Sezonske spremembe gladine Cerkniškega jezera v obdobju 1961–2020

Avtorji

  • Stanka Miklič
  • Tajan Trobec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.59.91-150

Ključne besede:

hidrogeografija, podnebne spremembe, spreminjanje vodostaja, vodni režim jezera, Cerkniško jezero, Notranjsko podolje, Dinarski kras

Povzetek

V prispevku analiziramo letne spremembe najnižjih (Hnp), srednjih (Hs) in najvišjih (Hvp) letnih vodostajev Cerkniškega jezera v obdobju 1961–2020 ter jih skušamo povezati s spremembami lokalnega podnebja. Manjša količina padavin, višja temperatura in posledično večje izhlapevanje ter manjši vpliv snežnega zadržka se odražajo v spremenjenem odtoku s pojezerja, kar se zrcali v upadu letnih, pomladnih in poletnih Hs in Hvp, medtem ko so zimski in jesenski Hs in Hvp ostali na podobni ravni. Po drugi strani so Hnp razen pomladi v porastu, kar na letni ravni, poleti in jeseni (kolikor to dopušča nezanesljivost podatkov ob najnižjih vodostajih) verjetno lahko pripišemo umetnemu zadrževanja vode v jezeru, pozimi in pomladi pa podnebnim spremembam.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andjelov, M., Frantar, P., Pavlič, U., Rman, N., Souvent, P., 2021. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Ljubljana: ARSO.

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2014. Hidrološko poročilo o poplavah v dneh od 8. do 27. februarja 2014. URL: https://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Porocilo%20poplave%208-27%20feb%202014%20splet.pdf (citirano 4. 8. 2022).

ARSO [Agencija Republike Slovenije za okolje], 2022. Meteorološki in hidrološki podatki. URL: https://www.arso.gov.si/ (citirano 16. 8. 2022)

Bertalanič, R. in sod., 2018: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Sintezno poročilo – prvi del. Ljubljana: ARSO.

Bidovec, M., 2007. Pretekli posegi na Cerkniškem jezeru. Novice Notranjskega regijskega parka, 1, 2, str. 2–7.

Blatnik, M., Gabrovšek, F., Ravbar, N., Frantar, P., Gill, L. W., 2024. Assessment of climatic and anthropogenic effects on flood dynamics in the Cerkniško Polje (SW Slovenia) based on a 70-year observation dataset. Journal of Hydrology: Regional Studies, 51 (v tisku). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101609

Bonacci, O., 1987. Man’s influence on the water regime in the karst terrains. V: Bonacci, O. (ur.). Karst hydrology: with special reference to the Dinaric karst. Berlin: Springer, str. 150–173. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-83165-2_9

Bonacci, O., 2014. Ecohydrology of karst poljes and their vulnerability. V: Sackl P., Durst, R., Kotrošan, D., Stumberger, B. (ur.). Dinaric karst poljes – floods for life. Radolfzell: EuroNatur, str. 25–37.

Frantar, P. (ur.), 2008. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Frantar, P., Hrvatin, M., 2005. Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik, 77, 2, str. 115–127.

Gaberščik, A., Grašič, M., Abram, D., Zelnik, I., 2020. Water level fluctuations and air temperatures affect common reed habitus and productivity in an intermittent wetland ecosystem. Water 2020, 12, 10, str. 2806. DOI: https://doi.org/10.3390/w12102806

Gaberščik, A., Urbanc-Berčič, O., Kržič, N., Kosi, G., Brancelj, A., 2003. The intermittent Lake Cerknica: Various faces of the same ecosystem. Lakes & Reservoirs Research & Management, 8, 3–4, str. 159–168. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2003.00228.x

Gams, I. 1965. Aperçu sur l’hydrologie du karst Slovene et sus communications souterraines. Naše jame 7, 1–2, str. 51–60.

Gams, I. 1974. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

George, G. (ur.), 2010. The impact of climate change on European lakes. Dordrecht, New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2945-4

Habič, P., 1974. Tesnenje požiralnikov in presihanje Cerkniškega jezera. Acta carsologica, 6, str. 35–56.

Helsel, D. R., Hirsch, R. M., Ryberg, K. R., Archfield, S. A., Gilroy, E. J., 2020. Statistical methods in water resources. Reston: U.S. Geological Survey. DOI: 10.3133/tm4a3. DOI: https://doi.org/10.3133/tm4A3

Hrvatin, M., Zorn, M., 2020. Climate and hydrological changes in Slovenia’s mountain regions between 1961 and 2018. Economic- and Ecohistory, 16, 1, str. 201–218.

IPCC, 2022. Climate Change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (ur.). Cambridge University Press (v tisku).

Kayastha, M. B., Ye, X., Huang, C., Xue, P., 2022. Future rise of the Great Lakes water levels under climate change. Journal of Hydrology, 612, B, str. 128–205. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128205

Kebe, J., 2011. Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper: Ognjišče.

Kobold, M., Dolinar, M., Frantar, P., 2012. Spremembe vodnega režima zaradi podnebnih sprememb in drugih antropogenih vplivov. I. kongres o vodah Slovenije, str. 7–22.

Kolbezen, M., 1998. Hidrografija. V: Gams, I., Vrišer, I. (ur.). Geografija Slovenije. Ljubljana: Slovenska matica, str. 139–172.

Kolbezen, M., Pristov, J., 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije.

Kovačič, G., 2009. Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega zaledja. Doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 329 str.

Kovačič, G., 2010. An attempt towards an assessment of the Cerknica polje water balance. Acta carsologica, 39, 1, str. 39–50. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v39i1.111

Kovačič, G., 2016. Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Geografski vestnik, 88, 2, str. 9–29. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88201

Kovačič, G., Ravbar, N., 2010. Extreme hydrological events in karst areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 23, 1–3, str. 89–100. DOI: https://doi.org/10.3166/ga.23.89-100

Kranjc, A., 1986. Cerkniško jezero in njegove poplave. Acta geographica, 25, str. 75−123.

Kranjc, A., 2005. Kako nastaja in izginja Cerkniško jezero? »Jezero, ki izginja« – monografija o Cerkniškem jezeru. Kras: revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju 70, str. 12–17.

Lenters, J. D., Kratz, T. K., Bowser, C. J., 2005. Effects of climate variability on lake evaporation: Results from a long-term energy budget study of Sparkling Lake, northern Wisconsin (USA), 308, 1–4, str. 168–195. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.10.028

Life Stržen. 2019. URL: http://life.notranjski-park.si/sl/ (citirano 14. 10. 2019).

Lukan, A., 2017. Razvoj turizma v okolici Cerkniškega jezera. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. URL: http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/lukan744.pdf (citirano 15. 9. 2022).

Makesens-application for trend calculation. 2021. URL: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/makesens (citirano 13. 5. 2021).

Mayaud, C., Gabrovšek, F., Blatnik, M., Kogovšek, B., Petrič, M., Ravbar, N., 2019. Understanding flooding in poljes: A modelling perspective. Journal of Hydrology, 575, str. 874–889. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.04.092

Miklič, S., 2021. Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera v obdobju 1958–2019. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za Geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Morrissey, P., Nolan, P., McCormack, T., Johnston, P., Naughton, O., Bhatnagar, S., Gill, L., 2021. Impacts of climate change on groundwater flooding and ecohydrology in lowland karst. Hydrology and Earth System Sciences, 25, str. 1923–1941. DOI: 10.5194/hess-25-1923-2021. DOI: https://doi.org/10.5194/hess-25-1923-2021

Občina Cerknica. URL: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/18 (citirano 15. 9. 2022).

Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39–56.

Perko, D., Orožen Adamič, M., (ur.), 1998. Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Petrič, M., Ravbar, N., Gostinčar, P., Krsnik, P., Gacin, M., 2020. Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe. Geologija, 63, 2, str. 203–220. DOI: https://doi.org/10.5474/geologija.2020.017

Pravilnik za obratovanje in vzdrževanje zapornice Nova Karlovica na Cerkniškem polju. 2014. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRqeGSpNqCAxVXhP0HHSUPBswQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Frdcerknica.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FPRAVILNIK-ZA-OBRATOVANJE-IN-VZDRZEVANJE-NOVA-KARLOVICA.pdf&usg=AOvVaw0Ru4c8SYzdPLsmEZSo9LwD&opi=89978449 (citirano, 22. 11. 2022).

Pustovrh Benda, M., 2015. Prikaz stanja prostora za območje občine Cerknica. URL: https://cerknica.eobcina.si/files/other/acts/31/9528Prikaz%20stanja%20prostora%202.pdf (citirano 19. 9. 2022).

Ravbar, N., Mayaud., C., Blatnik, M., Petrič, M. 2021: Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology Journal, 29, str. 213–228. DOI: 0.1007/s10040-020-02268-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s10040-020-02268-x

Schein, T., 2020. Posegi na Cerkniškem jezeru (osebni vir, 8. 10. 2020). Cerknica.

Smrekar, A. 2000: Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja. Geographica Slovenica, 33, 1, str. 117–156.

Spearmanov koeficient korelacije. URL: https://www.statistik.si/spearmanov-koeficient/ (citirano 12. 10. 2022).

Stepišnik, U., 2020. Kraška polja v Sloveniji. Dela, 53, str. 23–43. DOI: 10.4312/dela.53.23-43. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.53.23-43

Stepišnik, U., Ilc Klun, M., Repe, B., 2017. Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja. Dela, 47, str. 5–21. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.47.5-39

SURS [Statistični urad Republike Slovenije], 2022. Prebivalstvo. URL: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/100/prebivalstvo (citirano 15. 9. 2022).

Torabi Haghigi, A., Kløve, B., 2015. A sensitivity analysis of lake water level response to changes in climate and river regimes. Limnologica, 51, str. 118–130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.limno.2015.02.001

Tratnik, D., 2023. Posegi na Cerkniškem jezeru (osebni vir, 22. 11. 2023). Cerknica.

Trobec, T., 2022. Vpliv podnebnih sprememb na vode v Sloveniji. Geomix, 29, 2, str. 37–40.

Turk, J., Pipan, T., 2009. Cerkniško polje. URL: http://www.dedi.si/dediscina/9-cerknisko-polje (citirano 18. 2. 2022).

Van der Kamp, G., Keir, D., Evans, M. S., 2008. Long-term water level changes in closed-basin lakes of the Canadian prairies. Cannadian Water Resources Journal, 33, str. 23–38. DOI: https://doi.org/10.4296/cwrj3301023

Vertačnik, G., Bertalanič, R., 2017. Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. Značilnosti podnebja v Sloveniji. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za okolje .

Vincent, W. F., 2009. Effects of climate change on lakes. V: Likens, G. E. (ur.). Encyclopedia of Inland Waters. Elsevier, str. 55–60. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012370626-3.00233-7

Wrzesiński, D., Ptak, M., 2016. Water level changes in Polish lake during 1976–2010. Journal of Geographical Sciences, 26, str. 83–101. DOI: 10.1007/s11442-016-1256-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11442-016-1256-5

Zhelezov, G., Varbanov, M., Germ, M., Gaberscik, A. 2011. Hydrological characteristics and related ecosystem services of Srebarna and Cerknica lakes. Problems of geography, 1–2, str. 107–118.

Objavljeno

19. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Miklič, S., & Trobec, T. (2023). Sezonske spremembe gladine Cerkniškega jezera v obdobju 1961–2020. Dela, 59, 91-150. https://doi.org/10.4312/dela.59.91-150