Odnos kmetov do varstva narave na izbranih območjih suhih travišč v vzhodni Sloveniji

Avtorji

  • Katja Vintar Mally Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nejc Bobovnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Barbara Lampič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Simon Kušar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.56.157-174

Ključne besede:

Natura 2000, suha travišča, kmetijstvo, ozaveščenost, regionalni razvoj, Slovenija

Povzetek

Gorjanci, Haloze, Kum in Pohorje so štiri slovenska območja, na katerih se v okviru omrežja Natura 2000 skuša ohranjati evropsko pomembne habitatne tipe travišč ter njihove rastlinske in živalske vrste. Članek predstavlja rezultate anketiranja o odnosu do varstva narave in območij Natura 2000 med kmeti, ki so na teh območjih v obdobju 2015–2020 aktivno sodelovali v LIFE projektu, namenjenem upravljanju in ohranjanju suhih travišč. V primerjavi z drugimi prebivalci Slovenije so v projektu sodelujoči kmetje bolj ozaveščeni o Natura 2000 območjih in imajo do njih bolj pozitiven odnos, zaradi projekta pa je pomemben delež kmetov spremenil pogled na pomen ohranjanja vrstno pestrih travišč (58 %) oziroma na kmetijske prakse na njih (43 %).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARSO [Slovenian Environment Agency], 2020. Environmental atlas of Slovenia. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso&culture=en-US (accessed 10.07.2020).

Brankov, J., Jojić Glavonjić, T., Milanović Pešić, A., Petrović, M. D., Tretiakova, T. N., 2019. Residents' perceptions of tourism impact on community in national parks in Serbia. European Countryside, 11, 1, pp. 124–142. DOI: 10.2478/euco-2019-0008.

Calaciura, B., Spinelli, O., 2008. Management of Natura 2000 habitats. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)(*important orchid sites). Brussels: European Commission.

Chan, K. M. A., Pringle, R. M., Ranganathan, J., Boggs, C. L., Chan, Y. L., Ehrlich, P. E., Haff, P. K., Heller, N. E., Al-Khafaji, K., Macmynowski, D. P., 2007. When agendas collide. Human welfare and biological conservation. Conservation Biology, 21, 1, pp. 59–68. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2006.00570.x.

Debeljak, N., Erbida, N., Makovec, G., Panjan, M., Pavlič, M., Podgorelec, M., Razpotnik, K., Simčič, M., Strahovnik, L., Štruc, S., 2020. Life to Grasslands: Layman's report. Ljubljana: Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation.

Dimitrakopoulos, P. G., Jones, N., Iosifides, T., Florokapi, I., Lasda, O., Paliouras, F., Evangelinos, K. I., 2010. Local attitudes on protected areas. Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece. Journal of Environmental Management, 91, pp. 1847–1854. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.04.010.

EEA [European Environment Agency], 2021. Natura 2000 Barometer. URL: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer (accessed 9.11.2021).

Galvánek, D., Janák, M., 2008. Management of Natura 2000 habitats. 6230 *Species-rich Nardus grasslands. Brussels: European Commission.

Hočevar, M., Uršič, M., Zavratnik, S., Medved, P., 2018. Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

IRSNC [Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation], 2020. Life to Grasslands. URL: https://zrsvn-varstvonarave.si/projekti/lifetograsslands/ (accessed 10.07.2020).

Kaligarič, M., Čuš, J., Škornik, S., Ivajnšič, D., 2019. The failure of agri-environment measures to promote and conserve grassland biodiversity in Slovenia. Land Use Policy, 80, pp. 127–134. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.10.013.

Kamphorst, D. A., Bouwma, I. M., Selnes, T. A., 2017. Societal engagement in Natura 2000 sites. A comparative analysis of the policies in three areas in England, Denmark and Germany. Land Use Policy, 61, pp. 379–388. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.019.

Lampič, B., Mrak, I., 2007. Nature conservation in Slovenia. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.). Sustainable environmental research: promoting international cooperation and mutual assistance in natural parks. Olomouc: Palacký University, pp. 26–34.

Lampič, B., Mrak, I., 2008. Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja. Dela, 29, pp. 145–159. DOI: 10.4312/dela.29.145-159.

Life conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia. Life to grasslands. Final report. 2021. http://www.lifetograsslands.si/wp-content/uploads/2021/05/Final-report-LIFE-TO-GRASSLANDS_LIFE14-NAT_SI_000005_za-objavo.pdf (accessed 29.07.2021).

Magda, D., de Sainte, M. C., Plantureux, S., Agreil, C., Amiaud, B., Mestelan, P., Mihout, S., 2015. Integrating agricultural and ecological goals into the management of species-rich grasslands: Learning from the flowering meadows competition in France. Environmental Management, 56, pp. 1053–1064. DOI: 10.1007/s00267-015-0553-6.

MKGP [Ministry of Agriculture, Forestry and Food], 2016. Extract from the Register of Agricultural Holdings, 31.12.2015.

MKGP [Ministry of Agriculture, Forestry and Food], 2021. URL: https://skp.si/en/cap-2023-2027 (accessed 24.11.2021).

Nastran, M., Černič Istenič, M., 2015. Who is for or against the park? Factors influencing the public's perception of a regional park: a Slovenian case study. Human Ecology Review, 21, 2, pp. 93–111.

Pak, M., 2012. Razvojni potenciali Haloz. Geografski obzornik, 59, 1/2, pp. 4–11.

Perko, D., 1999. Gorjanci. In: Perko, D., Orožen Adamič, M. (eds.). Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, pp. 498–507.

Peterken, G. F., 2013. Meadows. London: British Wildlife Publishing.

Petkovšek, M., 2020. Habitats of European interest. Ljubljana: Slovenian Environment Agency. http://kos.arso.gov.si/en/content/habitats-european-interest-1 (accessed 9.11.2021).

Pietrzyk-Kaszyńska, A., Cent, J., Grodzińska-Jurczak, M., Szymańska, M., 2012. Factors influencing perception of protected areas—The case of Natura 2000 in Polish Carpathian communities. Journal for Nature Conservation, 20, 5, pp. 284–292. DOI: 10.1016/j.jnc.2012.05.005.

Potočnik Slavič, I., Cigale, D., Lampič, B., Perpar, A., Udovč, A., 2016. (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji. Poročilo o raziskavi. 2019. Ljubljana: Parsifal SC, strateške komunikacije.

Rodela, R., Torkar, G., 2011. Percepcija razvojnih možnosti lokalnega prebivalstva v Krajinskem parku Goričko. In: Nared, J., Perko, D., Razpotnik Visković, N. (eds.). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, pp. 187–192.

SURS [Statistical Office of the Republic of Slovenia], 2020. SiStat database. URL: https://pxweb.stat.si/SiStat (accessed 16.07.2020).

Šorgo, A., Špur, N., Škornik, S., 2016. Public attitudes and opinions as dimensions of efficient management with extensive meadows in Natura 2000 area. Journal of Environmental Management, 183, pp. 637–646. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.09.024.

The European environment – state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe. 2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Vintar Mally, K., Bobovnik, N., Lampič, B., Kušar, S., 2020. Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo. Končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Zwitter, Ž., Rasran, L., 2022. Species-rich grasslands in the Alps in the last millennium: Environmental history and historical ecology. Vienna: Austrian Academy of Sciences (in press).

Žiberna, I., 1999. Strojna, Kozjak in Pohorje. In: Perko, D., Orožen Adamič, M. (eds.). Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, pp. 143–154.

Objavljeno

30. 12. 2021

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Odnos kmetov do varstva narave na izbranih območjih suhih travišč v vzhodni Sloveniji. (2021). Dela, 56, 157-174. https://doi.org/10.4312/dela.56.157-174