Andragoška spoznanja https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja <p>Revija <em>Andragoška spoznanja</em> je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja dvakrat letno. </p> <p>Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), strokovnih člankov, poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.</p> <p>Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.</p> Založba Univerze v Ljubljani / University of Ljubljana Press sl-SI Andragoška spoznanja 1318-5160 Izobraževanje in digitalna preobrazba: vloga IKT v izobraževanju prihodnosti https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10791 <p>Tokratna tematska številka Andragoških spoznanj se posveča digitalizaciji izobraževanja in vključevanju sodobnih tehnologij v procese učenja. To temo smo v reviji že večkrat obravnavali – z razlogom. Uvajanje IKT v izobraževalni proces je namreč področje in proces, ki se nenehno razvija – teoretsko, pa tudi v praksi –, spoznanja pa se hitreje kot v različne strategije vpeljujejo kar v samo prakso poučevanja. »Digitalna preobrazba« je pojem, s katerim se predvsem na politični, odločevalski ravni opisujejo različni procesi in priporočila vladam glede vključevanja tehnologije v šole. V zadnjem času te procese usmerja zlasti <em>Akcijski na</em><em>č</em><em>rt za digitalno izobraževanje</em>, ki ga pripravlja Evropska komisija (2021). V tej in podobnih strategijah je treba ločevati med procesi »digitizacije« (angl. <em>digitisation</em>), digitalizacije in pa »digitalne preobrazbe« (Schmidt in Tang, 2020).</p> Marko Radovan Avtorske pravice (c) 2022 Marko Radovan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 3 10 10.4312/as/10791 Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10626 Barbara Samaluk Avtorske pravice (c) 2022 Barbara Samaluk http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 133 134 10.4312/as/10626 Development of Adult Thinking: Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Thinking https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10648 Sanja Zgonec Avtorske pravice (c) 2022 Sanja Zgonec http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 135 136 10.4312/as/10648 Vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9990 <p>Kultura je prevladujoča sila v življenju ljudi, ki vpliva na učenje in tako na prenos znanja. Ker je delo v mednarodnem okolju postalo ustaljena norma in se po svetu vsako leto milijarde dolarjev porabijo za strokovno učenje, je ključnega pomena, da organizacije razumejo vlogo kulture pri prenosu znanja. V članku je predstavljena kvalitativna študija, ki znotraj pojmovnega okvira večdimenzionalnega modela prenosa znanja in modela šestih dimenzij nacionalne kulture v obliki študije primera raziskuje vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani v Zahodni Afriki. Opravljeni so bili intervjuji z 20 ravnatelji, ki so se udeležili vodstvenega strokovnega izpopolnjevanja v Gani in Burkini Faso, zbiranje podatkov pa je vključevalo tudi opazovanje in analizo dokumentov. Rezultati so pokazali, da pri teh dveh narodih na prenos znanja vpliva več kulturnih dejavnikov, in sicer v začetni in naknadni fazi. Na podlagi rezultatov so bila pripravljena tudi priporočila.</p> Corinne Brion Avtorske pravice (c) 2021 Corinne Brion http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 95 115 10.4312/as/9990 Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10419 <p>Učitelj velja za kompetentnega strokovnjaka na svojem predmetnem področju, zato je pomembno, da svoje znanje vseskozi nadgrajuje in posodablja. S tem v zvezi smo želeli ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka pridobivajo znanja o nadarjenih učencih, ali čutijo potrebo po (dodatnih) izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih ter kakšna je vloga šole pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2020/21. Sodelovalo je 107 učiteljev razrednega pouka. Rezultati kažejo, da učitelji največ znanja o nadarjenih učencih pridobijo s poklicnim udejstvovanjem in branjem strokovne literature. Najmanj znanja o nadarjenih so učitelji pridobili v času študija. Odgovori učiteljev nakazujejo, da so največ znanja o nadarjenih učencih z različnimi načini poklicnega razvoja pridobili starejši učitelji in učitelji z višjimi strokovnimi nazivi. Ugotavljamo še, da večina učiteljev razrednega pouka čuti potrebo po dodatnih izobraževanjih na področju poučevanja nadarjenih učencev, sploh ker po njihovem mnenju šole v celoti ne izkoriščajo vseh možnosti, ki se jim ponujajo pri zagotavljanju tovrstnih izobraževanj.</p> Sabina Ograjšek Nuša Balažic Monika Mithans Avtorske pravice (c) 2021 Sabina Ograjšek, Nuša Balažic, Monika Mithans http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 117 132 10.4312/as/10419 Pedagoški odnosi v digitalnem izobraževanju odraslih https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10558 <p>Izobraževanje se zaradi pandemije covida-19 sooča z novimi izzivi in hkrati odpira vrata novim priložnostim. Eden velikih izzivov tega časa je pedagoški odnos med učitelji in učečimi. Številne publikacije so se že posvetile pomenu pedagoških odnosov v osnovnih in srednjih šolah, ne pa tudi v izobraževanju odraslih. Članek ponuja bližnji pogled na pedagoške odnose v izobraževanju odraslih in na vpliv, ki ga imajo ti odnosi na (uspešno) poučevanje tako v analognem kot digitalnem okolju. Na posameznika osredotočen pristop, strokovna bližina in distanca so na tem področju izredno relevantni pojmi. Spoštljivo sodelovanje in spodbujanje enakopravnega dialoga med učitelji in učečimi sta izredno pomembna elementa poučevanja, ki se osredotoča na posameznika. Pomena odnosov med učitelji in učečimi v izobraževanju odraslih ne gre podcenjevati – tudi ko gre za grajenje dobrih odnosov med izobraževanjem na daljavo.</p> Bernhard Schmidt-Hertha Marius Bernhardt Avtorske pravice (c) 2022 Bernhard Schmidt-Hertha, Marius Bernhardt http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 11 24 10.4312/as/10558 Visokošolsko izobraževanje na Madžarskem med pandemijo https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10526 <p>Spomladi 2020 je pandemija covida-19 svetu prinesla nove izzive. V prvi polovici marca so se izpraznile učilnice in predavalnice, fakultete, kampusi in drugi univerzitetni prostori. Skoraj čez noč so visokošolske ustanove morale narediti prehod na izobraževanje prek spleta, torej na daljavo. Prispevek predstavlja rezultate raziskave, ki je bila ob koncu drugega semestra šolskega leta 2019/20 opravljena med (tako madžarsko kot angleško govorečimi) študenti in visokošolskimi učitelji o njihovih izkušnjah s spletnim izobraževanjem med pandemijo. V analizi se osredotočamo na nekatere vidike izobraževanja na daljavo, ki se nam zdijo še posebej pomembni, primerjamo pa tudi poglede študentov in učiteljev. Rezultati kažejo, da je prehod na povsem spletno obliko poučevanja med epidemijo potekal relativno brez težav, vendar pa to obdobje ni bilo brez izzivov v procesu učenja in poučevanja, dostopu do učnih gradiv, pri digitalnih kompetencah študentov in preobremenjenosti učiteljev. Kljub temu je v visokem šolstvu odnos do digitalizacije danes, poleg tega, da je ta neizogibna, osredotočen na prednostno nalogo učenja iz preteklih izkušenj pri določanju prihodnjih usmeritev.</p> Anetta Bacsa-Bán Avtorske pravice (c) 2022 Anetta Bacsa-Bán http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 25 42 10.4312/as/10526 Evalvacija izkušenj visokošolskih učiteljev zdravstvene nege, pridobljenih na digitalnem modularnem tečaju https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10547 <p>Pandemija covida-19 je prinesla nov izziv za uvajanje IKT v izobraževanje. Hkrati se je pokazala tudi potreba izobraževalnih ustanov po razvijanju standardov in na podlagi teh zagotavljanju kakovosti pri načrtovanju uporabe digitalne tehnologije. Namen raziskave je bil evalvirati izkušnje visokošolskih učiteljev zdravstvene nege v Sloveniji, pridobljene na devettedenskem modularnem spletnem tečaju o oblikovanju, izvajanju in vrednotenju spletnih učnih enot, ki je bil pripravljen na podlagi standarda kakovosti za digitalno izobraževanje. Uporabljen je bil pristop mešanih metod dela. Evalvacija izkušenj učiteljev zdravstvene nege je potekala s kvantitativno (presečna raziskava) in kvalitativno (fokusna skupina) metodo. Cronbachov koeficient alfa za celoten vprašalnik je bil 0,921, kar nakazuje na odlično notranjo skladnost vprašalnika, razvitega za namen evalvacije. Na podlagi tematske analize smo opredelili tri teme. Ob zaključku tečaja so učitelji zdravstvene nege izrazili željo po dodatnih tečajih, na katerih bi pridobili in poglobili znanje o pripravi, izvedbi in evalvaciji izobraževalne enote s pomočjo digitalne tehnologije.</p> Sabina Ličen Igor Karnjuš Mirko Prosen Avtorske pravice (c) 2022 Sabina Ličen, Igor Karnjuš, Mirko Prosen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 43 55 10.4312/as/10547 Virtualna priprava na porod in starševstvo https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10534 <p>Epidemiološke razmere v Sloveniji so vplivale tudi na izobraževalni proces, saj je bilo treba del izobraževalnega in svetovalnega procesa prenesti iz predavalnice in simulacijskega kabineta v spletno – virtualno okolje. V študijskem letu 2020/2021 je bil tako na Oddelku za babištvo izveden pilotni projekt z naslovom Virtualna priprava na porod in starševstvo. Gre za prvi poskus načrtovanja, oblikovanja, izvedbe in evalvacije virtualnega izobraževalnega programa na področju babištva, ki so ga izvedli študenti pod mentorstvom s prisotnostjo udeležencev – bodočih staršev. Poseben izziv je bilo dejstvo, da so bili študenti babištva postavljeni v dve vlogi, in sicer v vlogo študenta in vlogo zdravstvenega strokovnjaka, ki prvič samostojno (pod mentorstvom) izvaja virtualni izobraževalni program za bodoče starše za pridobitev lastnih strokovnih kompetenc. Velik poudarek je bil namenjen evalvaciji projekta in izvedbe nastopa na način kvalitativnega raziskovanja z uporabo fokusnih skupin. Rezultati kažejo, da se študenti zavedajo pomena in zahtevnosti oblikovanja virtualnega učnega okolja. Želijo si več časa za pripravo izobraževalnega progama, več usmeritev in več možnosti za izvedbo generalke pred nastopom. Posebej izpostavljeno je bilo stresno svetovalno delo pri odgovarjanju na vprašanja bodočih staršev, ki je potekalo po končani izvedbi v živo on-line.</p> Metka Skubic Tita Stanek Zidarič Avtorske pravice (c) 2022 Metka Skubic, Tita Stanek Zidarič http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 57 71 10.4312/as/10534 Kako uporabno je mikroučenje v visokošolskem izobraževanju? https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10563 <p>V zadnjem desetletju in pol je razmah mobilnih in digitalnih tehnologij omogočil razvoj mikroučenja, ki sega prek prvotnega koncepta učenja kratkih vsebin zaradi boljšega pomnjenja. Namen prispevka je raziskati potenciale tehnološko podprtega mikroučenja za visokošolsko izobraževanje; v primerjavi z usposabljanjem v podjetjih je namreč mikroučenje v visokošolskem izobraževanju manj raziskovano in manj razširjeno. Naše raziskovanje, ki temelji na pregledu literature ter lastnem raziskovalno-razvojnem in pedagoškem delu, v ospredje postavlja dva vidika potencialne uporabnosti mikroučenja za visokošolsko izobraževanje. Prvič, mikroučenje omogoča avtentično učno izkušnjo, ki je blizu realnim problemom in zdajšnjemu načinu usposabljanja v podjetjih ter načinu pridobivanja in uporabe informacij v digitalni družbi. Drugič, z ustreznim pedagoškim pristopom in smiselno integracijo tehnologije lahko učeči se z mikroučenjem pridobivajo poleg osnovnih tudi bolj kompleksne kompetence. Preliminarno raziskovanje avtorjev kaže, da je za razvoj kompleksnih kompetenc in motiviranje študentov posebej obetaven pristop, ki temelji na samostojnem študentskem kreiranju mikroučnih virov.</p> Lea Bregar Jasna Dominko Baloh Avtorske pravice (c) 2022 Lea Bregar, Jasna Dominko Baloh http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2022-04-14 2022-04-14 28 1 73 93 10.4312/as/10563