Sketches for the dragonfly fauna (Insecta: Odonata) of the metropolis of Ljubljana, Slovenia

Authors

  • Boštjan Kiauta Murnikova 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.16.1.15-40

Keywords:

Ljubljana, Odonata, faunistics, endangerment

Abstract

An annotated list of 49 species, recorded within the boundaries of the Municipality of Ljubljana, is presented, along with brief comments on selected taxa. A comprehensive regional bibliography, covering the 1763-2010 period, is appended. Biogeographically, the fauna has a northern Mediterranean character, marked by the occurrence of Calopteryx virgo padana, Cordulegaster heros and Somatochlora meridionalis. The increase of biodiversity from the urbanized city centre (13 species), towards the suburbs (38 species) and the adjacent rural neighbourhood (49 species) is emphasized. The ecological features of the odonate assemblage of the Ljubljana city centre are compared with those in the centres of Klagenfurt (Austria: 21 species) and Trieste (Italy: 8 species). Some pending problems in the field of species-, habitat- and biodiversity conservation in selected localities are outlined, with particular reference to the recreational boating on the Ljubljanica river, inadequate management of the Tivoli pond and to the impoundment and regulation of the Gradaščica and Glinščica streams.

References

Ahlin M., Bitenc B., Gornik L. (1998): Preobrazba v naravi: kačji pastirji spomladi na Koseškem bajerju. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 8 pp.

Bedjanič M. (2003): Modrozelena deva Aeshna cyanea tudi v krempljih slovenskega mačka. Erjavecia 15: 13-14.

Bedjanič M. (2005): Kačji pastirji iz zbirke »Staudacher in Stussiner« v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Erjavecia 19: 1-6.

Beutler H. (1989): Notiz zur Lebensweise von Zangenlibellenlarven, Onychogomphus forcipatus (L.), in ostbrandenburgischen Seen. Beskow. naturw. Abh. 3: 93-94.

Bognolo E., Pecile I. (1995): La fauna odonatologica del Carso triestino, del Carso goriziano e di alcune localitá limitrofe. Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 46: 145-171.

Boros E., Forró L., Gere G., Kiss O., Vörós L., Andrikovics S. (2008): The role of aquatic birds in the regulation of trophic relationships of continental soda pans in Hungary. Acta zool. Acad. Sci. hung. 54 (Suppl. 1): 189-206.

Conci C., Nielsen C. (1956): Fauna d’Italia, vol. 1, Odonata. Calderini, Bologna, 298 pp.

Dell'Anna L. (1996): Approccio multiddisci linare allo studio dell’isolamento riproduttivo tra Chalcolestes viridis e Chalcolestes parvidens (Insecta: Odonata). Tesi dottorato, Dipto Biol. Anim., Univ. Roma »La Sapienza«, 62 pp.

Dijkstra K.-D.B. (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 pp.

Fabricius I.C. (1775): Systema entomologiae sistens insectorum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Libraria Kortii, Flensburg & Lipsiae, 832 pp. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.36510

Farkas A., Jakab T., Dévai G. (2011): Emergence behaviour of riverine dragonfly larvae (Odonata: Gomphidae) along the Tisza river system based on exuviae surveys. Acta biol. debrecina Oecol. Hung. 28: 53-66.

Fischer J.B. (1791): Versuch einer Naturgeschichte von Livland. Nicolovius, Königsberg, 22 + 826 pp. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.37356

Govedič M., Lešnik A., Poboljšaj K., Presetnik P., Rebeušek F., Šalamun A., Trčak B. (2012): Strokovne podlage za načrt upravljanja krajinskega parka Ljubljansko barje. Končno poročilo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 91 pp.

Guček M. (1993): Ocena gostote populacije ličink kačjega pastirja vrste Thecagaster bidentata (Selys, 1843) (Cordulegastridae, Odonata) v pritoku ribnika pri cerkvi na Rakovniku. Seminarska naloga, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 8 pp.

Hagen H.A. (1840): Synonymia libellularum europaearum. Dissertatio inauguralis. Dalkowski, Regimontii Prussorum, 84 pp. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.50922

Hagen H.A. (1844): Ueber die Libellula vulgatissima Linn. und Fabr. Stettin. ent. Ztg 5: 257-262.

Hassall C. (2014): The ecology and biodiversity of urban ponds. WIREs Water 1: 187-206. DOI: https://doi.org/10.1002/wat2.1014

Holzinger W., Komposch B. (2012): Die Libellen Kärntens. Natur Kärnten, Klagenfurt, 336 pp.

Keim C. (1996): Libellules (Odonata) du Valais (Suisse). Cah. Sci. nat., Sion 3: 1-100.

Kereži V. (2007): Makroinvertebratska združba potoka Glinščica. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 91 pp.

Kiauta B. (1954a): Odonati v ljubljanski okolici. Proteus 16(8): 220-222.

Kiauta B. (1954b): Tuji elementi med kačjimi pastirji Ljubljanskega barja. Proteus 17(2): 44-46.

Kiauta B. (1955): Oris zgodovinskega razvoja odonatne favnistike pri Slovencih s seznamom starejših zbirk. Rokopis predavanja v Entomološki sekciji Prirodoslovnega društva Slovenije, Ljubljana, oktober 1955, 24 pp.

Kiauta B. (1959a): Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 16 pp.

Kiauta B. (1959b): O pleistocenskih reliktih kačjih pastirjev. Proteus 21(9/10): 260-263.

Kiauta B. (1961): Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Biološki vestnik 8: 31-40.

Kiauta B. (1965): Notes sur le dépouillement de Cordulia aenea (L.) (Odonata, Corduliidae). Ent. Ber. Amst. 25: 111-113.

Kiauta B. (1967): Meiotic chromosome behaviour in the male damselfly, Calopteryx virgo (Linnaeus), with a discussion on the value of chromosome numbers and karyotype morphology in odonate systematics. Dt. ent. Z. (N.F.) 14(3/4): 339-348. DOI: https://doi.org/10.1002/mmnd.4810140312

Kiauta B. (1968a): Variation in size of the dragonfly m-chromosome, with considerations on its significance for the chorogeography and taxonomy of the order Odonata, and notes on the validity of the Rule of Reinig. Genetica 39: 64-74. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02324456

Kiauta B. (1968b): Variation in size of the m-chromosome of the dragonfly Calopteryx virgo (L.), and its significance for the chorogeography of the Calopteryx virgo superspecies. Genen Phaenen 12(1): 11-16.

Kiauta B. (1969): Survey of the odonate fauna of the autonomous region Friuli-Venezia Giulia (northern Italy). Atti Mus. Civ. Sotr. nat. Trieste 26(6): 177-247.

Kiauta B. (2000a): Ferdinand J. Schmidt (1791-1878). Erjavecia 9: 1-9.

Kiauta B. (2000b): Fran Erjavec (1834-1887). Erjavecia 10: 1-5.

Kiauta B. (2003): Pater Gabriel Strobl (1846-1925) in slovenski kačji pastirji. Erjavecia 15: 1-6.

Kiauta B. (2004): K izboru ljubljanske favne kačjih pastirjev Frana Viljema Lipiča (1799-1845) iz leta 1834. Erjavecia 17: 1-7.

Kiauta B. (2009): Kačji pastirji (Odonata) v Scopolijevih delih. Idrijski Razgledi 53(1/2): 57-60.

Kiauta B. (2013): Franc Anton pl. Beckerfeld (1740-1806), prvi nabiralec ljudskih imen za slovenske kačje pastirje. Erjavecia 28: 1-5.

Kiauta B. (2014): I.A. Scopoli, avtor rodovnega imena Aeschna (nomen emendatum), 1777. Erjavecia 29 [v tisku].

Koselj K. (1999): Kačji pastirji naredili vtis na dijake. Erjavecia 7: 7-8.

Kotarac M. (1996): Kačji pastirji (Odonata). In: Poboljšaj K., Šere D., Kotarac M., Sovinc A., Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), ptičev (Aves) in kačih pastirjev (Odonata) ter ureditveni pogoji pri izvedbi zasipanja gramoznice B v Bizoviku, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 13-16.

Kotarac M. (1997): Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom, Atlas of the dragonflies (Odonata) of Slovenia with the Red Data List. Atlas faunae et florae Sloveniae 1. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 205 pp.

Kotarac M. (1999): Kačji pastirji (Odonata). In: Urbanc-Berčič O., Lovka M., Brancelj A., Kotarac M., Tome S., Hönigsfeld-Adamič, Inventarizacija flore in favne Mokrotne doline pod Golovcem pri Rakovniku, poročilo, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, pp. 16-19.

Kotarac M., Šalamun A. (1999a): Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) za območje VS 6/1 in VP 6/2. Poročilo za MOL. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 9 pp.

Kotarac M., Šalamun A. (1999b): Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ in inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) na Ljubljanici med Fužinami in Kašljem. Poročilo za MOL. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 17 pp.

Krelj Ž. (2007): Ekološki status ribnika Tivoli. Diplomsko delo. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 76 pp.

Kristan J., Jankovič-Dolenc V., Lamut P. (1998): Pisani svet kačjih pastirjev. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 7 pp.

Lebar P. (2009): Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000. Diplomska naloga št. 121. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Vodarstvo in komunalno inženirstvo), Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 127 pp.

Lippich [Lipič], F.W. (1834): Topographie der k.k. Provinzialhauptstadt Laibach. Blasnik, Laibach, 404 pp.Lucas W.J. (1900): British dragonflies (Odonata). Upcott Gill, London, 356 pp.

Lucas W.J. (1900): British dragonflies (Odonata). Upcott Gill, London, 356 pp. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.8022

Manenti R., Siesa M.E., Ficetola G.F. (2013): Odonata occurrence in caves: active or accidental? A new case study. J. Cave Karst Stud. 75(3): 205-209. DOI: https://doi.org/10.4311/2012LSC0281

Michieli Š. (1966): Spektralna občutljivost insektov. Razprave SAZU (IV) 9: 205-251.

Moore N.W. (1991a): The development of dragonfly communities and the consequences of territorial behaviour: a 27-year study on small ponds at Woodwalton Fenn, Cambridgeshire, United Kingdom. Odonatologica 20(2): 203-231.

Moore N.W. (1991b): Where do adult Gomphus vulgatissimus (L.) go during the day? J. Brit. Dragonfly Soc. 5(2): 40-43.

Müller O. (1995): Ökologische Untersuchungen an Gomphiden (Odonata: Gomphidae) unter besonderer Berüksihtigung ihrer Larvenstadien. Cuvillier, Göttingen, 234 pp.

Müller O., Schlötte C., Artmeyer C., Burbach K., Grand D., Kern D., Leipelt K.G., Martens A., Petzold E., Suhling F., Weihrauch F., Werzinger J., Werzinger S. (2000): Entwicklungsdauer von Gomphus vulgatissimus: Einfluss von Gewässertyp und Klima (Odonata: Gomphidae). Libellula 19(3/4): 175-198.

Müller O.F. (1767): Enumeratio ac descriptio libellularum agri Fridrichsdalensis. Nova Acta phys.-med. Acad. caesar. Leopoldino-Carolinae 3: 122-131.

Ottburg F.G.W.A., Henkens R.J.H.G. (2012): Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant. Alterra-Rapport 2375, 113 pp.

Pirnat A. (1994a): Obdobje emergence pri populaciji enakokrilega kačjega pastirja Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). Seminarska naloga, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 8 pp.

Pirnat A. (1994b): About a population of Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) in a forest pond near Ljubljana, Slovenia. Abstract, 1st Odonatol. Symp. Alps-Adriatic reg. Community, Maribor, p. 22.

Pirnat A. (1998a): Favna in ekologija kačjih pastirjev (Odonata) Ljubljanskega barja. Diplomska naloga, Oddelek za biologijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 92 pp.

Pirnat A. (1998b): Study of emergence in Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). Exuviae 5(1): 6-12.

Pirnat A. (1999): Kačji pastirji (Odonata). In: Seliškar A., Drovenik B., Jarnjak M., Pirnat A., Vreš B., Lasan M., Seliškar T., Tome S., Tome D. , Inventarizacija flore, vegetacije in favne na območju VM 6/3. Elaborat za MOL, Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC-SAZU, Ljubljana, pp. 35-38.

Robert P.-A. (1959): Libellen. Kümmerly & Frey, Bern, 404 pp.

Schmidt B. (1996): Wissenschaftliche Untersuchungen zur Vogel- und Libellenfauna entlang der Jagst von der Mündung in den Neckar bei Crailshaim. 3. Libellen. Bezirkst. Naturschutz u. Landschaftspflege, Stuttgart, pp. 162-210.

Schmidt E. (1989): Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758), klassisches Beispiel für nomenklatorische Wirrnisse (Anisoptera: Gomphidae). Libellula 8(3-4): 107-114.

Schmidt E.G. (2009): Langzeit-Beobachtungen zur Libellenfauna am Garten-Kleinteich im Münsterland/Westfalen. Virgo/MittBl. ent. Ver. Mecklenburg 12(1): 37-43.

Schmidt F.J. (1875): Leben und Streben des Ferd. J. Schmidt. Rokopisni dokument v Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana, 28 pp. [Po avtorjevem nareku pisal K. Dežman]

Schorr M. (2000): Störungsökologische Wirkungen von Bootsportaktivitäten auf Fliessgewässer-Libellen, dargestellt am Beispiel der Wieslauter (Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9(2): 663-679.

Schorr M., Zachay W., Meier S., Winter U. (2004): Erfassung und störungsökologische Beurteilung der Vögel und Libellen der Sauer. Faun. ökol. Arbeitsgem., Trier, 99 pp.

Scopoli I.A. (1763): Entomologia carniolica. Trattner, Vindobonae, 419 pp.

Scopoli I.A. (1777): Introductio ad historiam naturalem. Gerle, Pragae, 506 pp.

Sternberg K. (1994): Einfluss der Mahd ufernaher Wissen und Libellen (Odonata). Ver. Westdt. Ent. Tag 1993: 21-30.

Sternberg K., Buchwald R. (2000): Die Libellen Baden-Württembergs, 2. Ulmer, Stuttgart, 712 pp.

Strobl G. (1872a): Eine Frühlingsreise nach dem Süden. Reise-Eindrücke aus Südsteiermark, Krain […]. Styria, Graz, 256 pp.

Strobl G. (1872b): Aus der Frühlings-Flora und Fauna Illyriens. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 22: 577-616, 743. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.9902

Šalamun A., Govedič M., Podgorelec M., Kotarac M. (2010a): Dopolnitev predloga območij za vljučitev v omrežje Natura 2000. Kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 64 pp.

Šalamun A., Kotarac M. (2010): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000. Kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 36 pp.

Šalamun A., Podgorelec M., Kotarac M. (2010b): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000. Kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 34 pp.

Tavzes B., Urbanič G., Toman M.J. (2006): Biological and hydromorphological integrity of the small urban stream. Phys. Chem. Earth 31: 1062-1074. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pce.2006.07.009

Testen Ž., Jakopič K. (1998): Kačji pastirji. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 7 pp.

Theischinger G. (1979): Cordulegaster heros sp. nov. und Cordulegaster heros pelionensis ssp. nov., zwei neue Taxa des Cordulegaster boltoni (Donovan)-Komplexes aus Europa (Anisoptera: Cordulegastridae). Odonatologica 8(1): 21-38.

Uboni C. (2007): Contributo alla conoscenza degli odonati nella provincia di Trieste (Hexapoda, Odonata). Laurea Sci. nat., Univ. Trieste, 91 pp.

Umar D.M., Marinov M.G., Schorr M., Chapman H.M. (2012): Odonata attracted by light, a new topic for myth-busters. Int. Dragonfly Fund Rep. 43: 1-52.

Valvasor J.V. (1685): Underschiedliche Frucht, Blumen Kreutter wie auch Vogl, Fisch, Thier, Ungeziffer und dergleichen […]. Zbirka okrog 234 barvnih akvarelov na 153 listih, v knjižnici Nadškofije Zagreb. – Prvič izšle v tisku (2004), pod naslovon Rastline in živali na Kranjskem, SAZU, Ljubljana [Bibliotheca valvasoriana 18].

Willigalla C., Fartmann T. (2010): Libellen-Diversität und -Zönosen in mitteleuropäischen Städten. Naturschutz Landschaftsplan. 42(11): 341-350.

Willigalla C., Fartmann T. (2011): Einfluss der Bebauung auf die Libellendiversität (Odonata) in Städten. Treffpunkt biol. Vielfalt 10: 145-149.

Willigalla C., Fartmann T. (2012): Patterns in the diversity of dragonflies (Odonata) in cities across Central Europe. Eur. J. Ent. 109: 235-245. DOI: https://doi.org/10.14411/eje.2012.031

Zahner B. (1959): Über die Bindung der mitteleuropäischen Calopteryx-Arten (Odonata, Zygoptera) an den Lebensraum des strömenden Wassers, 1. Der Anteil der Larven an der Biotopbindung. Int. Revue ges. Hydrobiol. 44(1): 51-130. DOI: https://doi.org/10.1002/iroh.19590440105

Zahner B. (1960): Über die Bindung der mitteleuropäischen Calopteryx-Arten (Odonata, Zygoptera) an den Lebensraum des strömenden Wassers, 2. Der Anteil der Imagines an der Biotopbindung. Int. Revue ges. Hydrobiol. 45(1): 101-123. DOI: https://doi.org/10.1002/iroh.19600450106

Published

30.06.2014

Issue

Section

Scientific paper

How to Cite

Kiauta, B. (2014). Sketches for the dragonfly fauna (Insecta: Odonata) of the metropolis of Ljubljana, Slovenia. Natura Sloveniae, 16(1), 15-40. https://doi.org/10.14720/ns.16.1.15-40

Similar Articles

1-10 of 221

You may also start an advanced similarity search for this article.