Zhushchikhovskaya, Irina. 2007. “Jomon Pottery: Cord-Imitating Decoration”. Documenta Praehistorica 34 (December):21-29. https://doi.org/10.4312/dp.34.3.