[1]
I. Zhushchikhovskaya, “Jomon pottery: cord-imitating decoration”, Doc. praeh., vol. 34, pp. 21–29, Dec. 2007.