First confirmed breeding of the moor frog Rana arvalis at Goričko (NE Slovenia)

Authors

  • Kristjan Malačič JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, SI-9264 Grad
  • Marijan Govedič Center za kartografijo favne in flore, Tacenska cesta 20, SI-1000 Ljubljana
  • Maja Cipot n/a

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.21.2.29-30

Keywords:

n/a

Abstract

n/a

References

Cipot M, Lešnik A, Poboljšaj K. 2016. Dvoživke ob reki Muri. Proteus. 78(6/7/8): 346-351, 381-382.

France J. 2000. Poročilo skupine za dvoživke. In: Govedič M, editor. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci '99. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini.

Gorički Š, Năpăruş M. 2014. Spremljanje spomladanskih selitev dvoživk ob Bukovniškem jezeru v letu 2014. Ljubljana: Herpetološko društvo –Societas herpetologica slovenica.

Ignjatović M, Kaligarič M, Škornik S, Ivajnšič D. 2013. Spatio-temporal patterns along a primary succession on alluvial sediments. Open Life Sciences. 8(9): 888-897. https://doi.org/10.2478/s11535-013-0205-x DOI: https://doi.org/10.2478/s11535-013-0205-x

Poboljšaj K, Cipot M, Lešnik A. 2008. Distribution and conservation status of the moor frog (Rana arvalis) in Slovenia. Zeitschrift für Feldherpetologie. Supplement. 13: 317-328.

Stanković D, Cipot M. 2014. Distribution and population size estimation of the moor frog Rana arvalis Nilsson, 1842 in Ljubljansko barje Nature Park, central Slovenia. Natura Sloveniae. 16(2): 73-88.

Ur. l. EU. 1992. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list EU 206, 15/Zv. 2: 102-145.

Ur. l. RS. 2004. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19.

Ur. l. RS. 2009. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS, št. 00719-38/2016.

Published

30.12.2019

Issue

Section

Field Note

How to Cite

Malačič , K., Govedič , M., & Cipot, M. (2019). First confirmed breeding of the moor frog Rana arvalis at Goričko (NE Slovenia). Natura Sloveniae, 21(2), 29-30. https://doi.org/10.14720/ns.21.2.29-30

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>