Dragonfly fauna (Odonata) of the Ribniki v dolini Drage pri Igu Nature Reserve (Ljubljansko barje, Central Slovenia)

Authors

 • Damjan Vinko Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Ali Šalamun Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
 • Ana Tratnik Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Nina Erbida Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Alja Pirnat Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Maja Bahor Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Danijel Kablar Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Peter Kogovšek Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Nina Šramel Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Maja Hostnik Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Nika Krelj Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Nik Šabeder Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Nika Tivadar Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Jaka Snoj Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Matjaž Bedjanič Slovensko odonatološko društvo, Verovškova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.22.2.5-28

Keywords:

distribution, threat status, Leucorrhinia pectoralis, the Habitats Directive, habitat management

Abstract

The current knowledge of the odonate fauna in the Ribniki v dolini Drage pri Igu Nature Reserve at the south-eastern outskirts of Ljubljansko barje is summarized, based on studies carried out in the 2018–2020 period and on older unpublished data of the authors and literature. Of the 72 species of Odonata known for Slovenia, 49 have been listed so far in the study area. Of these, 17 species are endangered, 5 protected and 2 listed in the appendices to the Habitats Directive, while 15 species are rare in the area. The local odonate fauna is compared with the odonate fauna of the wider area, with a list of 51 odonate species provided for the entire Ljubljansko barje, of which 7 have so far been found only in the area of Draga pri Igu. Nature conservation aspect is discussed with an emphasis on the species from the appendices of the Habitat Directive, the yellow-spotted whiteface (Leucorrhinia pectoralis), which has recently not been recorded elsewhere in central Slovenia, and the Balkan goldenring (Cordulegaster heros). Furthermore, we provide recommendations for further management of the nature reserve. The main threat factors affecting the odonate fauna in the area are listed and the need for monitoring the threatened species and further research is highlighted. To protect the odonate fauna in this part of Slovenia, the introduction of adapted and to nature conservation subordinated extensive management of wetlands and fishponds in the nature reserve is implicit.

References

Bahor M. 2017. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Mirnske doline in ovrednotenje naravovarstveno pomembnih območij [magistrska naloga]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Bedjanič M. 1996. Ogroženost favne kačjih pastirjev Odonata). In: Gregori J, Martinčič A, Tarman K, Urbanc-Berčič O, Tome D, Zupančič M, editors. Narava Slovenije, stanje in perspektive. Ljubljana (SI): Društvo ekologov Slovenije. p. 278-284.

Bedjanič M. 1997. Žival meseca aprila: Prisojni zimnik (Sympecma fusca). Proteus. 59(8): 387-389.

Bedjanič M. 1998. Raziskave biologije nosne jezerke Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia. 6: 26-27.

Bedjanič M. 1999. New records of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae). Exuviae. 6: 14-18.

Bedjanič M. 2000. Analiza stanja biotske raznovrstnosti Slovenije: Kačji pastirji (Odonata). Ljubljana (SI): Elaborat za MOP - Upravo RS za varstvo narave.

Bedjanič M. 2003. Kačji pastirji – Odonata. In: Sket B, Gogala M, Kuštor V, editors. Živalstvo Slovenije. Ljubljana (SI): Tehniška založba Slovenije. p. 281-289.

Bedjanič M. 2004. Smernice za ureditev in upravljanje bodočega ornitološkega rezervata »Vrbovski tali« na Ljubljanskem barju s stališča favne kačjih pastirjev (Odonata). Elaborat za Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Bedjanič M. 2009. O kačjih pastirjih območja med Pohorjem in Halozami (Insecta: Odonata). In: Gradišnik S, editor. Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem. Slovenska Bistrica (SI): Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. p. 549-577.

Bedjanič M. 2014. Projekt »Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN 2011-2015«, LIFE09 NAT/SI/000374, Popis začetnega stanja in raziskave vpliva projektnih aktivnosti na populacije kačjih pastirjev (Odonata): pilotno območje Mura – Petišovci: končno poročilo. Ljubljana (SI): Elaborat za Zavod RS za varstvo narave & Braslovče (SI): ProNatura.

Bedjanič M. 2015. Presenetljivo ponovno opazovanje dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg. Erjavecia. 30: 65-71.

Bedjanič M. 2016. Kačji pastirji ob reki Muri. Proteus. 78(6-8): 306-315.

Bedjanič M. 2018a. Določevalni ključ: spreletavci Slovenije. Trdoživ. 7(1): 32-40.

Bedjanič M. 2018b. Drobtinice in ocvirki: Parjenje dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis skozi fotografski objektiv. Erjavecia. 33: 79-82.

Bedjanič M, Klenovšek D, Polak S, Šalamun A, Vinko D. 2010. Novi podatki in pregled pojavljanja sredozemskega kamenjaka Sympetrum meridionale v Sloveniji. Erjavecia. 25: 10-14.

Bedjanič M, Šalamun A, Vinko D, Bahor M, Lešnik A, Mihorič A, Erbida N. 2017. Drobtinice in ocvirki: Pregled pojavljanja povodnega škratca Coenagrion scitulum v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Erjavecia. 32: 69-75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2016.10.015

Boudot JP, Kalkman VJ, editors. 2015. Atlas of the European dragonflies and damselflies. the Netherlands. KNNV publishing.

Boudot JP, Prentice S. 2015. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840). In: Boudot JP, Kalkman VJ, editors. Atlas of the European dragonflies and damselflies. the Netherlands. KNNV publishing. p. 107-109.

Boudot JP, Kalkman VJ, Azpilicueta Amorín M, Bogdanović T, Cordero Rivera A, Degabriele G, Dommanget JL, Ferreira S, Garrigós B, Jović M, et al. 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula Supplement. 9: 1-256.

[CKFF] Center za kartografijo favne in flore. 2020. Podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore v sodelovanju s Slovenskim odonatološkim društvom. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore; [acccessed 2020 Sep 29].

Corbet PS. 1999. Behaviour and ecology of Odonata. Colchester (GB): Harley Books.

Dijkstra KDB, Lewington R. 2007. Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. Dorset (GB): British Wildlife Publishing.

Erbida N. 2016. Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju [magistrska naloga]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Ferletič U. 2007. Rdeči voščenec Ceriagrion tenellum (Insecta, Odonata) v Sloveniji [diplomska naloga]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Geister I. 1999. Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). Exuviae. 5(1): 1-5.

Govedič M, Lešnik A, Poboljšaj K, Presetnik P, Rebeušek F, Šalamun A, Trčak B. 2012. Strokovne podlage za Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje. Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Gradišar B. 2008. Vpliv prispevnega območja in gospodarjenja z jezerom na evtrofne in sukcesijske procese - primer ribnikov v dolini Drage pri Igu [diplomska naloga]. [Ljubljana (SI)]: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Kablar D. 2020. Odonatološka skupina na BioCampu 009. Erjavecia. 35: 9-13.

Kalkman VJ, Boudot JP, Bernard R, Conze KJ, De Knijf G, Dyatlova E, Ferreira S, Jović M,

Ott J, Riservato E, Sahlén G. 2010. European Red list of dragonflies. Luxembourg (LU): Publications office of the European Union.

Kalkman VJ, Mauersberger R. 2015. Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825). In: Boudot JP, Kalkman VJ, editors. Atlas of the European dragonflies and damselflies. the Netherlands. KNNV publishing. p. 264-265.

Kiauta B. 1954a. Odonati v ljubljanski okolici. Proteus. 16(8): 220-222.

Kiauta B. 1954b. Tuji elementi med kačjimi pastirji Ljubljanskega Barja. Proteus. 17(2): 44-46.

Kiauta B. 1961. Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Biološki Vestnik. 8: 31-40.

Kiauta B. 2014. Zametki za favno kačjih pastirjev (Insecta: Odonata) mesta Ljubljana, Slovenija. Natura Sloveniae. 16(1): 15-40.

Kocmur H. 1999. Dan s... Sašom Weldtom, odonatologom. Nedelo. 5(42): 16 (17. 10. 1999). [ponatis v: Kačji pastirji v literaturi I. Dan s... Sašom Weldtom, odonatologom. Erjavecia. 20: 15-19]

Kotarac M. 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Kotarac M. 1999. Popis kačjih pastirjev v glinokopih Rova in Mengeš. Poročilo. Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Kotarac M, Grobelnik V, Rebeušek F, Škvarč A, Verovnik R. 2000. Inventarizacija kačjih pastirjev in dnevnih metuljev na območju Ljubljanskega barja. Poročilo za MOL. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Kotarac M, Šalamun A, Govedič M. 2004. Natura 2000 vrste v naravnih in antropogenih habitatih – primer kačjih pastirjev. In: 15. Mišičev vodarski dan 2004, Zbornik. Maribor (SI): VGB Maribor. p. 91-97.

Kotarac M, Šalamun A, Weldt S. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Pirnat A. 1996. Kačji pastirji Ljubljanskega Barja (Vabilo k sodelovanju). Erjavecia. 2: 6-7.

Pirnat A. 1998. Favna in ekologija kačjih pastirjev (Odonata) Ljubljanskega barja [diplomsko delo]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Pirnat A. 2001. Kačji pastirji. In: Gogala A, editor. Narava Slovenije: Ljubljansko barje in Iška. Ljubljana (SI): Prirodoslovni muzej Slovenije. p. 29-31.

Poboljšaj K, Leskovar I, Jakopič M, Rebeušek F, Verovnik R, Kotarac M, Šalamun A, Lešnik A, Hönigsfeld M, Polak S, Grobelnik V. 2000. Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju – poročilo. Poročilo za Občino Grosuplje. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Scopoli IA. 1763. Entomologia carniolica, exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Trattner, Vindobonae. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.119976

Šácha D, Bedjanič M. 2011. Ponovno odkritje ogroženega rumenega porečnika Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) v Sloveniji po pol stoletja (Odonata: Gomphidae). Natura Sloveniae. 13(2): 37-43.

Šalamun A. 2013. O kačjih pastirjih Bele krajine. In: Štangelj M., Ivanovič M. (Eds.), Narava Bele krajine. Metlika (SI): Belokranjski muzej. p. 131-135.

Šalamun A. 2016. Ekologija in razširjenost velikega studenčarja (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) v Sloveniji [diplomsko delo]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Šalamun A. 2017. Natura v 24 urah – BioBlitz Slovenija. Erjavecia. 32: 43-46.

Šalamun A. 2019. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Končno poročilo. Naročnik: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Snaga javno podjetje d.o.o. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Šalamun A, Govedič M. 2019. Popis stanja koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na Ljubljanskem barju. Faza 1: Popis izhodiščnega stanja s predlogom ukrepov na izbranih območjih. Končno poročilo. Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice. Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore.

Šalamun A, Vinko D. 2018. BioBlitz Slovenija – Rače 2018. Erjavecia. 33: 38-42.

Šalamun A, Podgorelec M, Kotarac M. 2015. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov ob reki Muri. In: Govedič M, Lešnik A, Kotarac M, editors. Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo). Miklavž na Dravskem polju (SI): Center za kartografijo favne in flore. p. 150-190.

Šalamun A, Tratnik A, Bedjanič M. 2019. Opazovanja dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v letu 2019. Erjavecia. 34: 78-83.

Tratnik A. 2012a. Kačji pastirji Drage pri Igu. Erjavecia. 27: 31-34.

Tratnik A. 2012b. Društvene novice: Terenski dan Draga. Trdoživ. 1(2): 34.

Tratnik A, Vinko D, Kulijer D, Đukić A, Krelj N, Veverica E, Plut M, Gavrilović Z, Miljević I,

Kulić L. 2020. Mednarodno povezovanje balkanskih odonatologov – Mini Boom 2020. Erjavecia. 35: 39-51.

Ur. l. EU. 1992. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list EU. 206, 15(2): 102-145.

Ur. l. RS. 1999. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ). Uradni list RS – Mednarodne pogodbe. 9(17): 773-820.

Ur. l. RS. 2002a. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost. Uradni list RS. 12(61): 6447.

Ur. l. RS. 2002b. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS. 12(82): 8893-8975.

Ur. l. RS. 2004a. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS. 14(49): 6409-6480.

Ur. l. RS. 2004b. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list RS. 14(111): 13173-13395.

Ur. l. RS. 2004c. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS. 14(46): 5963-6016.

Ur. l. RS. 2008. Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uradni list RS. 18(112): 14681-14690.

Vinko D. 2013. RTŠB znova na Štajerskem. Erjavecia. 28: 19-22.

Vinko D. 2016. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Vipavske doline [diplomsko delo]. [Ljubljana (SI)]: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Vinko D. 2017a. BOOM 2017: 7th Balkan OdonatOlogical Meeting – 7. mednarodno srečanje odonatologov Balkana. Slovenija, 4.–11. avgust 2017. Erjavecia. 32: 29-40.

Vinko D. 2017b. Drobtinice in ocvirki: Ponovna najdba dristavičnega spreletavca Leucorrhinia pectoralis v osrednji Sloveniji. Erjavecia. 32: 66-68.

Vinko D. 2019. Poročilo o delu skupine za kačje pastirje. In: Presetnik P, editor. Raziskovalni tabor študentov biologije Kočevje 2014. Ljubljana (SI): Društvo študentov biologije. p. 48-58.

Vinko D, Tratnik A. 2018. Prispevek Raziskovalnega tabora študentov biologije 2017 k poznavanju favne kačjih pastirjev Gorenjske. Acta Entomologica Slovenica. 26(2): 241-256.

Vinko D, Tratnik A. 2020. Terenski vikend na Radenskem polju 2020 – favna kačjih pastirjev Radenskega polja z okolico. Erjavecia. 35: 25-35.

Vinko D, Bahor M, Tratnik A. 2017. Mednarodna delavnica o določanju levov kačjih pastirjev. Erjavecia. 32: 46-51.

Vinko D, Šalamun A, Bedjanič M. 2019. Kačji pastirji. In: Pavšič J, Gogala M, Seliškar A, editors. Slovenska Istra I – Neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo. Ljubljana (SI): Slovenska matica. p. 195-214, 427-428.

Vrhovnik M. 2016. Dijaški biološki tabor Zapotok 2016. Erjavecia. 31: 24-26.

Vrhovnik M, Vinko D, Erbida N. 2016. Diversity of dragonfly fauna in the city Ljubljana, Slovenia. In: Billqvist M. editor. ECOO 2016, 4th European Congress on Odonatology, Tyringe, Sweden 11–14th July 2016, Book of abstracts. Malmö (SE): The Swedish Dragonfly Society & The Swedish Society for Nature Conservation in Scania. p. 39.

Downloads

Published

30.12.2020

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Vinko, D., Šalamun, A., Tratnik, A., Erbida, N., Pirnat, A., Bahor, M., Kablar, D., Kogovšek, P., Šramel, N., Hostnik, M., Krelj, N., Šabeder, N., Tivadar, N., Snoj, J., & Bedjanič, M. (2020). Dragonfly fauna (Odonata) of the Ribniki v dolini Drage pri Igu Nature Reserve (Ljubljansko barje, Central Slovenia) . Natura Sloveniae, 22(2), 5-28. https://doi.org/10.14720/ns.22.2.5-28

Similar Articles

1-10 of 108

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>