Položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem v postmodernem družbenem utripu

Avtorji

  • Jernej Zupančič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.58.49-75

Ključne besede:

manjšina, koroški Slovenci, Koroška, socialna geografija, postmoderna družba

Povzetek

Prispevek prikazuje sodobne prostorske in socialne procese na avstrijskem Koroškem in analizira položaj slovenske manjšine v pogojih postmodernega družbenega stadija. Manjšina je družbeni kolektiv, ki se je skozi desetletja številčno zmanjševal zaradi asimilacije. To so sprožali tako namerni asimilacijski ukrepi na eni ter vrsta dejavnikov v družbenem okolju na drugi strani. Proučujemo, kako in v kakšni meri lahko značilnosti prostorskih struktur in življenjski slog ljudi v postmoderni družbi vplivajo na pripadnike manjšine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bandelj, A., Mihelič, J., Zupančič, J., 2016. Zamejska Koroška. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549374

Bister, F., 1982. Wien als kulturelles Zentrum der Slowenen. V: Deak Ernö (ur.). Ethnische Gruppen in der Bundeshauptstadt Wien. Wien: Wiener Arbeitsgemeinschaft der Östrerrichischen Volksgruppen, str. 71–88.

Gantar, K., Rihar, L., Jaklitsch, H., Janežič, H., 2017. Rojstvo novih domovin. Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Ljubljana: NUK, Založba Družina.

Gariup, M., 2000: Opcija za Tretji Rajh v Kanalski dolini. Trst: Zadruga Dom.

Grafenauer, B., 1946. Narodnostni razvoj na Koroškem od srede 19. stoletja do danes. V: Grafenauer, B., Ude, L., Vesel, M. (ur.). Koroški zbornik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 117–246.

Gstettner, P., 1988. Zwanghaft Deutsch? Über falschen Abwehrkampf und verkehrten Heimatdienst, Klagenfurt/Celovec: Drava/SZI.

Ibounig, P., 1986. Die Kärntner Slowenen in Spiegel der Volkszählung 1981. Klagenfurt: Amt der Kärntner Landesregierung.

Jagodic, D. (ur.), 2018. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Slovenski raziskovalni inštitut.

Jameson, F., 2012. Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. Jaipur, New Delhi, Bengaluru, Guwahti, Kolkata: Rawat Publications. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv12100qm

Jesih, B., 2010. Ethnos und Politik. Was wollen die Kärntner Slowenen. Celovec: Drava.

John, M., Lichtblau, A., 1993. Schmelztiegel Wien – einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten, 2. verb. Auflage. Wien: Böhlau Verlag. DOI: https://doi.org/10.7767/boehlau.9783205120650

Kattnig, F., Zerzer, J., 1982. Dvojezična Koroška/Zweisprachige Kärnten. Celovec: Mohorjeva založba.

Kern, D., 2016. Ohranjanje identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Klemenčič M., Klemenčič V., 2008. The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic survival with/against Austrian governments after World war II : (selected chapters). Celovec, Ljubljana, Dunaj: Hermagoras/Mohorjeva.

Klemenčič, M., Klemenčič, V., 2010. Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Klagenfurt: Hermagoras Verlag.

Klemenčič, V., 1959. Migracije prebivalstva na Koroškem med leti 1934–1951. Ljubljana: Zbornik Koroške, str. 92–112.

Klemenčič, V., 1986. Koroški Slovenci danes. Geografski obzornik, 23, 2-3, str. 51–57.

Klemenčič, V., 1990. Metodologija uradnih popisov prebivalstva pripadnikov slovenske manjšine v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. V: Vratuša, A. (ur). Narodne manjšine. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 31–45.

Klemenčič, V., 1994. Narodne manjšine kot element politične, prostorske, socialne in ekonomske stvarnosti v Alpsko-Jadranskem-Panonskem prostoru. V: Vencelj P., Klemenčič, V., Novak Lukanovič, S. (ur.). Manjšine v prostoru Alpe-Jadran. Ljubljana: Delovna skupnost Alpe-Jadran, str. 1–8.

Kržišnik Bukić, V. (ur.), 2017. Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut.

Lokar, A., 1999. Modernization and ethnic problems in Carinthia, Slovene Studies, 14, 1, str. 35–50. DOI: https://doi.org/10.7152/ssj.v14i1.3882

Medved, D., 1995. Slovenski Dunaj. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva.

Mlinar, Z., 2008. Prostorsko-časovna organizacija bivanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Novak Lukanovič, S. (ur.), 2019. Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut.

Obid, M. (ur.), 2018. Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut.

Obid, M., 2017. Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu v Avstriji. V: Kržišnik Bukić, V. (ur.). Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, str. 105–148.

Obid, M., 2020. Jezik in identiteta pri Slovencih na avstrijskem Koroškem, v: Hren, K. et al. (ur.): Probleme und Perspektiven des Volksgruppenschutzes 100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung = Problemi in perspektive narodnih skupnosti 100 let po koroškem plebiscitu. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva – politično izobraževanje, str. 371–384.

ÖREK 2030 in brief, Austrian spatial Development Concept, 2021. pdf.

Österreich Lexikon, 1995. Band1. Wien: Verlagsgemeinschaft Österreich-Lexikon & u.a..

Paschinger, H., 1976. Kärnten. Eine geographische Landeskunde, Erster Teil. Klagenfurt: Verlag des Landesmuseums für Kärnten.

Piko Rustja, M., 2019. Slovenski jezik na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. V: Novak Lukanovič, S. (ur.). Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, str. 121–191.

Podlipnig, K., 1991. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kärnten und Slowenien. Stand und Perspektiven. Mitteilungen des Arbeitskreises für neue Methoden in der Regionalforschung, 21, str. 119–125.

Reiterer, A. F., 1986. Doktor und Bauer. Ethnischer Konflikt und sozialer Wandel: Die Sozialstruktur der slowenischen Minderheitin Kärnten. Celovec/Klagenfurt: Drava/SZI.

Reiterer, A. F., 1993. Minorities in Austria. Patterns of Prejudice, 27, 2, str. 49–62. DOI: 10.1080/0031322X.1993.9970110. DOI: https://doi.org/10.1080/0031322X.1993.9970110

Reiterer, A. F., 1996. Kärntner Slowenen: Minderheit oder Elite? Neuere Tendenzen ethnischen Arbeitsteilung. Celovec/Klagenfurt: Drava/SZI.

Statistisches Handbuch des Landes Kärnten, 2021. Klagenfurt: Kärntner Landesregierung.

Unkart, R., Glantschnig, G., Ogris, A., 1984. Zur Lage der Slowenen in Kärnten. Die slowenische Volksgruppe und die Wahlkreiseinteilung 1979 – eine Dokumentati¬on. Klagenfurt: Verlag des Kärntner Landesarchivs.

V tujini dela več kot 30.000 Slovencev, 2022. URL. https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/v-tujini-dela-vec-kot-30-000-slovencev/600253 (citirano 22. 12. 2022)

Vavti, S., 2009. »Wir haben alles in uns…«. Identifikationen in der Sprachenvielfalt. Wien: Peter Lang.

Volkszählungen 1971–2001. Umgangssprache Kärnten, Gemeinden und Ortschaften. Wien: Statistik Austria, April 2002.

Zimmermann, F. M., 1995. Tourismus in Österreich. Instabilität der Nachfrage und Innowationszwang des Angebotes. Geographische Rundschau, 47, 1, str. 30–37.

Zorn, T., 1973. Nacistično ljudsko štetje na Koroškem leta 1939. Zgodovinski časopis, 27, str. 91–105.

Zupančič, J., 1997. Slovenci v Avstriji. Doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta UL.

Zupančič, J., 1998. Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete. Razprave in gradivo, št. 33, 253–268.

Zupančič, J., 1999. Slovenci v Avstriji. Ljubljana: Inštitut za geografijo.

Zupančič, J., 2002a. Grenzüberschreitende Pendelwanderung aus Slowenien nach Österreich und Italien. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 144, str. 145–157.

Zupančič, J., 2002b. Številčni razvoj koroških Slovencev v luči rezultatov ljudskega štetja leta 2001. Razprave in gradivo, 40, str. 72–105.

Zupančič, J., 2003. Minorities: how long will they have a 'bridge function'? V: Heffner, K., Sobczynski, M. (ur.). The role of ethnic minorities in border regions: selected problems of ethnic and religious minorities. Opole: Instytut Slaski w Opole, Łódz: University of Łódz, str. 7–16.

Zupančič, J., 2005. Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju. Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah. Razprave in gradivo, št. 47, str. 26–41.

Zupančič, J., 2013. Dunajski Slovenci v perspektivi skupnega slovenskega kulturnega prostora. V: Rajšp, V. (ur.). Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas. Celovec: Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, Ljubljana: Založba ZRC, Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 27–42.

Zupančič, J., 2017. Socialna geografija: človek, prostor in čas. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zupančič, J., 2020. Koroški Slovenci: sedanjost in prihodnost manjšine v postmoderni družbi. V: Hren, K. in sod. (ur.). Probleme und Perspektiven des Volksgruppenschutzes 100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung = Problemi in perspektive narodnih skupnosti 100 let po koroškem plebiscitu. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva – politično izobraževanje, Hermagoras – Politische Bildung, str. 385–408.

Zupančič, J. 2000. Migration of Slovenes to Austria during the period of transition. V: Heffner, K., Zupančič J. (ur.). Small European regions during transition period: migration processes. Opole: Silesian Institute in Opole, str. 42–55.

Zupančič, J. 2021. Sodobne spremembe med koroškimi Slovenci. V: Geršič, M., Bat, M. (ur.). Koroška: od preteklosti do perspektiv. Ljubljana: Zveza geografov Slovenije, str. 76–87.

Zupančič, J. 2022. Slovenske manjšine v sosednjih državah. Ljubljana: Znanstvena založba UL.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupančič, J. (2022). Položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem v postmodernem družbenem utripu. Dela, 58, 49-75. https://doi.org/10.4312/dela.58.49-75