Zhushchikhovskaya, I. (2007) “Jomon pottery: cord-imitating decoration”, Documenta Praehistorica, 34, pp. 21–29. doi: 10.4312/dp.34.3.