Poročila

Avtorji

 • Metka Špes Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Blaž Komac ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana
 • Dejan Cigale Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nejc Bobovnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Lea Rebernik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Jasna Sitar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Darko Ogrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tim Gregorčič
 • Jaka Grad
 • Lena Kropivšek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Sašo Stefanovski Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Job Stopar
 • Lenart Štaut ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana
 • Blaž Repe Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Dominik Tomić

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.60.157-197

Ključne besede:

uvod v geografijo, Himalaja, ekosistemska družbena ureditev, Jurij Kunaver, Ilešičevi dnevi, Ivan Gams, razvrednotena območja, ekopedologija, okoljska zgodovina

Povzetek

Uvod v študij geografije

Dolina Baruna pod Makalujem: znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014

Ekosistemska družbena ureditev

Akademija ob 90-letnici zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja in 20. Ilešičevi dnevi

Gamsova zbirka diapozitivov – ob 100-letnici rojstva geografa in krasoslovca akademika prof. dr. Ivana Gamsa (1923–2014)

Zaključek drugega ažuriranja funkcionalno razvrednotenih območij v Sloveniji

In the name of Soil – poročilo fizičnega dela mobilnosti Erasmus+

Kraško poletje v Ljubljani – historičnogeografska poletna šola

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bobovnik, N., Cigale, D., Frelih, M., Krevs, M., Miklič Cvek, L., Ogrin, D., Rogelj, B., Vintar Mally, K., 2023. Uvod v študij geografije. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

*****

Kunaver, J., 1976. Geografija Nepalskih pokrajin. Geografski obzornik, 23, 1–2, str. 23–31.

Kunaver, J., 1974. S kladivom in kompasom po dolini Baruna. V: Makalu, str. 101–108. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Trobec, T., Stepišnik, U. (ur.), 2023. Dolina Baruna pod Makalujem: znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

*****

Plut, D., 2023. Ekosistemska družbena ureditev. Prvi zvezek: podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

Plut, D., 2023. Ekosistemska družbena ureditev. Drugi zvezek: Slovenija in Evropa. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

*****

Gams, I., 1953. Pohorsko Podravje. Razvoj kulturne pokrajine. Ljubljana: Dela SAZU.

Gams, I., 1959. O fotografskem upodabljanju pokrajine. Geografski obzornik, 6, 4, str. 64–66.

Gams, I., 1974. Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski oris. Ljubljana: Slovenska matica.

Gams, I., 1983–2005. Geografske značilnosti Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Gams, I., 1986. Osnove pokrajinske ekologije. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Geografija Slovenije, 1988. Ur.: Gams, I, Vrišer, I., Ljubljana: Slovenska matica.

Geografski terminološki slovar, 2013. Ur.: Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M., Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Ilešič, S., 1983. Profesor Ivan Gams – šestdesetletnik. Geografski vestnik, 55, str. 128–135.

Kladnik, D., 2013. Ivan Gams – terminologist, encyclopedist, biographer, and more/Ivan Gams – terminolog, encikloped, biograf in še kaj. Acta Geographica Slovenica, 53-2, str. 215–240.

Knez Račič, I., Mlinar Strgar, M., Turk, J., 2005. Bibliografija akademika Ivana Gamsa. Bibliografije akademikov 1, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Kranjc, A., 2013. Ivan Gams – karstologist/Ivan Gams – krasoslovec. Acta Geographica Slovenica, 53-1, str. 9–21.

Kunaver, J., 1993. Ivanu Gamsu ob sedemdesetletnici. Geografski vestnik, 65, str. 5–8.

Kunaver, J., 2005. Življenje in delo akademika Ivana Gamsa. V: Knez Račič in sod. (2005). Bibliografija akademika Ivana Gamsa. Bibliografije akademikov 1, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 5–12.

Natek, K., 2014. In memoriam, profesor Ivan Gams (*5. julij 1923–†10. marec 2014). Dela, 42, str. 149–166.

Perko, D., 2013. Contribution of Ivan Gams to Slovenia‘s regional geography and regionalization/Prispevek Ivana Gamsa k regionalni geografiji in regionalizacijam Slovenije. Acta Geographica Slovenica, 53-2, str. 241–256.

Slovenska kraška terminologija, 1973. Ur.: Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., Ljubljana: Oddelek za geografijo FF UL.

Zorn, M., Komac, B., 2013. Contribution of Ivan Gams to Slovenian physical geography and geography of natural hazards/Prispevek Ivana Gamsa k slovenski fizični geografiji in geografiji naravnih nesreč. Acta Geographica Slovenica, 53-1, str. 23–41.

*****

Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014: Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal, posodobitev 2015. 2018. Prevod: Repe, B. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Rim: Food and agriculture organization of the United Nations. DOI: 10.4312/9789610601159.

Repe, B., 2006. Svetovna klasifikacija prsti. Geografski obzornik, 53, 1, str. 9-22.

Świtoniak, M., Kabała, C., Karklins, A., Charzyński, P., Hulisz, P., Mendyk, Ł., Michalski, A., Novak, T. J., Penizek, V., Reintnam, E., Repe, B., Saksa, M., Vaisvalavicius, R., Waroszewski, J., 2018. Guidelines for soil description and classification: Central and Eastern European students’ version. Polish Society of Soil Science, Toruń.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2023

Številka

Rubrika

Poročila

Kako citirati

Špes, M., Komac, B., Cigale, D., Bobovnik, N., Rebernik, L., Sitar, J., Ogrin, D., Gregorčič, T., Grad, J., Kropivšek, L., Stefanovski, S., Stopar, J., Štaut, L., Repe, B., & Tomić, D. (2023). Poročila. Dela, 60, 157-197. https://doi.org/10.4312/dela.60.157-197

Podobni članki

1-10 od 444

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.