(1)
Vybornov, A.; Kulkova, M.; Goslar, T.; Possnert, G. The Problem of the Neolithisation Process Chronology in Povolzhye. Doc. praeh. 2013, 40, 13-20.