To je stara verzija objvaljena 6. 02. 2020. Preberite najnovejšo verzijo.

Procesi funkcijske preobrazbe v starih mestnih središčih

Primer Kranja, Kamnika in Škofje Loke

Avtorji

  • Dejan Rebernik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.52.5-27

Ključne besede:

staro mestno središče, funkcijska preobrazba, trgovina, Kranj, Kamnik, Škofja Loka

Povzetek

V prispevku je predstavljeno proučevanje funkcijske preobrazbe starih mestnih središč na primeru Kranja, Kamnika in Škofje Loke. Raziskava temelji na analizi sprememb v rabi tal med različnimi izbranimi časovnimi obdobji. Rabo tal smo ugotavljali s pomočjo terenskega kartiranja in na osnovi različnih virov ter literature. S pomočjo anketiranja lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov smo proučevali vrednotenje pogojev za poslovanje v starih mestnih središčih. Na ta način so bili identificirani različni procesi funkcijske preobrazbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajc, D., 2014. Prostorska in funkcijska preobrazba starega mestnega središča Kranja. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 36 str.

Bole, D., 2008. Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Ljubljana, ZRC SAZU, 232 str.

Bugarič, B., 2004. Procesi v mestnih središčih. Primer umeščanja univerzitetnega programa v historično mestno jedro Kopra. Annales, 14, str. 409–428.

Bugarič, B., 2006. Preobrazbe javnega prostora. Od modernizma do potrošništva. Urbani izziv, 17, 1–2, str. 5–11.

Drozg, V., 2001. Nakupovalna središča v Sloveniji. Geografski vestnik, 73, 1, str. 9–21.

Gravari-Barbas, M., Guinand, S., 2017. Introduction. V: Gravari-Barbas, M., Guinand, S. (ur.). Tourism and gentrification in contemporary metropolises: International perspectives. New York, Routledge, str. 1–23.

Hočevar, M., 2000. Novi urbani trendi. Prizorišča v mestih – omrežja med mesti. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 304 str.

Hribar, A., 2006. Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 94 str.

Kladnik, D., Kladnik J., Ramšak, Ž., 1998. Prenova kamniške Šutne s posebnim ozirom na trgovski in gostinski dejavnosti. Kamniški zbornik, 14, str. 13–28.

Kovačič, N., 2014. Prostorska in funkcijska preobrazba starega mestnega središča Celja. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 44 str.

Paton, K., McCall, V., Mooney, G., 2017. Place revisited: class, stigma urban restructuring in the case of Glasgow`s Commonwealth Games. Sociological Review, 65, 4, str. 578–594.

Potočnik, M., Berčič, B., Hafner, I., Leben, F., Pipp, P., Vičar, A., 1988. Prenova starega mestnega jedra Škofje Loke. Škofja Loka, Odbor za prenovo in oživitev starih mestnih in vaških jeder, 95 str.

Rebernik, D., 2008. Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 294 str.

Rezultati raziskovanj 773 – Prodajne zmogljivosti v trgovini na drobno 2001. 2002. Ljubljana, Statistični urad republike Slovenije.

Slavec, A., 1997. Geografija Kranja. Doktorska disertacija. Ljubljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 374 str.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, 82 str.

Trgovina na drobno v Mestni občini Ljubljana v letu 2002. 2003. Ljubljana, MOL – Oddelek za urbanizem.

Uršič, M., 2003. Urbani prostori potrošnje. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 133 str.

Uršič, M., 2008. Ali mestni zrak še osvobaja? Vpliv prometa in potrošnje na spreminjanje vloge odprtih javnih prostorov. V: Simoneti, M., Marinček, P. (ur.). Odprt javni prostor. Zbornik predavanj in prispevkov ob mednarodni konferenci. Ljubljana, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, str. 83–87.

Vodušek, A., 2010. Razvoj in preobrazba trgovine v Mariboru. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 78 str.

Zgrinskić, R., 2019. Turistifikacija Ljubljane in vpliv turizma in razvojnih politik na vsakdanje življenje v Ljubljani. Magistrska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 62 str.

Prenosi

Objavljeno

6. 02. 2020

Verzije

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rebernik, D. (2020). Procesi funkcijske preobrazbe v starih mestnih središčih: Primer Kranja, Kamnika in Škofje Loke. Dela, 52, 5-27. https://doi.org/10.4312/dela.52.5-27