Temperaturne razmere v mraziščih Komne

Avtorji

  • Domen Svetlin
  • Iztok Sinjur Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana
  • Matej Ogrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.60.57-104

Ključne besede:

gorsko podnebje, lokalno podnebje, temperaturni obrat, ekstremne temperature, Julijske Alpe

Povzetek

Raznoliko površje gorskih pokrajin omogoča pestro topoklimo in velike gradiente meteoroloških in klimatoloških elementov, med katere uvrščamo tudi temperaturo zraka. Mrazišča gorskega sveta kažejo zaostrene temperaturne razmere s povečanimi amplitudami, zlasti zaradi izstopajočih najnižjih temperatur. Po letu 2004 je raziskovanje mrazišč v Sloveniji dobilo nov zagon, pretekle raziskave, ki so bile osredotočene zlasti na rastne pogoje, so dobile nadgradnjo na klimatološkem področju. Neprekinjene meritve v več mraziščih, ki so jih izvajali različni raziskovalci v okviru Slovenskega meteorološkega foruma, so privedle do obsežne količine podatkov in spoznanj o temperaturnih razmerah v mraziščih, ki jih podrobneje predstavljamo v tem prispevku. Poleg novih najnižjih izmerjenih temperatur v Sloveniji se je izkazalo, da so, glede na neposredno okolico, letne povprečne temperature sredogorskih mrazišč nižje do 3 °C, povprečne najnižje pa do 7 °C. Temperature pod −30 °C se v Sloveniji v zadnjih desetletjih pojavljajo izključno v mraziščih, v sredogorju to velja tudi za temperature pod −20 °C. Najvišje temperature v mraziščih pa so zelo podobne tistim izven njih, lahko so celo nekoliko višje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv ARSO, 2019. Opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. Agencija Republike Slovenije za okolje. 2019. URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/ (citirano 12. 4. 2021).

Cikovac, P., Hölzle, I. 2018. Glacial relicts in the Mediterranean Dinarides, a phenomenon of cold-air pool microclimates. Botanica Serbica, 42, 1, str. 74.

Clements, C., B., Whiteman C., D., Horel, J., D., 2003. Cold air-pool structure and evolution in a mountain basin: Peter Sinks Utah. Journal of Applied Meteorology, 42, 6, str. 752–768. DOI: 10.1175/1520-0450(2003)042<0752:CSAEIA>2.0.CO;2. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(2003)042<0752:CSAEIA>2.0.CO;2

Debevc, K., 2016. Tipizacija rabe tal v mraziščih. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=102808 (citirano 28. 9. 2023).

Dovečar, M., Sinjur, I., Ogrin, M., Vertačnik, G., 2009. Najnižja temperatura v Sloveniji. Geografski obzornik, 56, 1/2, str. 27–31.

EBS, Vernetzt Schwyz, Glattalp Wetterdaten. 2023. URL: https://glattalp.ch/cms/upload/dokumente/glattalp_wetterdaten.pdf (citirano 28. 9. 2023).

Funtensee - National park Berchtesgaden. URL: http//:www.funtensee.de/index.htm (citirano 22. 2. 2008)

Gams, I., 1972. Prispevek k mikroklimatologiji vrtač in kraških polj. Geografski zbornik, 13, str. 5–72.

Gams, I., 1974. K ekologiji vrtač. V: Zbornik 9. kongresa geografa Jugoslavije u Bosni i Hercegovini od 24. do 30. 9. 1972. Sarajevo: Geografsko društvo Bosne i Hercegovine, str. 151–161.

Gams, I., 1996. Geografske značilnosti Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izdaja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Hribar, F., 1960. Temperatur und Vegetazionsumkehrungen in Trnovski gozd. V: Popović, V. M. (ur.). 6. congres international de météorologie alpine, Bled, Yougoslavie, 14–16 september 1960. Beograd: Hidrometeorološki institut SFRJ, str. 312–344.

Kaltluftseen in der Schweiz, 2023. URL: https://kaltluftseen.ch/daten-von-kaltluftseen/ (citirano 28. 9. 2023).

Kladnik, D., 2001. Geografija. Leksikon. Tržič: Učila International.

Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. URL: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski (citirano 28. 9. 2023). DOI: https://doi.org/10.3986/9616500929

Martinčič, A., 1975. Vpliv človeka na nastanek nekaterih mrazišč na Trnovskem gozdu. Razprave, Posebna številka, Simpozij, Meteorologija – Gospodarstvo, 1, str. 35-43. URL: http://www.meteo-drustvo.si/data/Arhiv_razprave_papers/razprave/po_stevilkah/75/simpozij/1/simpozij_75_1_35-43.pdf (citirano, 6. 2. 2019).

Martinčič, A., 1977. Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji. Botanično-ekološka skica. Razprave, 20, 5, str. 230–317.

Ogrin, D., Ogrin, M., 2005. Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005. Dela, 23, str. 221–233. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.23.221-233

Ogrin, D., Ogrin, M., Sinjur, I., 2007. Temperaturne razmere v slovenskih mraziščih. Proteus, 69, 5, str. 198–204.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I., Ogrin, M., 2012. Splošne in lokalne poteze. V: Ogrin, D. (ur.). Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 67–86.

Ogrin, M., 2007. Minimalne temperature v slovenskih mraziščih v zimi 2006/2007. Dela, 28, str. 221-237. DOI: 10.4312/dela.28.221-237. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.28.16.221-237

Ogrin, M., Nikolić, G., Ogrin, D., Trobec, T., 2018. An investigation of winter minimum temperatures in the mountains of Montenegro: A case study from the karst depression of Valoviti Do and selected mountain stations of northern Montenegro. Geographica Pannonica, 22, 4, str. 241–252, DOI: 10.5937/gp22-18017. DOI: https://doi.org/10.5937/gp22-18017

Ogrin, M., Ortar, J., Sinjur, I., 2012. Topoklimatska pestrost Slovenije. Geografija v šoli, 21, 1/2, str. 4–13.

Ogrin, M., Sinjur, I., Ogrin, D., 2006. Minimalne temperature v slovenskih mraziščih pozimi 2005/2006. Geografski obzornik, 53, 2, str. 4–12.

Ortar, J., 2011. Tipizacija in regionalizacija slovenskih mrazišč. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=108572&lang=slv (citirano, 6. 2. 2019).

Ortar, J., Ogrin, M., Vertačnik, G., Sinjur, I., 2010. Primerjava temperaturnih razmer v mraziščih Reovce (Orjen), Valoviti Do (Durmitor), Luknja in Mrzla Komna (obe Julijske Alpe) v meteorološki zimi 2007/2008. V: Geoecology - XXI century : theoretical and applicative tasks : proceedings of the symposium. Nikšić: Filozofski fakultet, str. 553–561.

Petkovšek, Z., Gams, I., Hočevar, A., 1969. Meteorološke razmere v profilu Drage. V. Zbornik Biotehnične fakultete, 16, str. 13–24.

Pintač, M., 2018. Temperaturna analiza izbranih mrazišč na Komni. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=115594&lang=slv (Citirano 21. 4. 2021).

Sauberer, F., Dirmhirn, I., 1954. Über die Entstehung der extremen Temperaturminima in der Doline Gstettner-Alm (On the occurrence of extreme temperature minimums in the Gstettner-Alm Doline). Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Ser. B 5, str. 307–326. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02242757

Sauberer, F., Dirmhirn, I., 1956. Weitere Untersuchungen über die kaltluftansammungen in der Doline Gstettner-Alm bei Lunz im Niederösterreich (Further investigations of the cold air buildup in the Gstettner-Alm doline near Lunz in Lower Austria). Wetter Leben, 8, str. 187–196.

Sedej, J., 1968. Ekologija kraških vrtač. Tipkopis. Ljubljana: Knjižnica Oddelka za gozdarstvo FAG.

Sinjur, I., Ogrin, M., 2006. Rekorden mraz –41,7 st. C so letošnjega 25. januarja izmerili na Komni: kje so meje ohlajanja v naših mraziščih. Delo, Znanost, 18. februar 2006, 48, 38, str. 20.

SMF [Slovenski meteorološki forum], 2019. Podatkovni arhiv Slovenskega meteorološkega foruma, 2019.

Steinacker, R., Whiteman, C. D., Dorninger, M., Pospichal, B., Eisenbach, S., Holzer, A. M., Weihs, P., Mursch-Radlgruber, E., Baumann, K., 2007. A sinkhole field experiment in the Eastern Alps. Bulletin of the American Meteorological Society, 88, 5, str. 701–716. DOI: 10.1175/BAMS-88-5-701. DOI: https://doi.org/10.1175/BAMS-88-5-701

Svetlin, D., 2020. Analiza temperaturnih razmer v mraziščih Komne. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=129398&lang=slv (citirano 28. 9. 2023).

Tarman, K., 1992. Osnove ekologije in ekologija živali. Ljubljana: DZS.

The Grünloch-Experiment. URL: http//:lunz.eisenbach.at/index.htm (citirano 22. 2. 2008)

Trošt, A., 2008. Mrazišča na Komni. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=109987&lang=eng (citirano 12. 4. 2021).

Vertačnik, G., 2009. Sibirsko jutro na Komni – rekordni mraz 9. januarja 2009. Vetrnica, 1, str. 19–25. URL: http://www.meteo-drustvo.si/data/upload/Vetrnica01_razprave_web.pdf (citirano 12. 4. 2021).

Vertačnik, G., Sinjur, I., 2013. Merilna napaka temperature zraka v aluminijasto-plastičnem zaklonu Slovenskega meteorološkega foruma. Vetrnica, 5, str. 58–71. URL: http://www.smd.v-izdelavi.si/data/upload/Vetrnica0513_Press(2).pdf (citirano 12. 4. 2021).

Whiteman, C. D., De Wekker, S. F. J., Haiden, T., 2004. Boundary layer moisture regimes in small closed basins. V: 16th Symp. on Bound. Layers & Turbulence, 9-13 August 2004, Portland.

Whiteman, C. D., De Wekker, S. F. J., Haiden, T., 2007. Effect of dewfall and frostfall on nighttime cooling in a small, closed basin. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 46, 1, str. 3–13. DOI: 10.1175/JAM2453.1. DOI: https://doi.org/10.1175/JAM2453.1

Whiteman, C. D., Haiden, T., Pospichal, B., Eisenbach, S., Steinacker, R., 2004. Minimum temperatures, diurnal temperature ranges, and temperature inversions in limestone sinkholes of different sizes and shapes. Journal of Applied Meteorology, 43, 8, str. 1224–1236. DOI: 10.1175/1520-0450(2004)043<1224:MTDTRA>2.0.CO;2. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(2004)043<1224:MTDTRA>2.0.CO;2

Whiteman, C. D., 1982. Breakup of temperature inversions in deep mountain valleys. Part 1: Observatons. Journal of Applied Meteorology, 21, 3, str. 270–289. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1982)021<0270:BOTIID>2.0.CO;2

Whiteman, C. D., Allwine, K. J., Fritschen, L. J., Orgill, M. M., Simpson, J. R., 1989a. Deep valley radiation and surface energy budgets microclimates. Part 1: Radiation. Journal of Applied Meteorology, 28, 6, str. 414–426. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1989)028<0414:DVRASE>2.0.CO;2

Whiteman, C. D., Allwine, K. J., Fritschen, L. J., Orgill, M. M., Simpson, J. R., 1989b. Deep valley radiation and surface energy budgets microclimates. Part 2: Energy budget. Journal of Applied Meteorology, 29, 6, str. 427–437. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0450(1989)028<0427:DVRASE>2.0.CO;2

Whiteman, C. D., Zhong, S., Shaw, W., Hubbe, J. M., Bian X., Mittelstadt, J., 1999. Cold pools in the Columbia basin. Weather and Forecasting, 16, 4, str. 432–447. DOI: 10.1175/1520-0434(2001)0162.0.CO. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0434(2001)016<0432:CPITCB>2.0.CO;2

Zebec, A., 2010. Primerjava minimalnih temperatur med Babnim Poljem in Loškim Potokom. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=108753 (citirano 28. 9. 2023).

Objavljeno

27. 12. 2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Svetlin, D., Sinjur, I., & Ogrin, M. (2023). Temperaturne razmere v mraziščih Komne. Dela, 60, 57-104. https://doi.org/10.4312/dela.60.57-104