Ponorni kontaktni kras Zrenjskega ravnika, Istra, Hrvaška

Avtorji

  • Uroš Stepišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.58.5-26

Ključne besede:

geomorfologija, kras, kontaktni kras, Istra, Hrvaška

Povzetek

Zrenjski ravnik je kraška uravnava v severni Istri na Hrvaškem, ki ima na severnem in južnem robu obsežna območja ponornega kontaktnega krasa. Vodotoki pritekajo z eocenskih klastičnih kamnin in ponikajo v zakrasele karbonatne kamnine pretežno kredne starosti. Na območju smo opravili morfografsko, morfostrukturno in morfometrično analizo in nato morfogenetsko in morfodinamično interpretacijo. Zaključili smo, da je razvoj kontaktnega krasa potekal vsaj v treh različnih fazah. Najprej je deloval kot korozijska uravnava v plitvem krasu, kasneje je prišlo do tektonskega dviga in antecedentnega vrezovanja vodotokov v korozijsko uravnavo. Šele v zadnji fazi je prišlo do pretočitve površinskih tokov v podzemlje in oblikovanja kontaktnega krasa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biondić, R., Petrič, M., Rubinić, J., 2015. Overview of the hydrology. V: Zupan Hajna, N., Ravbar, N., Rubinić, J., Petrič, M. (ur.). Life and water on karst. Monitoring transboundary water resources of Northern Istria. Postojna: Založba ZRC, str. 60–73.

Ehlen, J., 2004. Canyon. V: Gaudie, A. S. (ur.). Encyclopedia of geomorphology. New York: Routledge, str. 116–116.

Gams, I., 1959. H geomorfologiji kraškega polja Globodola in okolice. Acta Carsologica, 2, 1, str. 27–65.

Gams, I., 1962. Slepe doline v Sloveniji. Geografski zbornik, 7, 1, str. 263-306.

Gams, I., 1985/1986. Kontaktni fluviokras. Acta Carsologica, 14/15, 1, str. 71–87.

Gams, I., 1995. Types of the contact karst. Studia carsologica, 6, 1, str. 98–116.

Gams, I., 2001. Notion and forms of contact karst. Acta Carsologica, 30, 2, str. 69–71.

Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC.

Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., 1973. Slovenska kraška terminologija. Ljubljana: Katedra za fizično geografijo, Univerza v Ljubljani.

Geoportal. 2022. URL: https://geoportal.dgu.hr/ (citirano 14. 5. 2022).

Gostinčar, P., 2011. Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori. Dela, 35, str. 27–43. DOI: 10.4312/dela.35.27-44. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.35.27-44

Gostinčar, P., 2016. Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia. PhD thesis. Ljubljana: Univerza v Novi Gorici.

Habič, P., 1985–1986. Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa. Acta Carsologica, 14-15, 1, str. 39–58.

Komac, B., 2004. Dolomitni kras ali fluviokras? Geografski vestnik, 1, 76, str. 53–60.

Komac, B., 2006. Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545208

Kozamernik, E., 2016. Morfogeneza slepe doline Brdanska dana. Dela, str. 119–133. DOI: 10.4312/dela.45.119-133. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.45.119-133

Melik, A., 1955. Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Ljubljana: SAZU.

Melik, A., 1961. Fluvialni elementi na krasu. Geografski zbornik, 6, 1, str. 333–362.

Mihevc, A., 1991a. Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa v Sloveniji Geografski vestnik, 63, 1, str. 41–50.

Mihevc, A., 1991b. Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa: izbrani primeri s slovenskega krasa. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Mihevc, A., 1994. Morfoloske znacilnosti Matarskega podolja. Annales. Series historia naturalis., str. 163–168.

Novak, D., 1962. Kraške oblike z vodno funkcijo. Geografski vestnik, 34, 1, str. 129–132.

Otoničar, B., 2015. Overview of the geology. V: Zupan Hajna, N., Ravbar, N., Rubinić, J., Petrič, M. (ur.). Life and water on karst. Monitoring transboundary water resources of Northern Istria. Postojna: Založba ZRC, str. 43–58.

Pavlopoulos, K., Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., 2009. Mapping Geomorphological Environments. Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01950-0

Pleničar, M., Polšak, A., Sikić, D., 1973. Osnovna geološka karta 1 : 100.000. Tolmač za list Trst L 33-88. Beograd: Zvezni geološki zavod.

Radinja, D., 1967. Vremska dolina in Divaški Kras : problematika kraške morfogeneze. Geografski zbornik, 10, str. str. 157–269.

Radinja, D., 1972. Zakrasevanje v Sloveniji v luči celotnega morfogenetskega razvoja. Geografski zbornik, 13, 1, str. 197–243.

Roglić, J., 1957. Zaravni na vapnencima. Geografski glasnik, 19, 1, str. 103–134.

Roglić, J., 1958. Odnos riječne erozije i krškog procesa. V. kongres geografa FNR Jugoslavije, str. 103–134.

Sauro, U., 2001. Aspects of contact karst in the Venetian Fore-Alps. Acta Carsologica, 30, 2, str. 89–102.

Stepišnik, U., 2009. Active and relict alluvial fans on contact karst of the Vrhpoljska brda hills, Slovenia. Acta geographica Slovenica, 49, 2, str. 245-262. DOI: 10.3986/ AGS49201. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49201

Stepišnik, U., 2010. Relict alluvial fans of Matarsko podolje and Vrhpoljska brda, Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, 54, 1, str. 17-29. DOI: 10.1127/0372- 8854/2010/0054-0002. DOI: https://doi.org/10.1127/0372-8854/2010/0054-0002

Stepišnik, U., 2020. Fizična geografija krasa Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Stepišnik, U., Černuta, L., Ferk, M., Gostinčar, P., 2007. Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja. Dela, 28, 1, str. 29–42. DOI: 10.4312/dela.28.29-42. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.28.29-42

Stepišnik, U., Kosec, G., 2011. Modelling of slope processes on karst. Acta Carsologica, 40, 2, str. 267–273. DOI: 10.3986/ac.v40i2.11. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v40i2.11

Žebre, M., Stepišnik, U., 2015. Glaciokarst landforms and processes of the southern Dinaric Alps. Earth Surface Processes and Landforms, 40, 11, str. 1493–1505. DOI: 10.1002/esp.3731. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.3731

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stepišnik, U. (2022). Ponorni kontaktni kras Zrenjskega ravnika, Istra, Hrvaška. Dela, 58, 5-26. https://doi.org/10.4312/dela.58.5-26