Prednosti in slabosti avtomobilizma kot temelja turističnega razvoja Slovenije

Avtorji

  • Matjaž Uršič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.57.89-112

Ključne besede:

turizem, avtomobilija, utemeljevalna teorija, strategija razvoja turizma, zelena destinacija, vrednotni sistemi

Povzetek

V članku so analizirane prednosti in slabosti, ki izhajajo iz uporabe avtomobilskega prevoza v turizmu. Pri tem je posebna pozornost namenjena analizi problemov odvisnosti turizma od avtomobilskega prometa. Predstavljeni so dejavniki, ki potencialno zavirajo razvoj novih oblik turistične ponudbe, ki bi temeljila na bolj trajnostni rabi potencialov Slovenije kot zelene destinacije. Analiza temelji na uporabi vrste podatkov iz uradnih statistik (SURS, Eurostat, Direkcija RS za infrastrukturo), ki jih dopolnjujejo podatki in ugotovitve iz drugih raziskav s področja prometa in turizma. Pomemben del analize predstavlja tudi analiza vrednotnih orientacij prebivalstva Slovenije v odnosu na percepcijo vloge turizma in prometa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ausubel, J., Herman R., 1988. Cities and their vital systems: infrastructure past, present, and future. Washington, D.C.: National Academy Press.

Brancelj, A., 1999. Onesnaževanje gorskih jezer. Dela, 13, str. 151–163. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.13.151-163

Broadhurst, R., 2001. Managing environments for leisure and recreation. New York, London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203457306

Butler, R. W., 1991. Tourism, environment, and sustainable development. Environmental Conservation, 18, 3, str. 201–209. DOI: 10.1017/S0376892900022104. DOI: https://doi.org/10.1017/S0376892900022104

Cauter, L. de., 2004. The Capsular civilization: On the city in the age of fear. Rotterdam: NAi Publishers.

Cigale, D., 2007. Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode. Dela, 28. str. 255–271. DOI: 10.4312/dela.28.255-271. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.28.255-271

Cigale, D., 2009. Zaznavanje turizma in rekreacije kot pritiska na okolje v slovenskih turističnih krajih. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 166–184.

Cigale, D., Lampič, B., 2005. Hrup kot okoljski problem. Geografski obzornik, 52, 2, str. 19–23.

Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K., 2009. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. DOI: 10.4312/9789610600404. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600404

Conlin, M., Jolliffe, L., 2022. Automobile heritage and tourism. S.l.: Routledge.

Cudny, W., 2018. Car tourism, 1st ed. Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-62084-8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62084-8

Cudny, W., Jolliffe, L., 2019. Car tourism - conceptualization and research advancement. Geografický časopis – Geographical Journal, 71, 4, str. 319–340. DOI: 10.31577/geogrcas.2019.71.4.17. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.17

Direkcija RS za infrastrukturo, 2020. Prometne obremenitve od leta 1997 dalje. URL: https://podatki.gov.si/dataset/pldp-karte-prometnih-obremenitev (citirano 15. 8. 2022).

EC [European Commission], 2022. EU transport in figures: Statistical pocketbook 2022. Luxembourg: Directorate General for Mobility and Transport, Publications Office.

Eurostat, 2020. Stock of vehicles by category and NUTS 2 regions. EU. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_r_vehst/default/table?lang=en (citirano 15. 8. 2022).

Featherstone, M., 2004. Automobilities: An introduction. Theory, Culture & Society 21, 4–5, str. 1–24. DOI: 10.1177/0263276404046058. DOI: https://doi.org/10.1177/0263276404046058

Giddens, A., 1984. The constitution of society: outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press.

Handy, S., Niemeier, D., 1997. Measuring accessibility: An exploration of issues and alternatives. Environment and Planning, 29, 7, str. 1175–1194. DOI: https://doi.org/10.1068/a291175

Hawley, A. H., 1951. Metropolitan population and municipal government expenditures. Journal of Social Issues, 7, 1-2, str. 100–1087. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1951.tb02225.x

Hočevar, M., 2017. Konceptualni okvir sonaravne mobilnostne strukturacije v razmerah nadnacionalnega povezovanja. Teorija in praksa, 54, 5, str. 831–856.

Hočevar, M., Uršič, M., Zavratnik, S., Medved, P., 2018. Prostorske in okoljske vrednote 2004–2018. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov.

Holden, A., 2016. Environment and tourism. 3rd ed. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge.

Jacobs, J., 1994. The death and life of great American cities, 2002 ed. New York: Random House.

Jurinčič, I., 2014. Prostorsko načrtovanje trajnostnega turizma s pomočjo analize nosilne zmogljivosti. V: Vodeb, K. (ur). Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 139–151.

Jurinčič, I., Gosar, A., Černe, A., Klarić, Z., Sedmak, G., 2009. Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem, 1. izd. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Ljubljana: Javna agencija za knjigo RS.

Kos, D., Hočevar, M., Trček, F., Uršič, M., 2002. Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji (Slovensko javno mnenje o avtocestah): zaključno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo.

Kralj, D., 2019. Analiza nosilnih zmogljivosti izbranih slovenskih turističnih destinacij. Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Lampič, B. 2009. Vrsta in intenzivnost okoljskih učinkov cestnega prometa. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 54–61.

Lampič, B., Ogrin, M., 2009. Razvoj in vloga cestnega prometa. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 22–45.

Lucas, K., 2009. Actual and perceived car dependence: Likely Implications of enforced reductions in car use for livelihoods, lifestyles, and well-being. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2118, 1, str. 8–15. DOI: 10.3141/2118-02. DOI: https://doi.org/10.3141/2118-02

MGRT [Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS], Konzorcij CPOEF in Horwath HTL, 2017. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (Usmeritev: Slovenija = zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5* doživetja). Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

MGRT [Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS], PKF - PKF tourismexperts GmbH, 2022. Strategija slovenskega turizma 2022–2028 (Zelena butičnost – manjši odtis – večja vrednost za vse). Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

MZI [Ministrstvo za infrastrukturo], 2020. Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2025 (Operativni načrt od 2020 do 2025). Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana. URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta-vlaganj-v-promet-in-infrastrukturo-2019-2025/Operativni-nacrt-od-2020-do-2025.xlsx (citirano 15. 7. 2022).

Neenan, W. B., 1972. Political economy of urban areas. Chicago: Markham.

Newman, P., Kenworthy, J. R., 1989. Cities and automobile dependence: a sourcebook. Aldershot, Hants., England; Brookfield, Vt.: Gower.

Newman, P., Kenworthy, J. R., 1999. Sustainability and cities: overcoming automobile dependence. Washington, D. C.: Island Press.

Ogrin, M., 2009. Prometno obremenjevanje ozračja. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 62–72.

Paliska, D., Kerma, S., Drobne, S., 2022. Identifying visitor mobility patterns in Slovenia using Flickr data. Geodetski vestnik, 66, 2, str. 175–188. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.175-188. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.175-188

Plevnik, A., Mladenovič, L., Balant, M., Koblar, S., Kukovec, M., 2019. Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti: nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo.

Pucher, J. R., Lefèvre, C., 1996. The urban transport crisis in Europe and North America. Basingstoke: Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230371835

Repe, B., Mrak, I., 2009. Naravna ogroženost Slovenije z vidika erozije pohodniških poti. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 153–165.

Strauss, A., Corbin, J., 1998. Basics of qualitative research – Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2021. Dnevna mobilnost potnikov, 2021. URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10324 (citirano 15. 6. 2022).

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2020. Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2020. URL: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9389 (citirano 15. 6. 2022).

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2022. Transport. URL: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/48/transport/ (citirano 15. 8. 2022).

Tavčar, B., Drevenšek, S., 2019. Želimo manj cestnega prometa, a vlagamo v ceste. Delo – Svet kapitala (13. maj 2019). URL: https://svetkapitala.delo.si/mobilnost/zelimo-manj-cestnega-prometa-a-vlagamo-v-ceste/ (citirano 15. 5. 2022).

Theobald, W. F., 2012. Global tourism. 3rd ed. Hoboken: Taylor and Francis. DOI: https://doi.org/10.4324/9780080478043

Thomas, G., James, D., 2006. Reinventing grounded theory - Some questions about theory, ground and discovery. British Educational Research Journal, 32, 6, str. 767–795. DOI: https://doi.org/10.1080/01411920600989412

Urry, J. 1999. Automobility, car culture and weightless travel. Lancaster: Lancaster University, Department of Sociology. URL: http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc008ju.html (citirano 10. 6. 2022).

Uršič, M., Hočevar, M., 2007. Protiurbanost kot način življenja, OST. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Uršič, M., 2012. Med deklarativnostjo in aktivizmom. IB revija, 46, 1, str. 71–80.

Vintar Mally, K., 2009. Zaznavanje prometa kot pritiska na okolje na izbranih območjih Slovenije. V: Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Repe, B., Špes, M., Vintar Mally, K., Vrtačnik Garbas, K. Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 73–85.

Vodeb, K. (ur.), 2014. Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Prenosi

Objavljeno

20. 12. 2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Uršič, M. (2022). Prednosti in slabosti avtomobilizma kot temelja turističnega razvoja Slovenije. Dela, 57, 89-112. https://doi.org/10.4312/dela.57.89-112