(1)
Vybornov, A.; Vasilyeva, I. Interdisciplinary Research of the Neolithic Volga-Kama Pottery. Doc. praeh. 2013, 40, 165-173.