Socialno-ekonomske in okoljske značilnosti regionalnega razvoja Slovenije po letu 2010

Avtorji

  • Katja Vintar Mally Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.56.53-87

Ključne besede:

razvojne razlike, trajnostni razvoj, statistične regije, Slovenija, kazalniki

Povzetek

Zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in uravnotežen razvoj, temelječ na načelih trajnostnega razvoja, sta osrednja cilja regionalne politike v Sloveniji, zato v članku preučujemo uspešnost slovenskih regij pri doseganju teh ciljev na socialno-ekonomskem in okoljskem področju po letu 2010. V ta namen so bili preučeni štirje sintezni kazalniki (bruto domači proizvod na prebivalca, ekološki odtis na prebivalca, indeks razvojne ogroženosti in kazalnik trajnostnega regionalnega razvoja) in 32 posameznih ekonomskih, socialnih in okoljskih kazalnikov, ki so vključeni tudi v izračun kazalnika trajnostnega regionalnega razvoja. Večina ekonomskih in socialnih kazalnikov kaže približevanje strateškim razvojnim ciljem, večina okoljskih pa oddaljevanje od njih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agenda 21. Programme of action for sustainable development, Rio declaration on environment and development. The United Nations conference on environment and development. 1992. Rio de Janeiro.

Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027. 2019. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. URL: https://www.gov.si/teme/spodbujanje-regionalnega-razvoja/ (citirano 20. 11. 2021).

Cohesion policy 2021–2027. 2021. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ (citirano 20. 11. 2021).

Galli, A., Giampietro, M., Goldfinger, S., Lazarus, E., Lin, D., Saltelli, A., Wackernagel, M., Müller, F., 2016. Questioning the ecological footprint. Ecological Indicators, 69, str. 224–232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.04.014.

Global Footprint Network. National footprint and biocapacity accounts, 2019 edition. 2019.

Global Footprint Network. Open data platform. 2021. URL: https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.172643811.159128246.1638108556-466437012.1613328104#/ (citirano 20. 11. 2021).

Kalimeris, P., Bithas, K., Richardson, C., Nijkamp, P., 2020. Hidden linkages between resources and economy: A “Beyond-GDP” approach using alternative welfare indicators. Ecological Economics, 169. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2019.106508.

Lin, D., Iha, K., Wambersie, L., Galli, A., Wackernagel, M., Bobovnik, N., Vintar Mally, K., Hanscom, L., 2020. Slovenia’s ecological footprint. Technical report on the ecological footprint and biocapacity of 12 Slovenian regions. Updated October 2020. Oakland: Global Footprint Network.

O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., Steinberger, J. K., 2018. A good life for all within planetary boundaries. Nature Sustainability, 1, str. 88–95. DOI: 10.1038/s41893-018-0021-4.

Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027. 2019. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. URL: https://www.gov.si/teme/spodbujanje-regionalnega-razvoja/ (citirano 20. 11. 2021).

Pečar, J., 2018. Indeks razvojne ogroženosti regij 2014–2020, metodologija izračuna. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Pečar, J., 2020a. Indeks razvojne ogroženosti regij 2019. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Pečar, J., 2020b. Cilji regionalne politike Slovenije v obdobju 2021–2027. Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027. 2021. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

Priprava Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 2021. URL: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/ (citirano 20. 11. 2021).

Renewed EU sustainable development strategy. 2006. Brussels: Council of the European Union.

Strategija razvoja Slovenije 2030. 2017. Ljubljana: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2021. Podatkovna baza SiStat. URL: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl (citirano 20. 11. 2021).

The European green deal. 2019. Brussels: European Commission.

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 2015. United Nations.

van den Bergh J. C. J. M., The GDP paradox. Journal of Economic Psychology, 30, str. 117–135. DOI: 10.1016/j.joep.2008.12.001.

Vintar, K., 2003. Okoljevarstveni vidiki sonaravnega regionalnega razvoja Slovenije. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vintar Mally, K., 2009. (Ne)sonaravnost razvoja slovenskih regij. V: Nared, J., Perko, D. (ur.). Razvojni izzivi Slovenije. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 263–270.

Vintar Mally, K., 2018. Regional differences in Slovenia from the viewpoint of achieving Europe’s sustainable development. Acta Geographica Slovenica, 58, 2, str. 31–46. DOI: 10.3986/AGS.3309.

Vintar Mally, K., 2021. Trends in regional development in Slovenia in the light of the goals of sustainable development. European Journal of Geography, 12, 2, str. 36–51. DOI: 10.48088/ejg.k.mal.12.2.36.51.

Ward, J. D., Sutton, P. C., Werner, A. D., Costanza, R., Mohr, S. H., Simmons, C. T., 2016. Is decoupling GDP growth from environmental impact possible? PLoS ONE: 11, 10. DOI: 10.1371/journal.pone.0164733.

Wiedmann, T., Barrett, J., 2010. A review of the ecological footprint indicator – Perceptions and methods. Sustainability, 2, 6, str. 1645–1693. DOI: https://doi.org/10.3390/su2061645.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) – Promotion of balanced regional development act (ZSRR-2). 2011. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

Objavljeno

30. 12. 2021

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Socialno-ekonomske in okoljske značilnosti regionalnega razvoja Slovenije po letu 2010. (2021). Dela, 56, 53-87. https://doi.org/10.4312/dela.56.53-87