Dostopnost zelenih površin za oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije

Avtorji

  • Jana Breznik
  • Ženja Brezovar
  • Barbara Lampič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nina Ocvirk
  • Maja Šipelj
  • Alma Zavodnik Lamovšek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  • Mojca Zidar

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.52.61-91

Ključne besede:

domovi starejših občanov, staranje prebivalstva, kakovost bivanja, urejene zelene površine, storitve splošnega pomena, majhna mesta

Povzetek

Demografski podatki in podatki o razpoložljivosti kapacitet domov starejših občanov (DSO) v Sloveniji nakazujejo potrebo po spremembi organiziranosti tega segmenta varstva. V prispevku smo se osredotočili na analizo in vrednotenje stanja urejenosti in dostopnosti zelenih površin ter storitev splošnega pomena v majhnih mestih z vidika potreb starejših prebivalcev, ki svojo starost preživljajo v DSO. Hkrati smo ocenili možnosti za dejansko uporabo zelenih površin te skupine prebivalstva. Ugotovili smo, da v Sloveniji potrebujemo temeljite sistemske spremembe na področju institucionalnega varstva starejših občanov, tudi na področju zagotavljanja, urejenosti in uporabe zelenih površin ob DSO.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arthold, C., Prochaska, D., Razstovits, D., Schier, D., Winkler, C., 2011. Soziale Infrastruktur. Bestandsanalyse. Projekt 2 – Region Schwechat. Fachbereiche SRG und IFIP, 55 str. URL: http://p2.iemar.tuwien.ac.at/p2_10_schwechat/downloads/Bestandsanalyse/R1_IFIP_SRF_ws10_Soziale_Infrastruktureinrichtungen.pdf (citirano 12. 1. 2019).

Artmann, M., Chen, X., Ioja, C., Hof, A., Onose, D., Ponizy, L., Zavodnik Lamovšek, A., Breuste, J., 2017. The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities. Urban Forestry and Urban Greening, 27, str. 203–213. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.007.

Bolt, S. R, van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S., Meijers, J. M. M., 2019. Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, str. 143–152. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011.

Brezovar, Ž., 2018. Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na Dolenjskem. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 71 str.

Committee on Infrastructure Innovation. Infrastructure for the 21st century. Framework for a research agenda. 1987. National Research Council. Washington D.C., National Academy Press, 114 str.

Dahlkvist, E., Engström, M., Hartig, T., Högberg, H., Nilsson, A., Skovdahl, K., 2016. Garden greenery and the health of older people in residential care facilities: a multi-level cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 72, 9, str. 2065–2076. DOI: 10.1111/jan.12968.

DEOS Center starejših Medvode. O centru Medvode. 2019. URL: https://www.deos.si/medvode/o-centru-medvode/ (citirano 20. 5. 2019).

Detweiler, M. B., Murphy, P. F., Kim, K. Y., Myers, L. C., Ashai, A., 2009. Scheduled medications and falls in dementia patients utilizing a wander garden. American Journal of Alzheimer’s Disease and other Dementias, 24, 4, str. 322–332. DOI: 10.1177/1533317509334036.

Dolgotrajna oskrba: izzivi in priložnosti. Oskrbovalni in bivalni vidiki. 2015. Ros McDonnell, L., Bogataj, D., Kavšek, M. (ur.). Šempeter pri Gorici, Ljubljana, Medifas, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 111 str.

Dom Marije in Marte. Župnija Dolnji Logatec. 2019. URL: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/dom-marije-in-marte/ (citirano 20. 5. 2019).

Dom starejših Šentjur. 2019. URL: http://dom-starejsih-sentjur.si/?p=1&id=169 (citirano 20. 5. 2019).

Erdal, A., Flo, E., Selbaek, G., Aarsland, D., Bergh, S., Slettebo, D. D., Huseboah, B. S., 2017. Associations between pain and depression in nursing home patients at different stages of dementia. Journal of Affective Disorders, 218, 15, str. 8–14. DOI: 10.1016/j.jad.2017.04.038.

ESPON 1.4.1. Small and Medium Size Towns (SMESTO). Final project Report. 2006. URL: http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/261/410/file_2225/fr-1.4.1_revised-full.pdf (citirano 7. 11. 2006).

Fransen, L., del Bufalo, G., Reviglio, E., 2018. Boosting investment in social infrastructure in Europe – report of the high-level task force on investing in social infrastructure in Europe. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 109 str. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp074_en.pdf (citirano 24. 3. 2019).

Giles-Corti, B., Broomhall, M., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., Lange, A., Donovan, R. J., 2005. Increasing walking: How important is distance to attractiveness and size of public open space? American Journal of Preventive Medicine, 28, 2, str. 169–176. DOI: 10.1016/j.amepre.2004.10.018.

Hojnik Zupanc, I., 1997. Dodajmo življenje letom. Ljubljana, Gerontološko društvo Slovenije, 168 str.

Javni vpogled v nepremičnine, Prostorski portal RS. 2019. URL: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl (citirano 4. 4. 2019).

Li, Q., Zheng, N. T., Temkin-Greener, H., 2013. End of life quality of care among long-term nursing home decedent residents with and without dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 61, 7, str. 1066–1073. DOI: 10.1111/jgs.12330.

Marčun, P., 2016. Lokacijska merila za prostorsko umestitev doma za starejše. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 84 str.

Marot, N., Černič Mali, B., Kolarič, Š., Kostanjšek, B., Laner, P., 2018. Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju: celostnim pristopom nasproti. Ljubljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 181 str.

Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003. Statistični urad RS. 2003. URL: https://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf (citirano 15. 3. 2019).

Naselja, e-Geodetski podatki. Geodetska uprava RS (GURS). 2019. URL: https://egp.gu.gov.si/egp/ (citirano 20. 4. 2019).

Negovalna bolnišnica. 2019. URL: https://edemenca.si/negovalna-bolnisnica/ (citirano 30. 6. 2019).

Občinski prostorski akti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). URL: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ (citirano 5. 5. 2019).

Pečan, P., 2018. Optimizacija odprtega prostora za osebe z demenco na izbranih primerih domov za starejše. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 86 str.

Pleson, E., Nieuwendyk, L. M., Lee, K. K., Chaddah, A., Candace I. J. Nykiforuk, C. I. J., Schopflocher, D., 2014. Understanding older adults’ usage of community green spaces in Taipei, Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11, 2, str. 1444–1464. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph110201444.

Population structure and ageing. EUROSTAT. 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing (citirano 2. 8. 2019).

Poslovno poročilo 2016. Dom starejših občanov Ljutomer. 2017. Ljutomer, 96 str. URL: https://www.dso-ljutomer.si/attachments/article/313/Letno%20poro%C4%8Dilo%202016%20-%20DSO%20Ljutomer%20skupno.pdf (citirano 24. 3. 2019).

Poudarki iz analiz področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2014. 2015. Ljubljana, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 21 str. URL: http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Poudarki-iz-komulativnega-poro%C4%8Dila-za-leto-2014.pdf (citirano 20. 4. 2019).

Poudarki iz analiz področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2017. 2018. Ljubljana, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 27 str. URL: http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/2017_Poudarki-iz-analiz-KON%C4%8CNI.pdf (citirano 20. 4. 2019).

Pregled kapacitet institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, 2019. Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS). URL: http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Register-z-zdravstvom-1.1.2019-za-objavo.pdf (citirano 15. 3. 2019).

Pregled prošenj in prostih mest v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih. 2019. URL: https://servis.ssz-slo.si/porocilo.pdf (citirano 31. 7. 2019).

RABA, Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). URL: http://rkg.gov.si/GERK/ (citirano 15. 3. 2019).

Rast in razvoj skozi čas. Dom upokojencev Sevnica. 2019. URL: http://www.impoljca.si/sevnica/o-domu/rast-in-razvoj-skozi-cas (citirano 20. 5. 2019).

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, 75 str.

Število prebivalcev, občine. Demografsko in socialno področje. Statistični urad RS. URL: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/ (citirano 20. 4. 2019).

Šuklje Erjavec, I., 2001. Spregledani potenciali odprtega prostora mesta – novi tipi in kategorije mestne pokrajine. Urbani izziv, 12, 2, str. 25–34.

The 2018 Ageing Report. Underlying Assumptions & Projection Methodologies. 2017. Luxembourg, Evropska komisija. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf (citirano 20. 5. 2019).

Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov. 2019. Drobne, S., Grum., B. (ur.). Ljubljana, Trebnje, Zavod INRISK, UL FGG. 83 str.

Vertelj Nared, P., 2014. Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 218 str.

White Paper on services of general interest. COM(2004) 374 final. 2004. Brussels, Commission of the European Communities, 28 str.

Zgodovina doma. Dom upokojencev Domžale. 2019. URL: http://www.dom-upokojencev-domzale.com/o-nas/zgodovina-doma (citirano 20. 5. 2019).

Prenosi

Objavljeno

6. 02. 2020 — posodobljeno 10. 08. 2021

Verzije

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Dostopnost zelenih površin za oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije. (2021). Dela, 52, 61-91. https://doi.org/10.4312/dela.52.61-91 (Original work published 2020)