[1]
Zhushchikhovskaya, I. 2007. Jomon pottery: cord-imitating decoration. Documenta Praehistorica. 34, (Dec. 2007), 21–29. DOI:https://doi.org/10.4312/dp.34.3.