(1)
Zhao, C.; Yu, J.; Wang, T.; Xiaohong, W.; Shougang, H.; Ma, X.; Xia, Z. A Study on an Early Neolithic Site in North China. Doc. praeh. 2003, 30, 169-173. https://doi.org/10.4312/dp.30.11.