Proučevanje vzpetin kopastega krasa s pomočjo digitalnega modela višin

Avtorji

  • Sašo Stefanovski
  • Blaž Repe Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.52.141-160

Ključne besede:

kopasti vrhovi, GIS, Dinarski kras, geomorfologija, DMV, samodejno prepoznavanje oblike, Slovenija

Povzetek

Glavni namen članka je prikaz postopka prepoznavanja in klasifikacije geomorfoloških oblik kopastega krasa na štirih različnih območjih v Sloveniji ter na podlagi morfometrične analize podati nove ugotovitve o Dinarskem kopastem krasu. Analiza je potekala s pomočjo programskega orodja ArcMap 10.4.1, kjer smo oblike prepoznali s pomočjo orodja Fill. Avtorja ugotavljata, da je kopasti kras zelo raznolik tip površja, ki se od območja do območja razlikuje. Največji vpliv na oblikovanost vrhov pripisujeta strukturnim geološkim razmeram ter globini vadozne cone.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Buser, S., 1973. Tolmač lista Gorica, L 33–78. Beograd, Zvezni geološki zavod, 50 str.

Buser, S., 1974. Tolmač lista Ribnica, L 33–76. Beograd, Zvezni geološki zavod, 60 str.

Bukovac, J., Poljak, M., Šušnjar, M., Čakalo, M., 1984. Tumač za list Črnomelj, L 33–91. Beograd, Zvezni geološki zavod, 63 str.

Ćalić, J., 2011. Karstic uvala revisited: Toward a redefinition of the term. Geomorphology, 134, 1–2, str. 32–42.

Daneš, J. V., 1915. Das Karstgebiet Goensneg Sewoe in Java. Věstník Královské české společnosti nauk, třida mathematicko-pírodovédecká, 89 str.

Ford, D., Williams, P. D., 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. Chichester, Wiley, 576 str.

Gams, I., 1961. H geomorfologiji Bele Krajine. Acta Geographica, 6, str. 191–240.

Gams, I., 1965. H kvartarni morfogenezi ozemlja med Postojnskim, Planinskim in Cerkniškim poljem. Geografski vestnik, 37, str. 61–101.

Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, 515 str.

Grlj, A., 2014. Uporaba digitalnega modela višin in izbranih večspektralnih izdelkov daljinskega zaznavanja za iskanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa. Magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 151 str.

Habič, P., 1968. Kraški svet med Idrijco in Vipavsko dolino: prispevek k poznavanju razvoja kraškega reliefa. Ljubljana, ZRC SAZU, 243 str.

Habič, P., 1980. Nekatere značilnosti kopastega krasa v Sloveniji. Acta carsologica, 9, str. 5–25.

Habič, P., 1984. Strukturne oblike v kraškem reliefu Dolenjske in Bele Krajine. V: Plut, D., Ravbar, M. (ur.). Dolenjska in Bela Krajina: 13. zborovanje slovenskih geografov, str. 57–66.

Habič, P., 1986. Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa. Acta carsologica, 14/15, str. 39–58.

Jennings, J. N., 1985. Karst geomorphology. Oxford, Basil Blackwell, 293 str.

Lehmann, H., 1936. Morphologische Studien auf Java. Geographische Abhandlungen, 3, str. 3–22.

Pleničar, M., 1970. Tolmač za list Postojna, L 33–77. Beograd, Zvezni geološki zavod, 58 str.

Premru, U., 2005. Tektonika in tektogeneza Slovenije: Geološka zgradba in geološki razvoj Slovenije. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 518 str.

Ravbar, N., 2002. Kitajska kraška terminologija (na izbranih primerih iz tropskega in subtropskega krasa). Acta carsologica, 31, 2, str. 189–208.

Salomon, J. N., 2011. A mysterious karst: the »chocolate hills« of Bohol (Philippnes). Acta carsologica, 40, 3, str. 429–444.

Stefanovski, S., 2018. Uporaba digitalnega modela višin pri proučevanju kopastega krasa na izbranih območjih. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 79 str. URL: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=115592&lang=slv (citirano 12. 10. 2019).

Stepišnik, U., 2011. Fizična geografija krasa. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 143 str.

Stepišnik, U., 2017. Dinarski kras: plitvi kras Zgornje Pivke. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 115 str.

Stepišnik, U., Stojilković, B., Hočevar, G., 2019. V: Stepišnik, U. (ur.). Geomorfološke značilnosti Severnega Velebita. Dinarski kras. Severni Velebit, str. 21–43.

Sweeting, M. M., 1981. Karst geomorphology. Stroudsburg, Hutchinson Ross publishing company, 427 str.

Yokohama, R., Shirasawa, M., Pike, R.J., 2002. Visualizing topography by openness: A new application of image processing to digital elevation models. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 68, 3, str. 257–265. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c3d9/a561fdb9e8c34a2b79152aea72b46090bb2e.pdf (citirano 15. 6. 2019).

Prenosi

Objavljeno

6. 02. 2020 — posodobljeno 10. 08. 2021

Verzije

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stefanovski, S., & Repe, B. (2021). Proučevanje vzpetin kopastega krasa s pomočjo digitalnega modela višin. Dela, 52, 141-160. https://doi.org/10.4312/dela.52.141-160 (Original work published 2020)