Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Central Slovenia

Authors

  • Luka Šturm Department of food science and technology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Andrej Peternel Fisheries research institute of Slovenia, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno
  • Jure Zaman Fisheries research institute of Slovenia, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno
  • Rudi Verovnik Department of biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.25.1.5-25

Keywords:

southwestern Posavsko hills, northern Suha krajina, faunistics, conservation, field surveys, species richness

Abstract

The southwestern Posavsko hills and northern Suha krajina are among the least studied areas regarding the butterfly fauna in Slovenia. To fill this knowledge gap, we selected all unpublished records of butterflies since 2014, in addition to the focused field surveys performed in the 2019–2022 period. We recorded a total of 105 butterfly species, presenting almost 60% of all species found in Slovenia. Among the species found, there are several habitat specialists of high conservation importance, e.g., Leptidea morsei, Euphydryas aurinia, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Carcharodus floccifera, Lycaena dispar. Locations harbouring these species and those with the highest species richness are of great importance for preserving the diverse butterfly fauna of the region.

References

[ARSO] Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Republika Slovenija. 2022. Podnebne značilnosti oktobra 2022; [accessed 26. 11. 2022]. https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/climate_month/

Carnelutti J. 1992. Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave. 17: 61-104.

Čelik T, Verovnik R, Gomboc S, Lasan M. 2005. Natura 2000 v Sloveniji: Metulji (Lepidoptera). Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Čelik T. 2013. Supplements to the Atlas of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of Slovenia. Hacquetia. 12(2): 55-94. https://dx.doi.org/10.2478/hacq-2013-0007

Ogrin D. 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik. 68: 39-56.

OJ EC. 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities L 206, 22.7.1992. p. 7-50.

Požar S, editor. 2005. Atlas Slovenije. Ljubljana (SI): Geodetski Zavod Slovenije in Mladinska knjiga Založba, d.d.

Perko D. 1998. The regionalization of Slovenia (Regionalizacija slovenije). Acta geographica Slovenica. 38: 11-57.

Tolman T, Lewington R. 2008. Collins butterfly guide. The most complete guide to the butterflies of Britain and Europe. London (GB): HarperCollins Publishers Ltd.

Ur. l. RS. 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS, št. 82(02), 42(10). p. 1-6.

Ur. l. RS. 2004a. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18. p. 1-15

Ur. l. RS. 2004b. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19. p. 1-20.

Van Swaay C, Cuttelod A, Collins S, Maes D, López Munguira M, Šašić M, Settele J, Verovnik R, Verstrael T, Warren M, Wiemers M, Wynhof I. 2010. European Red List of Butterflies. Luxembourg (LU): Publications Office of the European Union.

Van Swaay C, Collins S, Dušej G, Maes D, Munguira ML, Rakosy L, Ryrholm N, Šašić M, Settele J, Verovnik R, Verstrael T, Warren M, Wiemers M, Wynhoff I. 2012. Dos and Don'ts for butterflies of the Habitats directive of the European Union. Nature Conservation. 1: 73-153. https://dx.doi.org/10.3897/natureconservation.1.2786

Verovnik R. 2000. Distribution of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) at Goričko, northeast Slovenia. Natura Sloveniae. 2(1): 41-59. https://doi.org/10.14720/ns.2.1.41-59

Verovnik R. 2003. The distribution of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) in Haloze, East Slovenia. Natura Sloveniae. 5(2): 31-46. https://doi.org/10.14720/ns.5.2.31-46

Verovnik R. 2019. Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera, Papilionidea) Slovenije. Acta Entomologica Slovenica. 27(1): 5-15.

Verovnik R, Polak S, Seljak G. 2011. On the presence and expansion of an allochthonous butterfly species in Slovenia - the Geranium Bronze (Cacyreus marshalli (Butler, 1898)). Acta Entomologica Slovenica. 19(1): 5-16.

Verovnik R, Rebeušek F, Jež M. 2012. Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera, Rhopalocera) Slovenije, Atlas of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of Slovenia. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Vrtačnik G, Bertalanič R. 2017. Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011, 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji. Ljubljana (SI): Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

Downloads

Published

04.03.2024

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Šturm, L., Peternel, A., Zaman, J., & Verovnik, R. (2024). Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Central Slovenia. Natura Sloveniae, 25(1), 5-25. https://doi.org/10.14720/ns.25.1.5-25

Similar Articles

1-10 of 200

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>