Ocena ranljivosti prsti in vegetacije

Avtorji

  • Barbara Lampič Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.18.619-633

Ključne besede:

ranljivost okolja, Slovenija, pokrajinotvorne sestavine, prst, naravna vegetacija, gozd, pokrajinskoekološke enote, pokrajinskoekološki tipi, me-todologija

Povzetek

Uporaba metodologije za izdelavo študij ranljivosti okolja je prikazana na primeru dveh pokrajinotvornih sestavin, prsti in naravne vegetacije. Ocena ranljivosti okolja z vidika posamezne sestavine okolja je lahko prilagojena različnim prostorskim nivojem, manjšim pokrajinskoekološkim enotam ali večjim pokrajinskoekološkim tipom. Ob ustrezni podatkovni podpori lahko po enotah dokaj natančno opredelimo končno oceno ranljivosti okolja, pri pokrajinskih tipih pa prihaja do večjih posploševanj, vendar nam kljub temu omogočajo vpogled v stanje naravnega okolja, stopnjo intenzivnosti antropogenih pritiskov in končno oceno ranljivosti na nivoju celotne države.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 12. 2002

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Lampič, B. (2002). Ocena ranljivosti prsti in vegetacije. Dela, 18, 619-633. https://doi.org/10.4312/dela.18.619-633