenia: a short overview. Ekonomska i Ekohistorija, 10(1), 16–25.

Popović, K. (2018). Agenda 2030 – a catalyst or a Procrustean bed for the community adult learning. V A. Marjanušić, A. Marušić in M. Mašić (ur.), Education 2030 &Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, Practice and Research (str. 10–11) [BGL-ALC 2018 Conference Programme Book]. Ustanova za obrazovanje odraslih Dante.

Posoški razvojni center. (23. 5. 2016). Od ponovne uporabe do Zero Waste (Zgodbe iz Slovenije) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1AXQxzYSoSs

Rejec, P. (ur.). (2008). Teden arhitekture – Korak naprej v kakovosti bivanja 2008. Posoški razvojni center.

Rejec, P. (ur.). (2009). Rož‘ce z okusom. Posoški razvojni center.

Rejec, P. in Kutin, M. (2014). Neizkoriščeni potenciali alpske stavbne dediščine v luči trajnostne gradnje. Posoški razvojni center.

Rejec, P., Obid, E. in Gaberščik, D. (2013). Buoh dej dabra 2013-2014. Posoški razvojni center.

Resnik Planinc, T. in Ogrin, M. (2017). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. V B. Lampič in J. Zupančič (ur.), Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije (str. 102–114) [Zbirka GeograFF, 9]. Znanstvena založba Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612379025 DOI: https://doi.org/10.4312/9789612379025

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20). (2013). Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za 2020–2030 (ReNPVO20–30). (2020). Uradni list RS, št. 31/20. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985

Sedmak, S. (ur.). (2009). Danes za jutri: razmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

Sedmak, S. in Trnavčevič, A. (2009). Trajnostni razvoj in trajnostna potrošnja v kurikulu: Raziskava med dijaki in učitelji. V S. Sedmak (ur.), Danes za jutri: razmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (str. 77–96). Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.

Skoberne, P. (2018, marec). Opredelitev trajnostnega razvoja in njegovih sopomenk s primeri in dilemami življenja po načelu trajnostnega razvoja [predavanje v sklopu temeljnega usposabljanje za trajnostni razvoj]. Andragoški center Slovenije.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. (2018). Poročilo Slovenije za Agendo 2030. https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Agenda-2030/Implementing_the_Agenda2030_update_2018.pdf

Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja. (2007). Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Tengö, M., Hill, R., Malmer, P., Raymond, C. M., Spierenburg, M., Danielsen, F., Elmqvist T. in Folke, C. (2017). Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond – lessons learned for sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 26–27, 17–25. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005

Tilbury, D. (2015). Education for Sustainability: A Snakes and Ladders Game? Foro de Educación, 13(19), 7–10. https://doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.000 DOI: https://doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.001

Torkar, G. (2014). Learning experiences that produce environmentally active and infomed minds. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 69, 49–55. https://doi.org/10.1016/j.njas.2014.03.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.njas.2014.03.002

UNESCO. (1974). Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms [18th session of the General Conference, 19 November 1974]. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2020). Embracing the Culture of Lifelong Learning: Contribution to the Futures of Education initiative. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374112

Virtanen, P. K., Siragusa, L. in Guttorm, H. (2020). Introduction: toward more inclusive definitions of sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 43, 77–82. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.04.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.04.003

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1). (2018). Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. (2019). Povzetki proaktivne kavarne – moderiranih omizij. https://www.ziss.si/ziss/novice-13482/povzetki-proaktivne-kavarne-moderiranih-omizij-13487/

Prenosi

Objavljeno

19. 04. 2021

Kako citirati

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(1), 121-138. https://doi.org/10.4312/as/9747

Podobni članki

1-10 od 804

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.