1.
Paolo Freire ( 1921 ~ 1997). as. 1997;3(2):85-86. doi:10.4312/as.3.2.85-86