Množično samoanketiranje v praksi

Primerjalna analiza štirih geografskih raziskav

Avtorji

  • Jernej Tiran Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Matjaž Geršič Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Jani Kozina Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Peter Kumer Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.52.161-185

Ključne besede:

anketiranje, anketna metodologija, varstvo osebnih podatkov, stopnja sodelovanja, način anketiranja, stroški in logistika

Povzetek

Načrtovanje in izvedba anketne raziskave sta zelo kompleksna procesa. Spremljajo ju številni izzivi, ki pomembno vplivajo na uspešnost anketne raziskave. To velja tudi za samoanketiranje, kjer proces odgovarjanja poteka brez prisotnosti anketarja. Namen prispevka je osvetliti izbrane, doslej slabše raziskane metodološke vidike samoanketiranja: izbor načina anketiranja, stopnja sodelovanja, varovanje osebnih podatkov ter stroški in logistika. Rezultati temeljijo na primerjalni analizi štirih samoanketiranj z zelo velikimi vzorci, izvedenih med letoma 2012 in 2017. Na podlagi ugotovitev smo oblikovali nekaj metodoloških priporočil, ki so snovalcem in izvajalcem anketiranj lahko v pomoč pri načrtovanju in izvedbi raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv družboslovnih podatkov. Opis raziskave. 2019. URL: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/static/img/datoteke/opis_raziskave_v2.pdf (citirano 18. 7. 2019).

Belisario, J. S. M., Jamsek, J., Huckvale, K., O’Donoghue, J., Morrison, C. P., Car, J., 2015. Comparison of self-administered survey questionnaire responses collected using mobile apps versus other methods. Cochrane Database of Systematic Reviews, 7. DOI: 10.1002/14651858.MR000042.pub2.

Beullens, K., Loosveldt, G., Vandenplas, C., Stoop, I., 2017. Response rates in the European social survey. Increasing, decreasing, or a matter of fieldwork efforts? Survey Methods. Insights from the Field, 12. DOI: 10.13094/SMIF-2018-00003.

Bole, D., 2008. Cultural industry as a result of new city tertiarization. Acta geographica Slovenica, 48, 2, str. 255−276. DOI: 10.3986/AGS48202.

Börkan, B., 2010. The mode effect in mixed-mode surveys. Mail and web surveys. Social Science Computer Review, 28, 3, str. 371−380. DOI: 10.1177/0894439309350698.

Callegaro, M., Lozar Manfreda, K., Vehovar, V., 2015. Web survey methodology. Los Angeles, SAGE Publications Ltd, 344 str.

Couper, M. P., 2000. Web surveys. A review of issues and approaches. Public Opinion Quarterly, 64, 4, str. 464−494. DOI: 10.1086/318641.

de Leeuw, E. D., 2005. To mix or not to mix data collection modes in surveys. Journal of Official Statistics, 21, 2, str. 233−255.

de Leeuw, E. D., Hox, J. J., 2008. Self-administered questionnaires: mail surveys and other applications. V: de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A. (ur.). International handbook of survey methodology. New York, Psychology Press, str. 239–263. DOI: 10.4324/9780203843123.

de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A., 2008. The cornerstones of survey research. V: de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A. (ur.). International hand­book of survey methodology. New York, Psychology Press, str. 1–17. DOI: 10.4324/9780203843123.ch1.

de Leeuw, E., de Heer, W., 2002. Trends in household survey nonresponse. A longitudinal and international comparison. V: Groves, R. M., Dillman D. A., Eltinge, J. L., Little, R. J. A. (ur.). Survey nonresponse. New York, John Wiley & Sons, str. 41–54.

Dillman, D. A., 2007. Mail and internet surveys. The tailored design method. New York, Wiley, 523 str.

Dillman, D. A., 2008. The logic and psychology of constructing questionnaires. V: de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A. (ur.). International handbook of survey methodology. New York, Psychology Press, str. 161–175. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203843123.ch9.

Fan, W., Yan, Z., 2010. Factors affecting response rates of the web survey. A systematic review. Computers in Human Behavior, 26, 2, str. 132−139. DOI: 10.1016/j.chb.2009.10.015.

Ferligoj, A., Leskošek, K., Kogovšek, T., 1995. Zanesljivost in veljavnost merjenja. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 173 str.

Flick, U., 2018. Doing triangulation and mixed methods. London, Sage, 160 str.

Fowler, F. J., Cosenza, C., 2008. Writing effective questions. V: de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A. (ur.). International handbook of survey methodology. New York, Psychology Press, str. 136–160. DOI: 10.4324/9780203843123.ch8.

GDPR. 2019. URL: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/ (citirano 8. 9. 2019)

Geršič, M., 2016. Slovenska pokrajinska imena kot dejavnik identitete. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 298 str.

Geršič, M., 2017. Changing denotation of selected Slovenian choronyms. Acta geographica Slovenica, 57, 1, str. 77–96. DOI: 10.3986/AGS.4600.

Golledge, R. G., Stimson, R. J., 1997. Spatial behavior: a geographic perspective. New York, London, Guilford Press, 620 str.

Groves, R. M., 2004. Survey errors and survey costs. Hoboken, Wiley-Interscience, 590 str.

Groves, R. M., Fowler Jr., F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., Tourangeau, R., 2009. Survey methodology. Hoboken, Wiley, 488 str.

Hox, J. J., de Leeuw, E., 1994. A comparison of nonresponse in mail, telephone, and face-to-face surveys. Quality and Quantity, 28, 4, str. 329−344.

KA. Spletne ankete. 2019. URL: https://www.1ka.si/ (citirano 8. 9. 2019).

Kalton, G., Vehovar, V., 2001. Vzorčenje v anketah. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 189 str.

Kosi, D., 2012. Identitetne regije Slovenije. Geografski vestnik, 84, 2, str. 29–41.

Kozina, J., 2013. Življenjsko okolje prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 227 str.

Kozina, J., 2016. Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji. Ljubljana, Založba ZRC, 137 str.

Kozina, J., 2018. Demographic characteristics of creative workers: under-activated development potentials in Slovenia? Acta geographica Slovenica, 58, 2, str. 111−121. DOI: 10.3986/AGS.4602.

Kozina, J., Clifton, N., 2019. City-region or urban-rural framework: what matters more in understanding the residential location of the creative class? Acta geographica Slovenica, 59, 1, str. 141−157. DOI: 10.3986/ags.5137.

Kozina, J., Poljak Istenič, S., Komac, B., 2019. Green creative environments: Contribution to sustainable urban and regional development. Acta geographica Slovenica, 59, 1, str. 119−126. DOI: 10.3986/AGS.7030.

Kumer, P., 2017. Vpliv družbenogeografskih dejavnikov na gospodarjenje z majhnimi zasebnimi gozdnimi posestmi. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 134 str.

Kumer, P., 2019. Lastniki gozdov v Sloveniji. Ljubljana, Založba ZRC, 123 str.

Lenon, B., Cleves, P., 1997. Fieldwork techniques and projects in geography. London, Collins Educational, 160 str.

Lobe, B., 2006. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod – stara praksa v novi preobleki? Družboslovne razprave, 22, 53, str. 55−73.

Lozar Manfreda, K., Vehovar, V., Batagelj, Z., 2000. Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teorija in praksa, 37, 6, str. 1035–1051.

Lozar Manfreda, K., Bosnjak, M., Berzelak, J., Haas, I., Vehovar, V., 2008. Web surveys versus other survey modes. A meta-analysis comparing response rates. International Journal of Market Research, 50, 1, str. 79−104. DOI: 10.1177/147078530805000107.

Lynn, P., 2008. The problem of non-response. V: de Leeuw, E. D., Hox, J. J., Dillman, D. A. (ur.). International handbook of survey methodology. New York, Psychology Press, str. 35–55. DOI: 10.4324/9780203843123.ch3.

Meyer, B. D., Mok, W. K., Sullivan, J. X., 2015. Household surveys in crisis. Journal of Economic Perspectives, 29, 4, str. 199−226. DOI: 10.1257/jep.29.4.199.

Millar, M. M., Dillman, D. A., 2011. Improving response to web and mixed-mode surveys. Public Opinion Quarterly, 75, 2, str. 249−269. DOI: 10.1093/poq/nfr003.

Nardi, P. M., 2014. Doing survey research. A guide to quantitative methods. 3rd ed. London, Boulder, 258 str.

Petrovčič, A., Petrič, G., Lozar Manfreda, K., 2016. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in Human Behavior, 56, str. 320–329. DOI: 10.1016/j.chb.2015.11.025.

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., 2015. Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju. Geografski vestnik, 87, 2, str. 115−126. DOI: 10.3986/GV87208.

Polič, M., 2002. Doumevanje okolja. V: Polič, M., Repovš, G. (ur.). Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 15−55.

Porter, S., Whitcomb, M., 2003. The impact of contact type on web survey response rates. The Public Opinion Quarterly, 67, 4, str. 579−588. DOI: 10.1086/378964.

Ravbar, M., Bole, D., Nared, J., 2005. A creative milieu and the role of geography in studying the competitiveness of cities: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica, 45, 2, str. 7−34. DOI: 10.3986/AGS45201.

Ravbar, M., 2011. Creative social groups in Slovenia: contribution to geographic studying of human resources. Acta geographica Slovenica, 51, 2, str. 293−318. DOI: 10.3986/AGS51204.

Ravbar, M., 2012. The role of creativity in geographic studying of human resources in Slovenia. Geografski vestnik, 84, 1, str. 199–207.

Postopek za pridobitev vzorca oseb. Statistični urad Republike Slovenije. 2016. URL: https://www.stat.si/dokument/9607/Postopek_za_pridobitev_vzorca_oseb.pdf (citirano 5. 7. 2019).

Shih, T. H., Fan, X., 2009. Comparing response rates in e-mail and paper surveys. A meta-analysis. Educational Research Review, 40, 1, str. 26−40. DOI: 10.1016/j.edurev.2008.01.003.

Singer, E., 2006. Introduction: Nonresponse bias in household surveys. The Public Opinion Quarterly, 70, 5, str. 637−645. DOI: 10.1093/poq/nfl033.

Tiran, J., 2015. Geografsko vrednotenje bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 323 str.

Tiran, J., 2016. Measuring urban quality of life. Case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica, 56, 1, str. 57−73. DOI: 10.3986/ags.828.

Tiran, J., 2018. Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014 (podatkovna datoteka). Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo. BIVOK14. Ljubljana. URL: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/bivok14 (citirano 12. 5. 2019).

Udomačena statistika. 2019. URL: https://udomacenastatistika.wordpress.com/ (citirano 8. 9. 2019).

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (citirano 9. 7. 2019).

Verovšek, Š., 2018. Tegobe neke raziskave. Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018. URL: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2019/blog/tegobe-neke-raziskave-trajnost-in-kakovost-slovenskih-sosesk-2018/#ixzz5nep8eudQ (citirano 12. 5. 2019).

Vrišer, I., 2002. Uvod v geografijo. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 414 str.

Weible, R., Wallace, J., 1998. Cyber research. The impact of the Internet on data collection. Marketing Research, 10, 3, str. 19–24.

Willis, G. B., Lessler, J. T., 1999. Question appraisal system QAS-99. URL: http://www.websm.org/uploadi/editor/1364216022Willis_Lessler_1999_QAS_99.pdf (citirano 24. 4. 2019).

Zakon o državni statistiki. 1995. Uradni list RS, 45.

Zakon o državni statistiki. 2001. Uradni list RS, 9.

Žnidaršič, A., Selak, Š., 2018. Metodološki pogovori. Izvedba raziskave od postavitve raziskovalnega problema in ciljev, vzorčenja do sestave vprašalnika in izvedbe anketiranja. Javno zdravje, 2, 2, str. 55−62.

Prenosi

Objavljeno

06.02.2020 — posodobljeno 10.08.2021

Verzije

Kako citirati

Tiran, J., Geršič, M., Kozina, J., & Kumer, P. (2021). Množično samoanketiranje v praksi: Primerjalna analiza štirih geografskih raziskav. Dela, (52), 161–185. https://doi.org/10.4312/dela.52.161-185 (Original work published 6. februar 2020)

Številka

Rubrike

Razprave