Zhushchikhovskaya, I. (2007). Jomon pottery: cord-imitating decoration. Documenta Praehistorica, 34, 21–29. https://doi.org/10.4312/dp.34.3