Poskus ocene kakovosti podtalnice v vodonosniku ob Mislinji

Avtorji

  • Jana Breznik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  • Tajan Trobec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.57.5-56

Ključne besede:

podtalnica, medzrnski vodonosnik, Mislinjska dolina, Mislinja, kakovost podtalnice, fizikalno-kemijske analize vode

Povzetek

Vodonosnik ob Mislinji zaradi majhne izdatnosti in dejstva, da se ne uporablja za vodooskrbo, ni vključen v redni državni monitoring kakovosti podzemnih voda. V članku na primeru devetih vzorčnih mest (zasebnih vodnjakov in vrtin) analiziramo vrednosti osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov vode, na podlagi katerih preliminarno ocenjujemo njeno kakovost. Ugotavljamo, da se v podtalnici odražajo antropogeni vplivi, ki so izrazitejši v bližini območij strnjene kmetijske obdelave ter ob večjih naseljih. Pri večini vzorcev so prisotne povišane vrednosti nitratov in kloridov, pri nekaterih pa se v višjih koncentracijah pojavljajo tudi druga merjena onesnažila. Glede na aktualni Pravilnik o pitni vodi je kar pet od devetih vzorcev neustreznih, oziroma zgolj pogojno ustreznih, kar pomeni, da je podtalnica v vodonosniku ob Mislinji morda že preveč onesnažena, da bi nanjo lahko računali kot na možni rezervni vodni vir za vodooskrbo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, Š., Cvitanič, I., Dobnikar Tehovnik, M., Gacin, M., Grbović, J., Jesenovec, B., Kozjak Legiša, Š., Krajnc, M., Mihorko, P., Poje, M., Remec Rekar, Š., Rotar, B., Sodja, E., Krsnik, P., 2008. Kakovost voda v Sloveniji. Ljubljana: ARSO. URL: https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf (citirano 15. 6. 2020).

Andjelov, M., Frantar, P., Pavlič, U., Rman, N., Souvent, P., 2021. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Ljubljana: ARSO. URL: https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/hidro/watercycle/text/sl/publications/monographs/Kolicinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_OSNOVE_ZA_NUV_2022_2027.pdf (citirano 15. 6. 2020).

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2006. Hidrogeološka karta (IAH) merila 1 : 250.000.

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2016. Vodna dovoljenja. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (citirano 15. 4. 2017).

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2017. Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009–2013. URL: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Vode/Stanje-voda/Ocena-kemijskega-stanja-vodotokov-za-Nacrt-upravljanja-2015-2021.pdf (citirano 11. 8. 2021).

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2020. Ocena kemijskega stanja vodotokov za leto 2020. URL: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Vode/Stanje-voda/Ocena-kemijskega-stanja-vodotokov-v-letu-2020.pdf (citirano 11. 8. 2021).

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2021a. Atlas okolja. Povprečna letna višina korigiranih padavin 1981–2010. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ (citirano 11. 8. 2021).

ARSO, 2021b. Mesečne statistike. Arhivski hidrološki podatki. URL: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html (citirano 11. 8. 2021). DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2393

Boyd, C. E., 2015. Water quality – an introduction. 2nd ed. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International Publishing Switzerland.

Brnot, M., 2000. Odvisnost kakovosti podtalnice od njene dinamične izdatnosti in globine. Geografski vestnik, 72, 2, str. 23–31.

Brunke, M., Gonser, T., 1997. The ecological significance of exchange processes between rivers and groundwater. Freshwater Biology, 37, str. 1–33. DOI: 10.1046/j.1365-2427.1997.00143.x. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1997.00143.x

Busico, G., Cuoco, E., Sirna, M., Mastrocicco, M., Tedesco, D., 2017. Aquifer vulnerability and potential risk assessment: application to an intensely cultivated and densely populated area in Southern Italy. Arabian Journal of Geosciences, 10, 222. DOI:10.1007/s12517-017-2996-y. DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-017-2996-y

DRSV [Direkcija Republike Slovenije za vode], 2021. Atlas voda. Monitoring kakovosti podzemnih voda. URL: https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6 (citirano 11. 8. 2021).

Djura Jelenko, S., 2010. Arheološka podoba Mislinje z okolico. V: Potočnik, J. (ur.). Občina Mislinja: zbornik. Mislinja: Občina Mislinja, str. 65–75. URL: https://www.mislinja.si/files/other/news/90/24870Arheolo%C5%A1ka%20podoba%20Mislinje%20z%20okolico.pdf (citirano 11. 8. 2021).

Fetter, C. W., 1999. Contaminant hydrogeology. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.

Frantar, P., 2021. Monitoring kakovosti podzemne vode (osebni vir, 10. 3. 2021). Ljubljana.

Frantar, P., Hrvatin, M., 2005. Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik, 77, 2, str. 115–127.

Gacin, M., Mihorko, P., 2012. Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v letu 2011. Ljubljana: ARSO. URL: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Poro%C4%8Dilo_kemija_podzemne_10_10_2011.pdf (citirano 16. 3. 2017).

Gacin, M., Mihorko, P., Krajnc, M., 2009. Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 234 str. URL: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/podzemne0708.html (citirano 16. 3. 2017).

Gale, T., Pintar, M., Mikoš, M., 1999. Vpliv spiranja nitratov s hmeljišč na kvaliteto podtalnice. V: 10. Mišičev vodarski dan. Maribor: Vodnogospodarski biro, str. 25–31.

Gams, I., 1976. Hidrogeografski oris porečja Mislinje s posebnim ozirom na poplave. Geografski zbornik, 15, str. 161–210.

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2008. Državna pregledna karta merila 1 : 250.000. URL: http://egp.gu.gov.si/egp/ (citirano 10. 3. 2021).

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2017. Digitalni model nadmorskih višin - DMV 5. URL: http://egp.gu.gov.si/egp/ (citirano 10. 3. 2021).

GURS [Geodetska uprava Republike Slovenije], 2021. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. URL: https://egp.gu.gov.si/egp/ (21. 7. 2021).

Jamnik, B., Janža, M., Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Cerar, S., Cosma, C., Hribernik, K., Krivc, M., Meglič, P., Pestotnik, S., Piepenbrink, M., Podboj, M., Polajnar Horvat, K., Prestor, J., Schüth, C., Šinigoj, J., Šram, D., Urbanc, J., Žibret, G., 2014. Skrb za pitno vodo. Geografija Slovenije 31. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503637

Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji – Kratko poročilo za leto 2020, 2021, ARSO. URL: https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Podzemne_vode_2020.pdf (citirano 21. 7. 2021).

KIS [Kmetijski inštitut Slovenije], 2021. Portal e-Tla. URL: https://www.kis.si/eTLA/ (citirano 11. 8. 2021).

Kohn, J., Iwanyshyn, M., Miedema L., Olson, B., Kalischuk, A., 2016. Shallow groundwater quality at a beef feedlot in southern Alberta. Canadian Biosystems Engineering, 58, str. 111–119. DOI: 10.7451/CBE.2016.58.1.11. DOI: https://doi.org/10.7451/CBE.2016.58.1.11

Lampič, B., Rutar, N., 2019. Vrednotenje intenzivnosti okoljskih pritiskov kmetijstva na podzemno vodo v Sloveniji. Dela, 51, str. 5–26. DOI: 10.4312/dela.51.5-26. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.51.5-26

Metodologija za opredelitev vodnih teles podzemne vode Republike Slovenije. Geološki zavod Slovenije. URL: http://www.istra-hidro.eu/web/images/3-metodologija.pdf (citirano 12. 8. 2021).

Mioč, P., 1978. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za list Slovenj Gradec. 1978. Beograd, Zvezni geološki zavod, 74 str.

MKGP [Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano], 2017. Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. URL: http://si/GERK/ (citirano 10. 4. 2017).

Narsimha, A., Anitha, N., Sudarshan, V., Manjulatha, 2013. Evaluation of groundwater quality and its suitability for drinking purposes in Gunthakal Area, Ananthapur District, Andhra Pradesh, India. Advances in Applied Science Research, 4, 2, str. 70–76. URL: http://www.imedpub.com/articles/evaluation-of-groundwater-quality-and-its-suitability-for-drinking-purposes-ingunthakal-area-ananthapur-district-andhra-pradesh-in.pdf (citirano 30. 3. 2017). DOI: https://doi.org/10.15373/22778179/MARCH2014/10

Nitrate and Nitrite in Drinking-water. WHO. 2011. URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitratenitrite2ndadd.pdf (citirano 1. 4. 2017).

Obreza, M., 2016. Nihanje temperature podtalnice glede na temperaturo reke Mislinje (osebni vir, 22. 10. 2016). Mislinjska Dobrava.

Oram, B., Water quality terms glossary. URL: http://www.water-research.net/index.php/glossary (citirano 11. 4. 2017).

Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda. 2018. Uradni list RS, 63/05.

Pravilnik o pitni vodi. 2017. Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17.

Rose, S., Long, A., 1988. Monitoring dissolved oxigen in ground water: Some basic considerations. Groundwater Monitoring & Remediation, 8,1, str. 94–97. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.1988.tb00981.x

Statistični urad Republike Slovenije, 2016. Portal STAGE. Gostota prebivalstva. URL: https://gis.stat.si/ (citirano 15. 8. 2021).

Špes, M., Cigale, D., Lampič, B., Natek, K., Plut, D., Smrekar, A., 2002. Študija ranljivosti okolja (metodologija in aplikacija). Geographica Slovenica 35, 1-2. Ljubljana: Založba ZRC.

Uhan, J., Kranjc, M., 2003. Podzemne vode. V: Uhan, J., Bat, M., (ur.). Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, str. 55–67. URL: https://www.arso.gov.si/vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/Vodno_bogastvo_5podzemne_vode.pdf (citirano 15. 8. 2021).

Welch, H. L., Kingsbury, J. A., Coupe, R. H., 2010. Occurrence of phosphorus in groundwater and surface water of northwestern Mississippi. 2010 Mississippi Water Resources Conference, str. 142–155. URL: http://www.wrri.msstate.edu/pdf/welch10.pdf (citirano 11. 4. 2017).

WHO [World Health Organization], 1996. Ammonia in Drinking-water. URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/ammonia.pdf (citirano 31. 3. 2017).

WHO [World Health Organization], 2004. Sulphate in Drinking-water. URL: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/sulfate.pdf (citirano 1. 4. 2017).

Objavljeno

20. 12. 2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Breznik, J., & Trobec, T. (2022). Poskus ocene kakovosti podtalnice v vodonosniku ob Mislinji. Dela, 57, 5-56. https://doi.org/10.4312/dela.57.5-56