New data on distribution of the common spadefoot Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) in the Podravje region (NE Slovenia)

Authors

 • Marijan Govedič Center za kartografijo favne in flore, Klunova 3, SI-1000 Ljubljana
 • Matjaž Bedjanič Rakovlje 42a, SI-3314 Braslovče
 • Teja Bizjak Šišenska cesta 35, SI-1000 Ljubljana
 • Franc Janžekovič Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor
 • Nino Kirbiš Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
 • Milan Vogrin Zg. Hajdina 83c, SI-2288 Hajdina
 • Matjaž Premzl Zrkovci 52, SI-2000 Maribor
 • Barbara Bolta Skaberne Strniševa c. 32, SI-1231 Ljubljana
 • Maja Sopotnik Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
 • Borut Štumberger Cirkulane 41, SI-2282 Cirkulane
 • Martin Vernik Ul. Veljka Vlahoviča 85, SI-2000 Maribor
 • Maja Cipot Sketova ul. 6, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.19.2.63-70

Keywords:

common spadefoot, Pelobates fuscus, Drava River basin, Slovenia, Annex IV, Habitats Directive

Abstract

Eleven new observations and literature data on the occurrence of the common spadefoot (Pelobates fuscus) from the Podravje region are summarized. The species’ localities in the Podravje region constitute the northern edge of its range in the Drava river basin. New data are from locations where the common spadefoot had been known before (Rače fishpond, Ormož Basins Nature Reserve), as well as from new locations (Podvinci fishpond, Kidričevo). New data suggest that the common spadefoot is more abundant in the Podravje region than previously known. There are many other potential well suited habitats for the common spadefoot, like oxbow lakes, gravel and clay pits, ponds and fishponds, in the Podravje region.

References

Bedjanič M. (2001): Rudolf Gustav Puff »Maribor: njegova okolica, prebivalci in zgodovina«. Erjavecia 11: 2-7.

Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002–2008. Acrocephalus 30(141-143): 55-163. DOI: https://doi.org/10.2478/v10100-009-0005-6

Cabela A., Grillitsch H., Tiedemann F. (2001): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien und Reptilien in Österreich. Umweltbundesamt, 880 pp.

Cipot M. (2005): Razširjenost in značilnosti življenjskega prostora navadne česnovke (Pelobates fuscus) v Pomurju. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 55 str.

Cipot M., Lešnik A. (2007): Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 40 str.

Ćurić A., Zimić A., Bogdanović T., Jelić D. (2017): New data and distribution of common spadefoot toad Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (Anura: Pelobatidae) in Western Balkans. North-Western Journal of Zoology (2017): e171504.

Džukić G., Beškov V., Sidorovska V., Cogălniceanus D., Kalezić L.M. (2005): Historical and contemporary ranges of the spadefoot toads Pelobates spp. (Amphibia: Anura) in the Balkan Peninsula. Acta Zool. Cracov 48A(1/2): 1-9. DOI: https://doi.org/10.3409/173491505783995699

Džukić G., Beškov V., Sidorovska V., Cogălniceanus D., Kalezić L.M. (2008): Contemporary chorology of the spadefoot toads (Pelobates spp.) in the Balkan Peninsula. Z. Feldherpetol. 15: 61-78.

Govedič M., Vogrin M., Bordjan D., Bombek D., Denac D., Gregorc T, Janžekovič F., Kirbiš N., Vamberger M. (2016): New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia). Nat. Slov. 18(2): 77-82.

Gorički Š., France J. (2002): Poročilo skupine za dvoživke. V: Planinc G., Presetnik P. (ur.), Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002, Društvo študentov biologije, Ljubljana, str. 45-48.

Gregori J. (1990): Česnovka – naša redka in ogrožena žaba. Ribič 49(1/2): 6-7.

Kaligarič M. (1995): Opuščene gramoznice – živi svetovi sredi osiromašene pokrajine. Proteus 57(5): 194-199.

Kotarac M. (1997): Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom. Atlas faunae et florae Sloveniae 1. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 205 str.

Lešnik A., Poboljšaj K. (1999): Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne Slovenije. Nat. Slov. 1(1): 71-82.

Medobčinski uradni vestnik (1992): Odlok o razglasitvni naravnih znamenitosti na območju občine Maribor. Medobčinski uradni vestnik, Maribor, 27(17): 375-416.

Ur. l. EU (1992): Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list Evropske unije 206, 15/Zv.2: 102-145.

Ur. l. RS (2004a): Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS 14(46): 5963-6016.

Ur. l. RS (2004b): Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list RS 14(111): 6409-6480.

Ur. l. RS (2009): Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS 19(36): 5046-5070.

Ur. l. RS (2017): Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Uradni list RS 27(23): 3441-3445.

Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (1979): Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj. Št. 14.

Vogrin N. (1997a): Amphibians and reptiles in gravel and clay pits on Dravsko polje (NE Slovenia). Znanstvena revija 9: 3-8.

Vogrin N. (1997b): A new record of the Common Spadefoot Pelobates fuscus fuscus (Laurenti, 1768), in Slovenia (Anura: Pelobatidae). Herpetozoa 10(1/2): 89-90.

Vogrin N. (1999): Common spadefoot (Pelobates fuscus fuscus L.) occurence in Dolenjska, SE Slovenia. Acta. Biol. Slov. 42(2): 35-36.

Vogrin M., Vogrin N. (1999): Breeding birds and amphibians in Medvedce reservoir in North-Eastern Slovenia. Contributions to the zoogeography and ecology of the eastern Mediterranean region, Athens 1: 179-183.

ZRSVN (2004): Poročilo o delu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. 81 str.

Published

30.12.2017

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Govedič , M., Bedjanič, M., Bizjak, T., Janžekovič, F., Kirbiš, N., Vogrin, M., Premzl, M., Bolta Skaberne, B., Sopotnik, M., Štumberger, B., Vernik, M., & Cipot, M. (2017). New data on distribution of the common spadefoot Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) in the Podravje region (NE Slovenia). Natura Sloveniae, 19(2), 63-70. https://doi.org/10.14720/ns.19.2.63-70

Similar Articles

11-20 of 207

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>