Rediscovery of the endangered river clubtail Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) in Slovenia after half a century (Odonata: Gomphidae)

Authors

  • Dušan Šácha Podtatranského 31, SK-031 01 Liptovský Mikuláš
  • Matjaž Bedjanič Kolodvorska 21b, SI-2310 Slovenska Bistrica

DOI:

https://doi.org/10.14720/ns.13.2.37-43

Keywords:

dragonflies, Mura River, endangered species, Habitat Directive

Abstract

The species was recorded on 15 July 2011 along the Mura River side arm channel east of Petišovci, NE Slovenia. Its currently known distribution in Slovenia and neighbouring countries is presented. Due to its status as a protected species according to Annex IV of the EU Habitat Directive and up to now also the status of probably extinct and protected species according to Slovene legislation, the need for preservation of its habitats as well as need for further field studies in Slovenia are exposed.

References

Ambrus A., Bankuti K., Kovacs T. (1992): The Odonata fauna of Kisaföld and the west- hungarian marginal zone. Tanulmanyok, Győr, 2: 1-81.

Bedjanič M. (2000): Analiza stanja biotske raznovrstnosti Slovenije: Kačji pastirji (Odonata). Elaborat za MOP - Upravo RS za varstvo narave, Fram, 34 pp.

Bedjanič M. (2002): O kačjih pastirjih Pomurja in Goričkega. In: Gogala A. (Ed.), Narava Slovenije: Mura in Prekmurje, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 37-41.

Bedjanič M., Pirnat A., Šalamun A. (1999): Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta: Odonata). Natura sloveniae 1(1): 45-69.

Bedjanič M., Urbanek J. (2001): Regijski park Mura. MOP – ARSO & ZVNKD Maribor, Ljubljana, xxii pp.

Belančić A., Bogdanović T., Franković M., Ljuština M., Mihoković N., Vitas B. (2008): Crvena knjiga vretenaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Republika Hrvatska. Zagreb, 132 pp.

Bogdanović T. (2001): Fauna vretenaca (Odonata – Insecta) rijeke Drave i Kopačkog rita. Magistarski rad, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, vii+182 pp., App. 1 excl.

Boudot J.-P., Kalkman V. J., Azpilicueta Amorín M., Bogdanović T., Cordero Rivera A., Degabriele G., Dommanget J.-L., Ferreira S., Garrigós B., Jović M., Kotarac M., Lopau W., Marinov M., Mihoković N., Riservato E., Samraoui B., Schneider W. (2009): Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula Supplement 9: 1-256.

David S. (2001): Červený (ekosozologický) seznam vážek (Insecta: Odonata) Slovenska. In: Baláž D., Marhold K., Urban P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20(Suppl.): 96-99.

Dijkstra K.-D.B., Lewington R. (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset.

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih.

Gogala A. (2002): Narava Slovenije: Mura in Prekmurje. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 88 pp.

Kalkman V.J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E., Sahlén G. (2010): European Red List of Dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Kiauta B. (1959): Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Diplomsko delo, Ljubljana. 16 pp., 2 tab.

Kiauta B. (1961): Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Biol. vestn. 8: 31-40.

Kotarac M. (1997): Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 205 pp.

Kotarac M. (2001): Kačji pastirji (Odonata). In: Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp. 219-243.

Kotarac M., Šalamun A., Weldt S. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Kačji pastirji (Odonata) (končno poročilo). Naročnik: MOPE, ARSO, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 104 pp. + CD z digitalnimi prilogami.

Mihoković N. (2008): Revizija i popis vretenaca (Insecta: Odonata) zbirke Košćec u Gradskom muzeju Varaždin. In: Šicel M., Spevec B. (Ed.), Franjo Košćec i njegovo djelo 1882.-1968. Posebna izdanja HAZU, Knjiga 19, Zagreb-Varaždin, pp. 255-265.

Perović G., Perović F. (2007): Preliminarni rezultati istraživanja vretenaca (Odonata) na področju Međimurja, Hrvatska. Entomol. Croat. 2006, 10(1-2): 87-103.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010).

Raab R., Chovanec A., Pennerstorfer J. (2007): Libellen Österreichs. Umveltbundesamt, Wien, SpringerWien NewYork, 343 pp.

Schneider-Jacoby M. (1996): Drau und Mur, Leben durch Flußdinamik. Naturerbe Verlag, Überlingen.

Schorr M. (1996): Stylurus flavipes (Charpentier, 1825). In: Helsdingen van, P. J., Willemse L., Speight M.C.D. (Ed.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida. Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex, pp. 350-363.

Suhling F., Müller O. (1996): Die Flußjungfern Europas: Gomphidae. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 628, Westarp Wissenschaften, Magdeburg, 237 pp.

Šalamun A., Kotarac M. (2010): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) - končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 36 pp. + podatkovna zbirka.

Šácha D., David S., Bulánková E., Jakab I., Konvit I. (2007): Vážky Slovenskej republiky. (http://www.vazky.sk, 08/2011).

Toth S. (2005): Monitoring dragonflies on the section of the Drava between Őrtilos and Vízvár (Insecta: Odonata). Natura Somogyiensis 7: 35-48. DOI: https://doi.org/10.24394/NatSom.2005.7.35

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004,84/2005, 115/2007).

Vilenica M., Mičetić Stanković V., Franković M. (2011): Dragonfly fauna (Insecta, Odonata) in the Turopolje region (Croatia). Nat. Croat. 20(1): 141-158.

Downloads

Published

30.12.2011

Issue

Section

Short Communication

How to Cite

Šácha, D., & Bedjanič, M. (2011). Rediscovery of the endangered river clubtail Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) in Slovenia after half a century (Odonata: Gomphidae) . Natura Sloveniae, 13(2), 37-43. https://doi.org/10.14720/ns.13.2.37-43

Similar Articles

1-10 of 149

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>