Observations of amphibian, reptile and some mammal species in the area of Šaleška jezera near Velenje during the 2015–2017 period

Authors

  • Anja Bolčina Cesta na Svetino 19, SI-3270 Laško
  • Jan Gojznikar Migojnice 90, SI-3302 Griže
  • Rudi Kraševec Kozlarjeva pot 26, SI-1000 Ljubljana
  • Matic Gabor Gabrje 14a, SI-1356 Dobrova
  • Blaž Vrhovšek Osredek pri Zrečah 5, SI-3214 Zreče

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.20.1.45-57

Keywords:

amphibians, reptiles, mammals, coal-mine subsiding area, Šaleška jezera, Slovenia

Abstract

In this contribution we present our observations of amphibians, reptiles and some mammals from the area of Šaleška jezera (lakes) near Velenje in northern Slovenia. This area refers to three lakes – Velenjsko jezero, Šoštanjsko jezero and Škalsko jezero, which were formed in the 20th century as a consequence of underground lignite mining. The landscape is still changing due to an ongoing subsidence of the valley caused by continuous mining, which constantly affects the surface water bodies and habitats. The changes are so apparent that they could be measured in weeks if not days. New records on the occurrence of 9 amphibian, 7 reptilian and 9 mammalian species were made in the region during our field work carried out from 2015 to 2017. Three of these species are listed on Annex II of the EU Habitats Directive – Emys orbicularis, Bombina variegata and Triturus carnifex, and additional eight on Annex IV of this directive – Bombina variegata, Hyla arborea, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Lacerta viridis, Podarcis muralis and Natrix tessellata. We also recorded two introduced species – Dama dama and Trachemys scripta.

References

Cadi A, Joly P. 2004. Impact of the introduction of the red-eared slider (Trachemys scripta elegans) on survival rates of the European pond turtle (Emys orbicularis). Biodivers. Conserv. 13: 2511-2518. DOI: https://doi.org/10.1023/B:BIOC.0000048451.07820.9c

[CKFF] Center za kartografijo favne in flore. 2018. Podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju (January – February 2018). https://www.ckff.si/zbirka.php

[CKFF] Center za kartografijo favne in flore. 2017. BioPortal. Projektni podatki. Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste, 2016-2017; [accessed on: December 2017]. http://www.bioportal.si/projekti_podatki.php

Govedič M, Vamberger M, Sopotnik M, Cipot M, Lešnik A, Šalamun A, Poboljšaj K. 2009. Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju (končno poročilo raziskovalnega projekta št. 1/08). Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.

Gregori J. 1995. V Beli krajini iščejo želvo sklednico. Proteus. 57: 9-19.

Krofel M, Cafuta V, Planinc G, Sopotnik M, Šalamun A, Tome S, Vamberger M, Žagar A. 2009. Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae. 11(2): 61-99.

Krofel M, Potočnik H. 2016. Stopinje in sledovi živali. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.

Kryštufek B. 1991. Sesalci Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Kryštufek B, Janžekovič F. 1999. Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Krže B. 1975. Naselitve novih vrst divjadi v Sloveniji. Lovec. 58: 71-77.

Lipovšek G. 2013. Tujerodne vrste želv v Sloveniji. Trdoživ. 2(1): 8-9

Planinc G. 1999. Prispevek k poznavanju dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) velenjske okolice. In: Šalej M, Šterbenk E, Naglič-Zore N, editors. Vinska gora: zbornik [9. in 10.] raziskovalnega tabora v leti 1997 in 1998. Velenje: Inštitut za ekološke raziskave.

Planinc G. 2001. Prispevek k poznavanju razširjenosti dvoživk in plazilcev velenjske okolice. In: Šalej M, editor. Velenje: zbornik [11. in 12.] raziskovalnega tabora v letih 1999 in 2000. Velenje: Inštitut za ekološke raziskave.

Poboljšaj K. 2001. Dvoživke (Amphibia). In: Kryštufek B, Bedjanič M, Brelih S, Budihna N, Gomboc S, Grobelnik V, Kotarac M, Lešnik A, Lipej L, Martinčič A, Poboljšaj K, Povž M, Rebeušek F, Šalamun A, Tome S, Trontelj P, Wraber T, editors. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Poboljšaj K, Kotarac M. 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) širše okolice Šaleške doline. In: Svetina M, editor. Zbornik Raziskovalnega tabora Bele Vode '96. Velenje: Inštitut za ekološke raziskave.

Poboljšaj K, Lešnik A. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Dvoživke (Amphibia) (Končno poročilo). Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.

Pokorny B. 1999. Vrednotenje prisotnosti damjaka (Dama dama) na ugrezninskem območju velenjskega premogovnika. Zbornik gozdarstva in lesarstva. 60: 53-83.

Speybroeck J, Beukema W, Bok B, Voort VDJ. 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain nad Europe. London: Bloomsbury Natural History.

Šterbenk E. 2011. Šaleška jezera - vodni vir in razvojni izziv [končno poročilo]. Velenje: Inštitut za ekološke raziskave.

Šterbenk E, Ramšak R, Glinšek A, Mavec M. 2017. Preobrazba ugrezninskega Velenjskega jezera (Transformation of the Velenje subsidence lake). Dela. 47.1, pp. 41-84. https://doi.org/10.4312/dela.47.2.41-84 DOI: https://doi.org/10.4312/dela.47.41-84

Tischew S, Kirmer A, Lorenz A. 2009. Alternative restoration strategies in former lignite mining areas of Eastern Germany. In: Barthlott W, Linsenmair EK, Porembski S, editors. Biodiversity: Structure and Function – Volume II. [place unknown]: Encyclopedia of Life Support Systems.

Tome S. 1996. Pregled razširjenosti plazilcev v Sloveniji. Annales. 9: 217-228.

Tome S. 1999. Razred: Plazilci (Reptilia). In: Kryštufek B, Janžekovič F, editors. Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije. Ljubljana: DZS.

Tome S. 2003. Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000, Močvirska sklednica Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Ljubljana. https://natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Strokovne_podlage/sklednica.pdf

Ur. l. EU 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European Communities L 206, 22.7.1992. p. 7-50.

Ur. l. RS 2002. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10.

Ur. l. RS 2004a. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23.

Ur. l. RS 2004b. Uredba o ekološko pomembnih območjih. Uradni list RS, št. 22/03.

Veenvliet P, Kus Veenvliet J. 2008. Dvoživke Slovenije - priročnik za določanje. Ljubljana: Symbiosis - Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraževanje.

Žagar A. 2012. Poročilo o delu skupine za plazilce. In: Sivec N, Šantl Temkiv T, editors. Raziskovalni tabor študentov biologije Vransko 2007. Ljubljana: Društvo študentov biologije.

Downloads

Published

30.06.2018

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Bolčina, A., Gojznikar , J., Kraševec , R., Gabor , M., & Vrhovšek, B. (2018). Observations of amphibian, reptile and some mammal species in the area of Šaleška jezera near Velenje during the 2015–2017 period. Natura Sloveniae, 20(1), 45-57. https://doi.org/10.14720/ns.20.1.45-57

Similar Articles

1-10 of 244

You may also start an advanced similarity search for this article.