(1)
Paolo Freire ( 1921 ~ 1997). as 1997, 3 (2), 85-86. https://doi.org/10.4312/as.3.2.85-86.