Zhushchikhovskaya, I. “Jomon Pottery: Cord-Imitating Decoration”. Documenta Praehistorica, vol. 34, Dec. 2007, pp. 21-29, doi:10.4312/dp.34.3.