Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) centralne Slovenije

Avtorji

  • Luka Šturm Department of food science and technology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  • Andrej Peternel Fisheries research institute of Slovenia, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno
  • Jure Zaman Fisheries research institute of Slovenia, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno
  • Rudi Verovnik Department of biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia

Ključne besede:

jugozahodno Posavsko hribovje, severna Suha krajina, favnistika, naravovarstvo, terenski popisi, vrstna pestrost

Povzetek

Jugozahodni del Posavskega hribovja in severni del Suhe krajine sta glede favne dnevnih metuljev v Sloveniji med najslabše raziskanimi območji. V ta namen smo med letoma 2019 in 2022 opravili serijo usmerjenih popisov, zraven pa so vključeni še neobjavljeni podatki od leta 2014 naprej. Skupaj smo zabeležili 105 vrst metuljev, kar pomeni skoraj 60 % vseh vrst dnevnih metuljev, najdenih v Sloveniji. Med najdenimi vrstami so bile tudi take, ki so pomembne z naravovarstvenega vidika, npr. Leptidea morsei, Euphydryas aurinia, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Carcharodus floccifera, Lycaena dispar. Lokacije z omenjenimi vrstami, kot tudi tiste z največjo pestrostjo, so pomembne za ohranitev velike pestrosti metuljev te regije.

Literatura

[ARSO] Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Republika Slovenija. 2022. Podnebne značilnosti oktobra 2022. [accessed 26. 11. 2022] https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/climate_month/

Carnelutti J. 1992. Rdeči seznam ogroženih metuljev (Macrolepidoptera) v Sloveniji. Varstvo narave. 17: 61-104.

Čelik T, Verovnik R, Gomboc S, Lasan M. 2005. Natura 2000 v Sloveniji: Metulji (Lepidoptera). Ljubljana: Založba Znanstvenoraziskovalni center, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Čelik T. 2013. Supplements to the Atlas of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of Slovenia. Hacquetia. 12(2): 55-94. doi: https://dx.doi.org/10.2478/hacq-2013-0007

Ogrin D. 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik. 68: 39-56.

OJ EC. 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities L 206, 22.7.1992. p. 7-50.

Požar S, editor. 2005. Atlas Slovenije. Ljubljana (SI): Geodetski Zavod Slovenije in Mladinska knjiga Založba, d.d.

Perko D. 1998. The regionalization of Slovenia (Regionalizacija slovenije). Acta geographica Slovenica. 38: 11-57.

Tolman T, Lewington R. 2008. Collins butterfly guide. The most complete guide to the butterflies of Britain and Europe. London (GB): HarperCollins Publishers Ltd.

Ur. l. RS. 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS, št. 82(02), 42(10). p. 1-6.

Ur. l. RS. 2004a. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18. p. 1-15

Ur. l. RS. 2004b. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19. p. 1-20.

Van Swaay C, Cuttelod A, Collins S, Maes D, López Munguira M, Šašić M, Settele J, Verovnik R, Verstrael T, Warren M, Wiemers M, Wynhof I. 2010. European Red List of Butterflies. Luxembourg (LU): Publications Office of the European Union.

Van Swaay C, Collins S, Dušej G, Maes D, Munguira ML, Rakosy L, Ryrholm N, Šašić M, Settele J, Verovnik R, Verstrael T, Warren M, Wiemers M, Wynhoff I. 2012. Dos and Don'ts for butterflies of the Habitats directive of the European Union. Nature Conservation. 1: 73-153. doi: https://dx.doi.org/10.3897/natureconservation.1.2786

Verovnik R. 2000. Distribution of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) at Goričko, northeast Slovenia. Natura Sloveniae. 2(1): 41-59.

Verovnik R. 2003. The distribution of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) in Haloze, East Slovenia. Natura Sloveniae. 5(2): 31-46.

Verovnik R. 2019. Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera, Papilionidea) Slovenije. Acta Entomologica Slovenica. 27(1): 5-15.

Verovnik R, Polak S, Seljak G. 2011. On the presence and expansion of an allochthonous butterfly species in Slovenia - the Geranium Bronze (Cacyreus marshalli (Butler, 1898)). Acta Entomologica Slovenica. 19(1): 5-16.

Verovnik R, Rebeušek F, Jež M. 2012. Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera, Rhopalocera) Slovenije, Atlas of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of Slovenia. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Vrtačnik G, Bertalanič R. 2017. Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011, 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji. Ljubljana (SI): Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

Objavljeno

11.08.2023

Kako citirati

Šturm, L., Peternel, A., Zaman, J., & Verovnik, R. (2023). Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) centralne Slovenije. Natura Sloveniae, 25(1), 5–25. Pridobljeno od https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae/article/view/15510

Številka

Rubrike

Znanstveni članek