(1)
Zhushchikhovskaya, I. Jomon Pottery: Cord-Imitating Decoration. Doc. praeh. 2007, 34, 21-29.