Dragonfly fauna (Odonata) of the surroundings of Hotunje near Ponikva (Eastern Slovenia)

Authors

  • Matjaž Bedjanič Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.24.2.19-37

Keywords:

Zygoptera, Anisoptera, distribution, threat status, melioration ditches, seasonal dynamics

Abstract

A list of 35 species for the study area, observed between May and September 2022, is provided with complete faunistic data. Altogether, six species are listed on the national Red List, while the Ornate Bluet Coenagrion ornatum and the Balkan Goldenring Cordulegaster heros are protected and listed in the Annexes of the EU’s Habitat Directive. The records of the Blue-eye Erythromma lindenii, Green-eyed Hawker Aeshna isoceles and Blue Chaser Libellula fulva are also interesting from a faunistic point of view and are presented in the broader context of their distribution in Slovenia. At selected census transects along melioration ditches in the narrower study area north of Hotunje, 32 species were recorded. The dynamics of the number of recorded species during the season and the corresponding dynamics of the increase in cumulative number of recorded species are shown. A total of 37 odonate species are known so far for the relatively small area around Hotunje. Further faunistic research is needed for the wider area between Ponikva and Dramlje, as it remains poorly studied in terms of biodiversity and nature conservation importance.

References

Bedjanič M. 2019. Drobtinice in ocvirki: Koščični škratec Coenagrion ornatum prvič zabeležen tudi v Savinjski dolini. Erjavecia. 34: 84-88.

Bedjanič M. 2020a. Nova opazovanja koščičnega škratca Coenagrion ornatum in črnega ploščca Libellula fulva iz Savinjske doline. Erjavecia. 35: 73-79.

Bedjanič M. 2020b. Nova najdba prodnega paškratca Erythromma lindenii v Savinjski dolini. Erjavecia. 35: 79-83.

Bedjanič M. 2021. Dodatne najdbe koščičnega škratca Coenagrion ornatum, prodnega paškratca Erythromma lindenii in črnega ploščca Libellula fulva iz različnih koncev Slovenije. Erjavecia. 36: 85-93. DOI: https://doi.org/10.1386/maska_00076_7

Bedjanič M, Šalamun A, Vinko D, Bahor M, Lešnik A, Mihorič A, Erbida N. 2017. Drobtinice in ocvirki: Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia. 32: 69-75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2016.10.015

Bedjanič M, Stanković D, Tome D. 2022. Strokovna podlaga preveritve habitata morebitnih živalskih vrst (dvoživke in kačji pastirji) na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Hotunje na Ponikvi – območje EUP z oznako PO 19/1 in PO 19/2. Ljubljana (SI): Nacionalni inštitut za biologijo. [Naročnik: Občina Šentjur]

[CKFF] Center za kartografijo favne in flore. 2022. Podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore v sodelovanju s Slovenskim odonatološkim društvom. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore. [accessed 2022 Oct 1].

Brochard C, van der Ploeg E. 2014. Fotogids Larven van Libellen. Zeist (NL): KNNV Uitgeverij. p. 239.

Dijkstra KDB, Schröter A, Lewington R. 2020. Field guide to the Dragonflies of Britain and Europe. Second edition. London (GB): Bloomsbury Publishing.

Geister I. 1999. Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). Exuviae. 5/1: 1-5.

Heidemann H, Seidenbusch R. 1993. Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs. Handbuch für Exuviensammler. Keltern (DE): Verlag Erna Bauer.

Kotarac M. 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Sameja M. 1999. Mladinski biološki raziskovalni tabor Dramlje ’99. Erjavecia. 8: 7-10.

Šalamun A, Vinko D, Bahor M, Bedjanič M. 2018. Nova dognanja o razširjenosti koščičnega škratca Coenagrion ornatum (Odonata) v Sloveniji - New cognitions on distribution of Ornate Bluet Coenagrion ornatum (Odonata) in Slovenia. In: Podlesnik J, Klokočovnik V, editors. Knjiga povzetkov, Peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, posvečen 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija, Maribor, 21. in 22. september 2018. Maribor (SI): Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. p. 30.

Šalamun A, Bedjanič M. 2020. Najdbe koščičnega škratca Coenagrion ornatum v Natura 2000 območju Ličenca pri Poljčanah. Erjavecia. 35: 34-38.

Šalamun A, Kotarac M. 2014. Popis kačjih pastirjev (Odonata) v dolini reke Voglajne: končno poročilo. In: Govedič M, Lešnik A, editors. Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne: končno poročilo. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore. p. 117-129.

Ur. l. EU. 1992. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list EU 206. 15(2): 102-145.

Ur. l. RS. 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS. 12(82): 8893-8975.

Ur. l. RS. 2004. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS. 14(46): 5963-6016.

Vinko D, Žlender T, Ribar A. 2021. Terenski vikend SOD: Ptuj 2021 – nove najdbe koščičnega škratca Coenagrion ornatum, prodnega paškratca Erythromma lindenii, zgodnjega trstničarja Brachytron pratense, črnega ploščca Libellula fulva in dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis na Štajerskem. Erjavecia. 36: 11-22.

Vinko D, Šalamun A, Bedjanič M. 2022a. On the odonates, odonatology and odonatologists in Slovenia. In: Vinko D, Bedjanič M, editors. ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia. Book of Abstracts. Ljubljana (SI): Slovensko odonatološko društvo. p. 9-22.

Vinko D, Šalamun A, Kotarac M, Bedjanič M. 2022b. Dragonfly fauna of Slovenia: current knowledge and detected changes from a 25-year perspective. In: Vinko D, Bedjanič M, editors. ECOO 2022, 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia, Book of Abstracts. Ljubljana (SI): Slovensko odonatološko društvo. p. 67.

Published

30.12.2022

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Bedjanič, M. (2022). Dragonfly fauna (Odonata) of the surroundings of Hotunje near Ponikva (Eastern Slovenia). Natura Sloveniae, 24(2), 19-37. https://doi.org/10.14720/ns.24.2.19-37

Similar Articles

1-10 of 86

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>