Fluviokras Žibrške planote s Hotenjskim in Logaškim kraškim poljem

Avtorji

  • Uroš Stepišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.55.41-68

Ključne besede:

geomorfologija, kras, fluviokras, kraško polje, Hotenjsko kraško polje, Logaško kraško polje

Povzetek

Proučevano območje Žibrške planote z okolico je z morfografskega vidika eno od najbolj pestrih fluviokraških območij v Sloveniji. Namen naše raziskave je interpretacija fluviokraških oblik in procesov ter načina delovanja fluviokraških geomorfoloških okolij. V raziskavi smo interpretirali delovanje fluviokraškega površja Žibrške planote in dolin, ki planoto razčlenjujejo. Pojasnili smo tudi delovanje dolin v okolici Žibrške planote, kjer so se površinski vodotoki pretočili v kraški vodonosnik, ter interpretirali geomorfološki razvoj Hotenjskega in Logaškega kraškega polja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARSO, 2021. LIDAR. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (citirano 10. 10. 2015).

Blatnik, M., 2020. Groundwater Distribution in the Recharge Area of Ljubljanica Springs. Cham: Springer.

Breg, M., 2007. Degradation of dolines on Logaško polje (Slovenia). Acta Carsologica, 36, str. 223–231. DOI: 10.3986/ac.v36i2.191.

Breg, M., Smrekar, A., Gabrovec, M., 2008. Spremembe rabe tal v vrtačah – primer Logatca. Kras. Ljubljana: Založba ZRC, str. 165–170.

Breg Valjavec, M., 2012. Geoinformatic methods for the detection of former waste disposal sites in karstic and nonkarstic regions : dissertation. Nova Gorica: University Nova Gorica.

Buser, S., Ferjančič, L., Grad, K., Turnšek, D., Mencej, Z., Orehek, A., Pavlovec, R., Pleničar, M., Prestor, M., Rijavec, J., Šribar, L. 1967. Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-77, Postojna. Beograd, Zvezni geološki zavod.

Cvijić, J., 1924. Types morphologiques de terrains calcaires. Glasnik Geografskog društva, 10, 1, str. 1–7.

Čar, J., Placer, L., Ogorelec, B., 2010. Geološka zgradba Idrijsko-cerkljanskega hribovja : tolmač h Geološki karti Idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami v merilu 1:25.000. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije.

Gabrovec, M., 1994. Relief in raba tal na dolomitnih območjih Slovenije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Oddelek za geografijo Univerze v Ljubljani.

Gabrovec, M., 1995. Dolomite areas in Slovenia with particular consideration of relief and land use/ Dolomitne pokrajine v Sloveniji s posebnim ozirom na relief in rabo tal. Geografski zbornik, 1, 35, str. 7–44.

Gams, I., 1968. Geomorfološko kartiranje na primeru Rakitne in Glinic. Geografski vestnik, 40, 1, str. 69–88.

Gams, I., 1973. Die zweiphasige quartärzeitliche Flächenbildung in den Poljen und Blindtälern des nordwestlichen Dinarischen Karstes. V: Semmel, A. (ur.). Neue Ergebnisse der Karstforschung in den Tropen und im Mittelmeerraum : Vorträge des Frankfurter Karstsymposiums 1971. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, str. 143–149.

Gams, I., 1974. Kras : zgodovinski, naravoslovni in geografski oris. Ljubljana: Slovenska matica.

Gams, I., 1978. The polje: the problem of definition: with special regard to the Dinaric karst. Zeitschrift für Geomorphologie, 22, 2, str. 170–181.

Gams, I., 1986. Kontaktni fluviokras. Acta Carsologica, 14-15, 1, str. 71–87.

Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC.

Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., 1973. Slovenska kraška terminologija. Ljubljana: Katedra za fizično geografijo, Univerza v Ljubljani.

Gospodarič, R., Habič, P., 1976. Underground water tracing: investigations in Slovenia 1972–1975. Postojna: SAZU, Institute for Kars Research SAZU.

Gostinčar, P., 2011. Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori. Dela, 35, str. 27–43. DOI: 10.4312/dela.35.27-44.

Gostinčar, P., 2016. Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia. PhD thesis. Ljubljana: Univerza v Novi Gorici.

Gostinčar, P., Stepišnik, U., 2012. Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore s poudarkom na fluviodenudacijskem površju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Grund, A., 1914. Der geographische Zyklus in Karst. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 8, 1, str. 621–640.

Habič, P., 1986. Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa. Acta Carsologica, 14-15, 1, str. 39–58.

Huggett, R. J, 2017. Fundamentals of Geomorphology. London: Routledge.

Kataster jam JZS. 2021. URL: https://www.jamarska-zveza.si/ (citirano 1. 1. 2021).

Komac, B., 2003. Dolomite relief in the Žibrše Hills. Acta geographica Slovenica, 43, 2, str. 7–30.

Komac, B., 2004. Dolomitni kras ali fluviokras? Geografski vestnik, 1, 76, str. 53–60.

Komac, B., 2006. Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja. Ljubljana: Založba ZRC.

Kossmat, F., 1916. Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo- und oberen Savegebiet. Eine Studie zur Geschichte der adriatischen Wasserscheide. Berlin: Mittler & Sohn.

Kranjc, A., 1992. Intenzivnost zakrasevanja v dolomitnem krasu (na primeru Lašč). Geografski vestnik, 64, 1, str. 9–18.

Krebs, N., 1924. Fragmente einer Landeskunde des innerkrainer Karstes. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Melik, A., 1928. Pliocensko porečje Ljubljanice. Geografski vestnik, 4, 1/4, str. 69–88.

Melik, A., 1952. Zasnova Ljubljaničinega porečja. Geografski zbornik, 1, 1, str. 5–31.

Melik, A., 1955. Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Ljubljana: SAZU.

Melik, A., 1959a. Nova geografska dognanja na Trnovskem gozdu. Geografski zbornik, 5, 1, str. 5–25.

Melik, A., 1959b. Posavska Slovenija. Ljubljana: Slovenska matica.

Melik, A., 1961. Fluvialni elementi na krasu. Geografski zbornik, 6, 1, str. 333–362.

Melik, A., 1962. O dolih na krasu. Arheološki vestnik, 13/14, 1, str. 223–240.

Mihevc, A., 1979. Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Mihevc, A., 1986. Geomorfološka karta ozemlja Logaških Rovt/Geomorphological map of Logaške rovte. Acta Carsologica, 14-15, 1, str. 207–218.

Mihevc, A., 1987. Logatec, Logaško Polje, and Logaščica. V: Gams, I., Habič, P. (ur.). Man's impact in Dinaric karst. Ljubljana: Department of geography, University of Ljubljana, str. 60–64.

Mihevc, A., 1992. Poplave ob Logarščici, Hotenjki in v Hotenjskem ravniku. Poplave v Sloveniji, str. 185–191.

Nagode, M., 2002a. Pretoki Logaščice. Naše jame, 44, 1, str. 132–140.

Nagode, M., 2002b. Raziskave požiralnikov Logaščice v Jački. Naše jame, 44, 1, str. 141–148.

Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009. Mapping geomorphological environments. Berlin: Springer.

Pavšek, M., 1993. Poplave v Sloveniji. Ujma, str. 270–271.

Pleničar, M., 1963. Tolmač za list Postojna, L 33-77. Ljubljana: Geološki zavod Ljubljana.

Roglić, J., 1958. Odnos riječne erozije i krškog procesa. V. kongres geografa FNR Jugoslavije, str. 103–134.

Rus, J., 1925. Morfogenetske skice iz notranjskih strani. Geografski vestnik, 1, str. 29–32.

Stepišnik, U., 2020a. Fizična geografija krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Stepišnik, U., 2020b. Kraška polja v Sloveniji. Dela, 53, str. 23–43. DOI: 10.4312/dela.53.23-43.

Summerfield, M. A., 2013. Global geomorphology. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2021

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stepišnik, U. (2021). Fluviokras Žibrške planote s Hotenjskim in Logaškim kraškim poljem. Dela, 55, 41-68. https://doi.org/10.4312/dela.55.41-68